Екип за подкрепа за личностно развитие

Психолог 

Борислава Александрова – психолог, езиков и речеви патолог, сензорен ко – терапевт SIAT (GSID), ЕКМ терапевт.
За контакт: тел.: 0892 778 388; e-mail: hbh@mail.bg

        С голям опит в работата с деца с дефицити и нарушения в развитието, деца с нормално развитие и в риск от възникване на обучителни трудности. 

       Организира училище за родители на теми свързани с отглеждане на деца с нормално развитие и деца с проблеми в развитието. Провежда стажове с практическа насоченост и семинарни форми на обучение на студенти от програми: „Психология“, „Езикова и речева патология“, „Специална педагогика”.

 Дейности в детското заведение:

 • подпомагане развиването на качествата на психичните процеси на децата със задача достигане на по-високо равнище на когнитивно функциониране с цел усвояване на знания, умения и компетенции по ДОС за предучилищно образование (при заявка от родител);
 • допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности:   изготвяне на план за психологическа подкрепа с диференцирани цели и задачи спрямо индивидуалните потребности; проследяване динамиката във функционирането след период на работа с всяко дете със СОП.
 • диференциране, посредством скринингова диагностика на деца в предучилищна възраст с риск от обучителни затруднения.
 • ранна интервенция на деца с риск от обучителни затруднения (провеждане на  когнитивен/ психомоторен тренинг)

                   Приемно време:

                  Сряда: 16.00 – 18.00 

                   Петък: 16.00 – 17.00

 

 

Логопед

Ива Генова – логопед
                                     За контакт: тел.: 0888 744 886 ;  e-mail: iva.genova@icloud.com                              

 

Логопедът извършва диагностична, корекционно-терапевтична и профилактична дейност във връзка с всички видове езикова и говорна патология: 

 • артикулационни нарушения /неправилно произнасяне или пропуск на звукове/;
 • гласови разстройства;
 • комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии;
 • езикови нарушения;
 • комуникативни нарушения при деца със слухови/зрителни/интелектуални затруднения;
 • специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/;
 • комуникативни нарушения при нарушена плавност на речта /заекване, запъване, тахилалия, брадилалия/;
 • нарушения от аутистичния спектър.

Навременната логопедична терапия е предпоставка за преодоляване или компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст, както и за осъществяване на превенция по отношение както на говорното развитие, така и на писмените умения на децата.            

             

Ресурсен учител

Марина Венкова –  ресурсен учител

За контакт: тел.: 0888 998 452  ;  e-mail: marinavenkova@abv.bg 

Ресурсният учител работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти и членовете на екипа за подкрепа на личностното развитие с цел да подкрепи образователния процес на децата със специални образователни потребности.
Неговите функции включват:

 • Изготвяне на индивидуални планове за подкрепа;
 • Осъществяване на допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности като планира и организира провеждането на индивидуална образователна програма;
 • Оценяване на индивидуалните постижения и развитие;
 • Консултативна дейност с родители и учители

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!