Годишен план за дейността

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на детска градина№124” Бърборино“, гр.София

за учебната 2019/2020г.

 

 

СТРАТЕГИЯ:

Настоящата стратегия е основана на разбирането,че главната ценност в образователната система е детето и има за цел да представи основните образователни приоритети на детското заведение за този период,които се разгръщат на основата на единна държавна образонателна политика и принципи за осигуряване  правото на  предучилищно и училищно образование.Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна,културна и социална дейност не само като краен продукт,но и като атмосфера,дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Основните стратегически пътища,които следваме са свързани с:

-изграждане на хуманна,функционална и иновативна образователна среда

-повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи,отговарящи на образователните изисквания и потребности за европейско образование ,и следване на принципа“учене през целия живот“

-взаимодействие и сътрудничество със семейството и общността

-партньорство и сътруднимество с други детски градини,културни,обществени и други институции

-работа в екип,добра комуникация и споделяне на опит

 

 

 

МИСИЯ:

Превръщане и затвърждаване на ДГ №124“Бърборино“ като център за текуща и поддържаща професионална квалификация на педагогическия екип.Поддържане на висок професионализъм от страна на педагогическите специалисти  и прилагане на иновативни практики в образованието и възпитанието на децата.

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото,в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.Екипът на детската градина се стреми към изграждане на подкрепяща и допълнителна среда за всички деца..

 

 

ВИЗИЯ:

ДГ №124“Бърборино“ предоставя на децата пространство за творчество ,игри,разширяване на знанията за света и уменията за общуване с другите.

Основно предназначение на детската градина е да подпомага формиране и развитие на детската личност в интелектуална,емоционолна,нравствено-социална и физическа сфера.Това е уютно,спокойно и сигурно място,в което децата се отглеждат,възпитават,социализират и обучават с много обич,внимание,топлина и разбиране.Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетически издържана среда.Зачитат се детските интереси,има индивидуален подход към всяко дете, спрямо възрастовите,личностните особености,характер и качества.

 

 

Приоритети в дейността на детското заведение:

 

1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес

2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие,изява и творчество на децата

3.Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1.Организационно-педагогическа дейност

    1.1.Педагогически съвети

-Избор на секретар на ПС

-Обсъждане готовността на групите за започване на учебната година

-Утвърждаване на нормативната база,касаеща организацията на работата в ДГ 124”Бърборино”

-Приема Стратегия за развитие на ДГ за периода 2016-2020г. И Програмна система,като част от Стратегията.

-Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на ДГ,всички правилници,свързани с дейността.

-Обсъждане и приемане броя на децата в групите,Списък образец 2 за учебната 2019-2020г.

 -Утвърждаване на седмично и тематично разпределениепо групи.

-Избор на работни групи и отговорници-функционално-спомагателна структура на ДГ.

-Запознаване с координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

-Насоки за организиране на възпитателно –образователния процес,съгласно ДОС за предучилищното образование,приемане на предложения за работа с познавателни книжки ,учебни помагала и допълнителни материали относна учебния процес.

-Определяне на ДОД,според желанията на родители и деца.

-Приемане на план за квалификационна дейност.

-Приемане план за дейността на психолог,логопед и ресурсен учител.

 

Срок:м.09.2019г.

 

Отговорници:Директор,Педагогически съвет

 

-Приемане планове заработа на постоянните комисии

-Приемане на индивидуални програми за обучение и развитие на деца със СОП

-Разглеждане на резултатите от входното ниво по групи.

-Приемане план за работа с родителите по групи-индивидуални срещи два пъти през уч.година,относно инидивидуалното развитие на детето.

-Обсъждане и приемане на празничен календар.

-Приемане план за съвместна работа ,график на посещения,теми и ателиета с външни партньори:………………………

 

Срок:м.10.2019г.

Отговорници:Директор,Педагогически съвет

-Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за началото на следващата уч.година.

-Отчет за изпълнение плановете на постоянните комисии през първото полугодие.

 

срок:м.01.2020г.

Отговорници:Директор,членове на комисии

 

-Обсъждане начина на организиране на пролетни празници и края на уч.година.

-Отчет по изпълнение Плана за квалификация до настоящия момент,набелязване на бъдещи потребности от квалификация на персонала.

 

Срок:м.03.2020г.

Отговорници:Директор,Педагогически специалисти

 

-Приемане предложения за присъждане отличието „Учител на годината”

 

Срок:м.04.2019г.

Отговорници:Директор,Педагогически специалисти

 

-Отчет за изпълнение плановете на постоянните комисии за второ полугодие.

-Доклад-анализ за дейността по групи за изтеклата уч.година-обобщена информация от учителките.

-Обсъждане резултатите от проведените диагностични процедури за изходна ниво на децата по групи.

 

Срок:м.05.2020г.

Отговорници:Директор,Педагогически специалисти

 

ГОДИШЕН СЪВЕТ:

-Доклад-анализ за резултатите от изпълнение на Годишния план за дейността на детската градина.

-Приемане на показатели и разработени критерии към тях за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти.

-Приемане план за лятната работа на ДГ.

 

Срок:м.06.2020г.

Отговорници:Директор,Педагогически съвет

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ОН

ПЪРВА ГРУПА

ВТОРА ГРУПА

ТРЕТА ГРУПА

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

БЕЛ

2

2

2

3

МАТЕМАТИКА

1

2

2

3

ОКОЛЕН СВЯТ

2

2

2

2

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2

2

2

2

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1

1

2

2

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3

3

3

3

МУЗИКА

2

2

2

2

ОБЩО ЗАДАДЕНИ ЧАСОВЕ

13

14

15

17

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ

17

16

15

13

ОБЩО ЧАСОВЕ

30

30

30

30

 

 

                I.         Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година

 

-Анализ на обхвата на децата:

През изминалата учебна година подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са били …. деца.От тях в трета група са … деца и в четвърта група-…. деца.Броят на децата в първа и втора група е бил ….. деца.

-Анализ на процеса на обучение на децата:

Важни и неотложни са задачите,които стоят пред съвременното образование,насочени в областта на възпитанието на подрастващите-формирането на техния облик,ценностна система,обединяваща знанията и уменията,духовните и материалните потребности,идеалите и целите,нравствеността,творческото отношение към живота.Важна цел на нашата работа е винаги да подкрепяме мечтите на децата и желанието им да се развиват,защото те са смисълът и съдържанието на живота.Друга не по-малко важна цел е да съхраним добрите традиции и да отворим вратите за новото.

-Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата:

Системната работа с децата през годините е предпоставка за последователно и плавно достигане до тяхната училищна готовност .Ориентирали сме своята работа от запаметяване и възпроизвеждане към провокиране на мислене,самостоятелност и формиране на умения.Учебното съдържание е насочено към създаване на предпоставки за насърчаване на самостоятелното мислене и изграждане на практически умения.

-Анализ на педагогическия състав:

Ефективност на разпределението на педагогическия персонал:

Длъжност

Брой

Oбразователно квалификационна степен

 

Професионално квалификационна степен

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавър

Магистър

I

II

III

IV

V

 

Директор

1

 

1

 

1

 

 

 

 

Ст.учител

6

3

3

 

2

 

 

2

 

Учител

6

1

9

 

 

 

 

 

 

Ресурсен учител

0,5

 

1

 

 

 

 

 

 

Психолог

1

 

1

 

 

 

 

 

 

7.

Логопед

 

Пом.на учителя

1

 

0.5

 

1

 

 

 

 

 

Непедагогическия персонале съставен от пом.възпитатели-6 щ.бр.-активни участници в процеса на възпитание и обучение на децата,счетоводител-0,5 щат,ЗАС-1 щат,домакин-1 щат,готвач-1щат,пом.готвач-1 щат,общ работник кухня-0,5 щат,общ работник-1 щат,пом.възпитател-коридори-1 щат,помощник на учителя-1 щат.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИ И ПЕРСОНАЛ:

Първа група”Щурче”

-СУ Ваня Ненова,У Биляна Ангелова,Пом.възпитател Албена Ангелова

 

Втора група”Слънчеви палавници”

-СУ Елеонора Георгиева,У Татяна Тодорова,Пом.възпитател Зоя Иванова

 

Трета А група”Шарено петле”

-У Светла Игнатова,У Катерина Николова,Пом.възпитател Венета Механджийска

 

Трета група „Делфинче”

-СУ Маринела Маджарова,У Иванка Димитрова,Пом.възпитател Миглена Стоянова

 

Трета смесена диабетна група „Калинка”

-СУ Стефка Найденова,У Ани Еврова,Пом.възпитател Даниела Благоева

 

Четвърта група „Пчеличка”

-СУ Мариана Илиева,У Румяна Григорова,Пом.възпитател Станка Иванова

 

 

РАБОТНИ ГРУПИ И ОТГОВОРНИЦИ:

 

Протоколчик на педагогически съвети и оперативки

Маринела Маджарова-старши учител

 

Заместници при отсъствие на Директора

Иванка Димитрова и Татяна Тодорова- учители

 

Групов отговорник на непедагогическия персонал

Росица Петрова-ЗАС,Светла Добрева-мед.специалист

 

Група за безоп.условия на възпитание,обучение и труд

Председател:Директор,членове:Татяна Тодорова-учител,Албена Апостолова-мед.специалист,Снежана Мухарска-домакин

 

Комисия по приемане на дарения

Председател:Иванка Димитрова-учител,членове:Маринела Маджарова-старши учител,Росица Петрова-ЗАС

 

Екип за подкрепа на личностно развитие

Председател:Надежда Иванова-психолог,членове:Цветелина Димитрова-ресурсен учител,Биляна Ангелова-учител

 

Група за противопожарна защита

Ръководител:Росица Петрова-ЗАС,членова:Татяна Тодорова-учител,Албена Кръстителска-мед.специалист

 

Комисия за защита при бедствия,аварии и катастрофи

Председател:Директор,членове:Росица Петрова-ЗАС,Албена Апостолова-мед.специалист,Татяна Тодорова-учител

 

Квалификационен екип

Татяна Тодорова-учител,Иванка Димитрова-учител,Маринела Маджарова-старши учител

 

Санитарен пост

Светла Добрева-мед.специалист,Албена Апостолова-мед.специалист,Албена Кръстителска-мед.специалист

 

Група за оформяне на родителски информационни табла и украса

Всички педагогически специалисти по групи

 

Синдикален лидер

Светла Игнатова-учител

 

Комисия за водене на летописна книга и книга за решения на педагог.съвети

Маринела Маджарова-старши учител

 

Комисия за оказване съдействие на органите за закрила в случай на деца в риск

Председател:Директор,членове:Биляна Ангелова-учител,Ива Генова-логопед,Надежда Иванова-психолог

 

Отговорник за водене на Дневник за изключване на ел.захранване след приключване на раб.ден

Татяна Тодорова-учител,Биляна Ангелова-учител

 

Отговорници за спортно-туристически дейности,културни събития и празници

Биляна Ангелова учител,Катерина Николова-учител,Ани Еврова-учител

 

 

 

Етична комисия

Биляна Ангелова-учител,Надежда Иванова-психолог,Ива Генова-логопед,Северина Стоилова-пом.на учителя

 

Комисия за подбор на кадри ,назначаване на персонал и педагог.консултации

Председател:Директор,членове:Катерина Николова-учител,Ани Еврова- учител,Надежда Иванова-психолог,Ива Генова-логопед

 

Комисия за водене и поддържане на сайта на ДГ

Надежда Иванова-психолог,Снежана Мухарска-домакин

 

Комисия по храненето

Снежана Мухарска-домакин,Светла Добрева-мед.специалист

 

Финансов контрольор

Иванка Димитрова-учител

 

Отговорник за изготвяне на график за дежурства на педагог.персонал

Светла Игнатова- учител

 

Отговорник за изготвяне на график на пом.възпитателите

Миглена Стоянова-пом.възпитател,Даниела Благоева-пом.възпитател,Светла Добрева-мед.специалист

 

Координатор по обхват и задържане на децата в ПГ

Татяна Тодорова-старши учител

 

Комисия по качество на образователната институция

Иванка Димитрова-учител,Маринела Маджарова-старши учител,Надежда Иванова-психолог,Ива Генова-логопед.

 

Комисия по БДП

Стефка Найденова-старши учител,Ани Еврова-учител

 

 

-Анализ на участието на педагогическите специалисти в квалификационни форми:

През изминалата учебна 2018/2019г. Бяха реализирани успешно всички дейности от Плана за квалификация на детската градина.Целият екип –педагогичиски и непедагогически персонал завърши успешно обучение за лечение и контролна захарния диабет в детска възраст.

-Анализ на материално-дидактичната и техническа база:

Материално-техническата база в детската градина е много добра.На разположение на педагогическите специалисти има мултимедии,интерактивни даски,лаптопи.Всяка година се извършват частични ремонтни дейност със средства от бюджета.Помещенията към групите,кабинети и тоалетни са ремонтирани и отговарят на всички хигиенно-нормативни изисквания.Изцяло се монтира нова площадка на гр.“Шарено петле“-Участие в национални европейски програми и проекти:

1.Национална програма за физическо възпитание на децата в детските градини по ПМС 129

2.Проект на МОН.....

3.Участие в петата конференция по БДП организирана от СБДДС.

4.Участие по проект на Еразъм.....

 

 

             II.         Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година

Цели:

Основна цел:Превръщане на ДГ 124”Бърборино” в динамично развиваща се ,работеща и ефективна организация.

Подцели:Равен достъп до качествено предучилищно образование и подготовка,обучение в дух на толерантност и недискриминация,чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на всички деца,познавателна и социална интеграция на деца със СОП,сътрудничество с родителите.

 

Основни задачи:

-Непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максималното развитие на потенциала на всяко дете и възможност за социална реализация.

-Целенасочено възпитание и обучение-взаимодействие,ориентиранокъм детето,точно организирани и структорирани занимания с ясна цел и съобразяване с различните възможности на всяко дете.

-Създаване на благоприятна среда за работа.

Чрез учебните помагала на издателство „Клет“- Прогр.с-ма-”Приказни пътечки” , „Вики и Ники“-издателство”Булвест”,Прогр.с-ма-”Моливко”-издателство”Слово”,издателство”Анубис”-„Приятели“, ще се осъществят всички поставени задачи.

Приоритети на детската градина за учебната 2019-2020г.:

-Повишаване качеството на възпитателната работа и създаване на пространство,в което детето активно участва и реализира пълноценно своите възможности.

-Стимулиране на положително отношение към образователните институции.

-Повишаване на информираността на родителите за благоприятното влияние на детската градина върху детското развитие и оказване на подкрепа на семействата в процеса  на възпитание,обучение и социализация на децата.

.Укрепване здравето на детето.

-Утвърждаване на творческа атмосфера в колектива,гарантираща свобода и отвореност към различни мнения.

 

 

 

 

 

 

 

           III.         Дейности за изпълнение на основните цели и задачи

 

  1.      Организационно-педагогически и методически дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Прием и обхват на децата

Разговори с родители

Директор,Педагог.специалисти

17.09.19г.-29.05.2020г.

Привличане и задържане на децата

 

 

 

 

 

 

Социализиране и адаптиране на децата в детската общност

1.Провеждане на родит.срещи за решаване на организационни проблеми и текущи задачи по групи.

Родители на децата от всички групи

м.09.2019г.

Запознаване с новостите в системата на предучилищното образование.

Списък на участниците,протоколи

2.Консултации с ресурсен учител,психолог,логопед.

 

 

 

 

3.Консултации и срещи на родителите с мед.специалисти на здравни теми.

 

 

 

4.Съвместни дейности с родителите за подготовка и провеждане на различни мероприятия в детската градина.

 

 

5.Провеждане на литературни четения със съдействието на родителите.

 

 

6.Мероприятия извън детската градина-концерт по случай световния ден за борба с диабета,  празничен концерт по случай първи юни, посещение на Софийска опера и балет и театър 199.

Родители,деца,екип на ДГ 124”Бърборино”

 

 

 

 

 

Родители

 

 

 

 

 

 

Родитески активи по групите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители,деца,родители.

 

 

Учители,деца родители.

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

Постоянен

Запознаване с новостите в системата на предучилищното образование и възпитание.,придобиване на нови знания и умения

 

Повишаване на здравната култура.

 

 

 

 

 

Опознаване и съпричастност към съвместните мероприятия.

 

 

 

 

 

 

Насърчаване на четенето при децата.

 

Информираност на родителите за случващото се в детската градина.

 

 

Организация на педагогическото взаимодействие

Педагогически ситуации

Педагогически специалисти

ежедневно

Изграждане на знания и умения,придобиване на опит и увереност.

Дневници

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие-разходки сред природата, дидакт.игри, творчески игри,драматизации и др.

 

Хранене и отдих

 

 

 

 

 

Педагогически специалисти

 

 

 

 

 

Учители и помощник възпитатели

 

 

 

ежедневно

 

 

 

 

 

ежедневно

 

 

 

 

Използване на играта и игровите похвати за придобиване на знания и умения

 

 

Придобиване на умения за култура на хранене и почивка

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка на децата за училище

Обучение

Педагогически специалисти

ежедневно

Придобиване на знания и умения,необходими за постъпване в първи клас.

Дневник

Социализация

Педагогически специалисти

ежедневно

Изграждане на положително отношение към детската градина и училището.

 

Организация на материално-дидактичната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здраве и профилактика на заболяваемостта на децата

Промоция на здравето-беседи,семинари,обучения.

Медицински специалисти

Всеки месец

Затвърдяване и усъвършенстване знанията за здравословен начин на живот.

Доклад

Системна и правилна дезинфекция на съдова,помещения и поддържане на хигиена съобразно изискванията на СРЗИ.

 

 

Профилактични прегледи на деца и персонал на ДГ, актуализиране на здравните книжки.

 

Стриктно водене на задължителната документация във връзка с хигиената по системата за самоконтрол.

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно

 

 

 

 

 

 

По график

 

 

 

 

ежедневно

 

Спазване на здравно-хигиенните изисквания и норми за осигуряване на здравословна среда в ДГ.

 

 

 

Минимални отсъствия.

 

 

 

 

Осигуряване на здравословна среда в ДГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационна дейност на педагогическите специалисти

Вътрешно методическа- обмяна на опит между педагогическите специалисти.

Директор

м.09.2019г.-м.05.2020г.

 

 

Семинари и дискусии по теми избрани от педагог.специалисти.

 

 

 

 

Директор

м.09.2019г.-м.05.2020г.

 

 

Квалификационна дейност на помощник възпитателите

Вътрешно институционални дейности за повишаване на професионалните компетентности на пом.възпитателите.

Мед.специалисти

м.10.2019г.-м.01.2020г.

 

 

Курсове за повишаване на квалификацията.

Мед.специалисти

м.09.2019г.-м.05.2020г.

 

 

 

  1.      Административни дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Проверка на готовността на ДГ за новата учебна година

Директор,ЗАС,Домакин,Мед.специалисти

м.09.2019т.

 

 

Осигуряване на задължителната документация за ДГ.

Директор

м.09.2019г.

 

 

Проверка,ремонт на ел.уреди,презареждане на пожарогасители,профилактика на машини за вода и климатици.

Директор,ЗАС,Домакин,Мед.специалисти,Общ работник

м.11.2019г.

 

 

Осигуряване на необходимите медикаменти за обслужване на децата.

 

Начален и периодични инструктажи за безопасна работа.

 

Осигуряване на ЛПС на персонала.

 

Проиграване на евакуационен план.

 

Годишна инвентаризация.

 

Ремонтно възстановителни дейности.

 

Почистване на двора и площадките за игра по групи.

 

 

 

 

 

Мед.специалисти

Мед.специалисти

 

 

 

 

 

 

Домакин

 

 

Домакин

 

 

Домакин,ЗАС

 

Директор

 

 

Общ работник,пом.възпитатели

Постоянен

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

м.112019г.-м.04.2020г.

 

м.12.2019г.

 

постоянен

 

 

постоянен

 

 

 

  1.      Социално-битови и стопански дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      Празници и ритуали в детската градина:

 

 

Тема и форма

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Празници и ритуали на детската градина

 

 

Откриване на новата учебна година.

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

17.09.2019г.

Удовлетворение на деца и родители

Снимков материал

 

Отбелязване на межд.ден на учителите-05.10.

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

м.10.2019г.

 

 

Празници и ритуали на детските групи

 

 

„Ръка за ръка с децата с диабет”

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

м.11.2019г.

Изграждане на положително отношение към начина на живот”диабет”

 

 

„Бог се роди Коледо” спектакъл с децата от трета и четвърта група

 

 

 

 

Посещение на НИМ-тема”Васил Левски”

 

 

 

 

Пролетни празници

-Баба Марта-работилница с родителите

-„Благовещение"-спектакъл с децата от първа и втора група.

-Лазаров ден-работилница  с родители

-Цветница-работилница с родители

-Великден-работилница с родители

 

 

„Здравей лято”

-Дена на Кирил и Методий

-Ден на славянската писменост и култура

-Довиждане детска градина

-Годишен концерт послучай Международния ден на детето с участие на всички деца и ДОД.

 

 

 

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

 

 

 

 

 

 

Директор,Педагог.специалисти на подготвителни групи

 

 

 

 

Директор,Педагог.специалисти,Музик.ръководител

 

 

 

 

 

 

 

Директор,Педагог.специалисти,Музик.ръководител

м.12.2019г.

 

 

 

 

 

 

М.02.2020г

 

 

 

 

 

м.03-05.2020г.

 

 

 

 

 

 

м.05.2020г.

Създаване на положително отношение към Коледните обичаи и традиции.

 

Затвърдяване на знанията на децата за Апостола на свободата.

 

Опазване и съхраняване на българските традиции и обичаи

 

 

 

Удовлетворение на деца и родители.

 

 

  1.      Взаимодействие със социалните партньори на детската градина:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Взаимодействие „детска градина – родители“.

Работа на родителското настоятелство

Родителски срещи-края на м.септември.

Открити уроци през м.април във всички групи  пред родителите.

Директор

По график

Запознаване с правилниците в ДГ,ДОС за предучилищно образование.

 

 STEM дейности през ранните години.Проект „Развиване на STEM умения у децата“.

Директор,Педагог.специалисти.

По график

Ползотворна съвместна работа в интерес на децата.

 

Взаимодействие „детска градина – начално училище“

Съвместна дейност с 19СУ-посещения и съвместни мероприятия-Коледа,Баба Марта,Пролет здравей,летни театрални приключения,посещение на учебен час

Директор,Педагогически специалисти

По график

Изграждане на положително отношение към социалната роля”ученик”

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с културни институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с неправителствени организации и бизнес-организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медийно отразяване на дейността на детската градина

Сп.”Бърборино”-абонамент

Директор, Педагог.специалисти

Всеки месец

 

 

Сп.”Зари”

Директор, Ресурсен учител

 

 

 

 

  1.      Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и други дейности – конкурси, състезания и други:

 

Вид и организационно ниво на проявата.

Време и място на провеждане

Начин на участие на детската градина

Участници

представяващи

детската градина

Очаквани резултати

Начин на отчитане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      Проектни дейности на детската градина:

 

Тема на проекта и цели на проекта

Финансира се от …

Участници.

Отговорник/координатор за детската градина

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Национални и международни проекти на детската градина

STEM обучение през ранните години.

 

Целия екип на ДГ 124 –деца и родители.

2019-2020уч.год.

 

 

 

 

 

 

Участие на детската градина при изпълнението на

проектни дейности на други институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишният план на детска градина „.............................................“, като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от ............... до ..............., е приет с решение № ....../............... г. на педагогическия съвет – Протокол № ............/............ г. и утвърден със заповед на директора № ....../............... г.

 

При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран през учебната година.

 

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!