Екип за подкрепа за личностно развитие

Психолог 

Надежда Йотова Иванова – психолог
За контакт: тел.: 0883 584 700 ; e-mail: na.yotova@gmail.com

 Основната дейност на психолога в детската градина е насочена към:

 • Диагностична дейност – оценяване на психичното развитие, идентифициране на силните страни и трудностите на детето, планиране на възможностите за въздействие.
 • Консултиране на родители и учители по въпроси свързани с детското развитие, развитийни трудности, проблемно поведение, ученето и учебните постижения. Оказване на помощ на семейството и учителите за превенция и справяне с кризи.
 • Консултиране и работа с деца – индивидуално и в група, по посока на развитие на социални умения, справяне с гнева, подпомагане на личностното, когнитивното, емоционалното и социалното развитие.
 • Изготвяне на индивидуални планове за подкрепа, паниране на цели, дейности и статегии за работа съвместно с екипа от специалисти в ДГ (логопед и ресурсен учител), учителите и родителите на детето.
 • Провеждане на групови срещи и тренинги за родители по въпроси свързани с важни етапи на детското развите.

 

 

Логопед

Ива Генова – логопед
                                     За контакт: тел.: 0888 744 886 ;  e-mail: iva.genova@icloud.com                              

 

Логопедът извършва диагностична, корекционно-терапевтична и профилактична дейност във връзка с всички видове езикова и говорна патология: 

 • артикулационни нарушения /неправилно произнасяне или пропуск на звукове/;
 • гласови разстройства;
 • комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии;
 • езикови нарушения;
 • комуникативни нарушения при деца със слухови/зрителни/интелектуални затруднения;
 • специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/;
 • комуникативни нарушения при нарушена плавност на речта /заекване, запъване, тахилалия, брадилалия/;
 • нарушения от аутистичния спектър.

Навременната логопедична терапия е предпоставка за преодоляване или компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст, както и за осъществяване на превенция по отношение както на говорното развитие, така и на писмените умения на децата.            

             

Ресурсен учител

Цветелина Л. Димитрова – ст. ресурсен учител

Магистър по слухово-речева рехабилитация. Леки комуникативни отклонения СУ „Св. Климент Охридски”.

Работи с деца със специални образователни потребности от 1999 г.

От 2000 до 2004 г. базов учител към СУ „Св. Климент Охридски”.

През 2006 г. асистент в СУ „Св. Климент Охридски”.

В сферата на приобщаващото образование от 2004 г.

 • Член на екипа за подкрепа за личностно развитие.

 • Осъществява допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности.

 • Участие в ранно оценяване, педагогическа диагностика.

 • Консултативна дейност за родители и учители

 • Индивидуални и групови занимания с децата в детската градина

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!