Етичен кодекс на работещите в Детска градина №124 "Бърборино“

Етичен кодекс на работещите с деца в Детска градина №124 "Бърборино“

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

 

Чл. (1) Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, служителите и работниците в детска градина № 124„Бърборино”и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на детското заведение.

(2)  Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на детското заведение, както и:

 •        Да представи основните ценности и принципи, които работещите в ДГ №124”Бърборино” трябва да знаят и спазват в своята практика;
 •        Да утвърди волята и стремежа за етичност в практическата дейност;
 •        Да насочва поведението и подпомогне служителите в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;
 •        Да очертае моралните отговорности на служителите: към детето, към семейството, в междуличностните взаимоотношения и към обществото.

Чл.2 (1) Дейността на учителите, служителите и работниците от Детска градина №124 „Бърборино” се осъществява при спазване принципите назаконност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност,общественото доверие в професионализма и морала на учителите, служителите и работниците.   

(2) Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения, като:

 •        спазва действащото в Република България законодателство;
 •        осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и до укрепване на доверието към детското заведение;
 •        се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация;
 •        следва поведение, което не накърнява престижа на детското заведение, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя обществен и личен живот;
 •        изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми неп­рекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на детската градина.

 

ГЛАВА ВТОРА

Ценности и компетентности

Чл.3. Базовите ценности, изповядвани от детското заведение са:

 1.      Компетентност - учителят, служителят и работникът притежа­ва знанията, уменията и квалификацията за заеманата длъж­ност.
 2.      Ефективност - учителят, служителят и работникът постига мак­симални резултати от труда при минимално физическо и пси­хическо усилие и разход на ресурси.
 3.      Отговорност и изпълнителност - учителят, служителят и работ­никът имат развито чувство за дълг при изпълнение на трудо­вите си задачи.
 4.      Услужливост - учителят, служителят и работникът са услужливи към търсещите информация, услуги или съдействие.
 5.      Вежливост - учителят, служителят и работникът имат устойчи­во и любезно поведение.
 6.      Честност - учителят, служителят и работникът коректно предс­тавят своята гледна точка.
 7.      Лоялност - учителят, служителят и работникът се отнасят почтено и уважително към институцията.
 8.      Подходящ външен вид - учителят, служителят и работникът се
  стремят да изглеждат по начин, съответстващ на средата, в коя­то работя.

 

Чл. 4.  Детското заведение се стреми към постигане на:

 1.      Максимални резултати във възпитателно-образователната работа.
 2.      Обществено признание-създаване на привлекателна визия на
  детското заведение.
 3.      Полезност за обществото -подпомагане на обществено-икономическото развитие на страната ни.
 4.      Колегиални отношения - изграждане на взаимно-приемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.5. Всеки учител и служител е длъжен да познава и спазва:

      1.Специфичните за образователната система нормативни документи.

      2. Закона за квалифицираната информация.

      3. Закона за закрила от дискриминация.

 1.      Етичния кодекс на работещите с деца.
 2.      Вътрешно-училищните документи - правилници, правила, инс­трукции, инструктажи и други.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Взаимоотношения с ученици, колеги, родители и граждани

Чл.6. Учителят, служителят и работникът предоставят качествени услуги, достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безприст­растно и без предубеждение, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.7. Учителят, служителят и работникът участват активно в процеса в подобряване качеството на предлаганите услуги, като се отнасят мателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към безболезнено разрешаване като контролират емоциите реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.8. Учителят, служителят и работникът зачитат правата на всички деца, колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.9. Учителят, служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.10. Учителят, служителят и работникът са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл.11. Учителят, служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната си характеристика като при необходимост пренасочват проблемите към съответното компетентно лице.

Чл.12.(1) В своите колегиални взаимоотношения учителите, служите­лите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

(2)    Учителят, служителят или работникът няма право да урон­ва доброто име или да поставя под съмнение професионализма на ко­легите си чрез неуместни изявления или действия.

(3)    Недопустимо е отправянето на обиди между учители, слу­жители и работници, както и дискриминационни прояви в отношения­та помежду им.

Чл.13. Учителят, служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.14. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.15. В отношенията си с колегите, всеки един учител, служител или работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допус­ка поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

Чл.16.   Със своето лично поведение и чувство за отговорност учите­лят, служителят и работникът трябва да дава пример на останалите си колеги, а ръководството и директорът на своите подчинени.

Чл.17. Учителят, служителят или работникът се отнасят с децата, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърня­ват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Професионално поведение

 

Чл.18. Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководст­вото на детското заведение, проявявайки висок професио­нализъм, безпристрастност и активност, както при разработването и провеждането на политиката на Министерството на образованието и науката /МОН/ така и при осъществяването на неговите правомощия.

Чл.19. При изпълнение на своите задължения, учителят, служителят и работникът се придържа към лоялно поведение и почтеност в действията си като създава увереност у ръководителя, чиято дейност подпомага, че може да му се довери и да разчита на него.

Чл.20.Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията честно и безпристрастно, като не допуска пристрастия да му влияят.

Чл.21. Учителят, служителят или работникът изпълнява задълженията и функциите си, вменени му с длъжностната характеристика и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл.22. Учителят, служителят или работникът изпълняват само законосъобразните нареждания на директора.

Чл.23. Учителят, служителят или работникът споделя открито и честно с директора проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.24.  Учителят, служителят или работникът следва да противодейства на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на детското заведение.

Чл.25.(1) Учителят, служителят или работникът опазва повереното му общинско имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

 (2) Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на детското заведение само за осъществяване на служебните задължения.

 

ГЛАВА ПЕТА

Лично поведение на учителите, служителите и работниците

Чл.26.(1) Учителят, служителят или работникът е длъжен да следва поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронва престижа на детското заведение и да пази авторитета на институцията, която предс­тава.

 

(2) Учителят, служителят или работникът изпълнява добросъвестно трудовите си задължения при спазване на дадените му указания от висшестоящите органи.

Чл.27. Учителят, служителят или работникът се стреми да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стреми да ги преустанови или разреши като запазва спокойствие, контролира емоциите и действията си и не допуска участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл.28.(1) Учителят, служителят или работникът се стреми да декла­рира точно и навреме данните за определяне на данъчните му задъл­жения и да погасява своевременно финансовите си задължения, така че да не уронва престижа на детското заведение.

(2) Учителят, служителят или работникът трябва да бъде чес­тен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл.29.Учителят, служителят или работникът не може да извършва дейности забранени от закона, както и да получава приходи от забра­нени със закон дейности.

Чл.30. (1) Учителят, служителят или работникът придобива и управ­лява личната си собственост по начин, който не поражда никакво съм­нение за възползване от служебното си положение.

(2) От учителят, служителят или работникът се очаква да из­бягва сблъсъка между служебните си задължения и личните си инте­реси.

Чл.31.(1) Учителят, служителят или работникът се стреми да повиши своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността му и се старае да развива собствения си потенциал и да постига увеличаване ефективността и качеството на работата.

(2) Всеки един от учителите, служителите и работниците след­ва да извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговор­но, като се стреми към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на своята компетентност.

 

ГЛАВА ШЕСТА

Конфликт на интереси

 

Чл.32. Когато на учителят, служителят или работникът е възложена задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, той е задължен своевременно да информира директора.

Чл.33. Учителят, служителят или работникът не трябва да използва своето служебно положение за осъществяване на свои лични или се­мейни интереси.

Чл.34. Учителят, служителят или работникът, който е напуснал детското заведение, няма право да се възползва, да злоупотребява или да изнася информация, която му е станала известна поради или във връзка с длъжността, която е заемал.

 

ГЛАВА СЕДМА

Допълнителни разпоредби

Чл.35. Всички констатирани нарушения на настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика към    Детска градина № 124 „ Бърборино”.

Чл.36. Комисията по етика е съставена от представител на:

 1. работодателя;
 2. педагогическия колектив;
 3. непедагогическия колектив.

 

ГЛАВА ОСМА

Заключителни разпоредби

Чл.37.Настоящият  Етичен  кодекс  е  разработен  въз основа на стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферата на образованието, здравеопазването, социалните грижи, правосъдието, вътрешните работи и др. и влиза в сила от датата на утвърждаването му.

Чл.38. При първоначално постъпване на работа всеки един учител, служител или работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс.

Чл.39. При осъществяване на действия, несъвместими с етичните нор­ми на поведение, учителят, служителят или работникът, който ги е извършил или допуснал, следва сам да се оттегли от работното си място.

Чл.40. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс, всеки учител, служител или работник носи дисцип­линарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Етичният кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в  Детска градина №124 „ Бърборино” е приет на Общо събрание – Протокол №1./03.09 .2021 г. със заповед 385-350/03.09.2021г. 

 

                                                                                            

                                                                                           Изготвил:                                                              

                                                                             Директор-Т. Димитрова                                           

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!