Годишен план за дейността

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на детска градина № 124” Бърборино“, гр.София

за учебната 2021/2022г.

 

 

СТРАТЕГИЯ:

Настоящата стратегия е основана на разбирането,че главната ценност в образователната система е детето и има за цел да представи основните образователни приоритети на детското заведение за този период,които се разгръщат на основата на единна държавна образонателна политика и принципи за осигуряване  правото на  предучилищно и училищно образование.Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна,културна и социална дейност не само като краен продукт,но и като атмосфера,дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Основните стратегически пътища, които следваме са свързани с:

-изграждане на хуманна,функционална и иновативна образователна среда

-повишаване на професионалната компетентност на педагогическите екипи,отговарящи на образователните изисквания и потребности за европейско образование ,и следване на принципа“учене през целия живот“

-взаимодействие и сътрудничество със семейството и общността

-партньорство и сътруднимество с други детски градини,културни,обществени и други институции

-работа в екип,добра комуникация и споделяне на опит

 

 

МИСИЯ:

Превръщане и затвърждаване на ДГ №124“Бърборино“ като център за текуща и поддържаща професионална квалификация на педагогическия екип.Поддържане на висок професионализъм от страна на педагогическите специалисти  и прилагане на иновативни практики в образованието и възпитанието на децата.

Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото,в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.Екипът на детската градина се стреми към изграждане на подкрепяща и допълнителна среда за всички деца..

 

 

ВИЗИЯ:

ДГ №124“Бърборино“ предоставя на децата пространство за творчество ,игри,разширяване на знанията за света и уменията за общуване с другите.

Основно предназначение на детската градина е да подпомага формиране и развитие на детската личност в интелектуална,емоционолна,нравствено-социална и физическа сфера.Това е уютно,спокойно и сигурно място,в което децата се отглеждат,възпитават,социализират и обучават с много обич,внимание,топлина и разбиране.Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетически издържана среда.Зачитат се детските интереси,има индивидуален подход към всяко дете, спрямо възрастовите,личностните особености,характер и качества.

 

 

Приоритети в дейността на детското заведение:

 

1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.

2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие,изява и творчество на децата.

3.Създаване на оптимална материална среда и социално педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1.Организационно-педагогическа дейност

    1.1.Педагогически съвети

-Избор на секретар на ПС

-Обсъждане готовността на групите за започване на учебната година

-Утвърждаване на нормативната база, касаеща организацията на работата в ДГ 124”Бърборино”

-Приема Стратегия за развитие на ДГ за периода 2020-2024г. и Програмна система, като част от Стратегията.

-Приемане план за действие и финансиране по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ №124“Бърборино“за периода 2020-2024г.

-Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на ДГ №124“Бърборино“.

-Обсъждане и приемане броя на децата в групите, Списък образец 2 за учебната 2021-2022г..

 -Утвърждаване на седмично и тематично разпределениепо групи.

-Избор на работни групи и отговорници-функционално-спомагателна структура на ДГ.

-Запознаване с координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

-Насоки за организиране на възпитателно –образователния процес, съгласно ДОС за предучилищното образование, приемане на предложения за работа с познавателни книжки , учебни помагала и допълнителни материали относна учебния процес.

-Определяне на ДОД - конкурс на 02.06.2021г. и второ заседание на комисията на 07.06.2021г.

-Приемане план за дейността на психолог, логопед и ресурсен учител.

-Приемане на план за работа и график по БДП.

-Приемане план за вътрешна квалификационна дейност.

-Приемане на Етичен кодекс.

-Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в детското заведение.

-Приемане на Дневен режим.

-Приемане на Пропусквателен режим в ДГ №124“Бърборино“.

 

Срок:м.09.2021г.

Отговорници:Директор, Педагогически съвет

 

-Приемане планове за работа на постоянните комисии.

-Приемане на индивидуални програми за обучение и развитие на деца със СОП.

-Разглеждане на резултатите от входното ниво по групи.

-Приемане план за работа с родителите по групи-индивидуални срещи два пъти през уч.година, относно инидивидуалното развитие на детето.

-Обсъждане и приемане на празничен календар.

-Приемане план за съвместна работа , график на посещения, теми и ателиета с външни партньори:ЧДГ“ Д-р Мария Монтесори“,кв.“Горна баня“.

 

Срок:м.10.2021г..

Отговорници:Директор, Педагогически съвет

 

-Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за началото на следващата уч.година.

-Отчет за изпълнение плановете на постоянните комисии през първото полугодие.

 

Срок:м.01.2022г.

Отговорници:Директор, членове на комисии.

 

-Обсъждане начина на организиране на пролетни празници и края на уч.година.

-Отчет по изпълнение Плана за квалификация до настоящия момент, набелязване на бъдещи потребности от квалификация на персонала.

 

Срок:м.03.2022г.

Отговорници:Директор, Педагогически специалисти

 

 

 

Срок:м.04.2022г.

Отговорници:Директор, Педагогически специалисти

 

-Отчет за изпълнение плановете на постоянните комисии за второ полугодие.

-Доклад-анализ за дейността по групи за изтеклата уч.година-обобщена информация от учителките.

-Обсъждане резултатите от проведените диагностични процедури за изходна ниво на децата по групи.

 

Срок:м.05.2022г.

Отговорници:Директор, Педагогически специалисти

 

ГОДИШЕН СЪВЕТ:

-Доклад-анализ за резултатите от изпълнение на Годишния план за дейността на детската градина.

-Приемане на показатели и разработени критерии към тях за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти.

-Приемане план за лятната работа на ДГ.

 

Срок:м.06.2022г.

Отговорници:Директор, Педагогически съвет

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ОН

ПЪРВА ГРУПА

ВТОРА ГРУПА

ТРЕТА ГРУПА

ЧЕТВЪРТА ГРУПА

БЕЛ

1

2

2

3

МАТЕМАТИКА

1

1

2

3

ОКОЛЕН СВЯТ

1

2

2

2

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2

2

2

2

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1

1

2

2

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

3

3

3

3

МУЗИКА

2

2

2

2

ОБЩО ЗАДАДЕНИ ЧАСОВЕ

11

13

15

17

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ

19

17

15

13

ОБЩО ЧАСОВЕ

30

30

30

30

 

 

               I.          Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година

 

-Анализ на обхвата на децата:

През изминалата учебна година подлежащи на задължителна предучилищна подготовка са били 168 деца. От тях в трета група са  28 деца и в четвърта група-56 деца. Броят на децата в първа и втора група е бил 56 деца. Имаме и трета смесена диабетна група с 28 деца.

-Анализ на процеса на обучение на децата:

Важни и неотложни са задачите, които стоят пред съвременното образование, насочени в областта на възпитанието на подрастващите- формирането на техния облик, ценностна система,обединяваща знанията и уменията,духовните и материалните потребности, идеалите и целите,нравствеността,творческото отношение към живота.Важна цел на нашата работа е винаги да подкрепяме мечтите на децата и желанието им да се развиват,защото те са смисълът и съдържанието на живота.Друга не по-малко важна цел е да съхраним добрите традиции и да отворим вратите за новото.

-Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата:

Системната работа с децата през годините е предпоставка за последователно и плавно достигане до тяхната училищна готовност .Ориентирали сме своята работа от запаметяване и възпроизвеждане към провокиране на мислене,самостоятелност и формиране на умения.Учебното съдържание е насочено към създаване на предпоставки за насърчаване на самостоятелното мислене и изграждане на практически умения.

-Анализ на педагогическия състав:

Ефективност на разпределението на педагогическия персонал:

Длъжност

Брой

Oбразователно квалификационна степен

 

Професионално квалификационна степен

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавър

Магистър

I

II

III

IV

V

 

Директор

1

 

1

1

 

 

 

 

 

Ст.учител

5

0

5

 

2

1

2

3

 

Учител

7

1

6

 

 

 

 

 

 

Ресурсен учител

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Психолог

1

 

1

 

 

 

 

 

 

7.

Логопед

 

Пом.на учителя

1

 

0,5

 

 

Средно спец.образование

1

 

 

 

 

 

8.

Музикален ръководител

0,5

 

1

 

1

 

 

 

Непедагогическия персонал е съставен от пом.възпитатели-6 щ.бр.-активни участници в процеса на възпитание и обучение на децата, счетоводител-0,5 щат, ЗАС-1 щат, домакин-1 щат, готвач-1щат, пом.готвач-1 щат, общ работник-1 щат, помощник на учителя-1 щат.Има два незаети щата: помощник кухня-0,5 щат и помощник възпитател коридори-1 щат.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИ И ПЕРСОНАЛ:

Първа група "Делфинче"

СУ - Маринела Маджарова, СУ - Мария Русева, Пом. възп. - Елена Щъркелова

Първа А група "Бонбон" 

У - Гергана Антонова, У - Магдалена Мишева, Пом. възп. - Венета Механджийска

Втора група ”Фют”

-У- Ирина Колева,У -Катерина Николова,Пом.възпитател- Йоана Арсова

Трета  група ”Щурче”

-СУ -Ваня Ненова, У- Биляна Ангелова, Пом.възпитател- Станка Иванова

Четвърта  група ”Слънчеви палавници”

-СУ- Елеонора Георгиева, У- Татяна Тодорова, Пом.възпитател –Зоя Иванова

Трета смесена диабетна група „Калинка”

-У - Веселина Димитрова , СУ – Мария Станчева, Пом.възпитател- Даниела Благоева

 

РАБОТНИ ГРУПИ И ОТГОВОРНИЦИ:

 

 

Протоколчик на педагогически съвети и оперативки

Мария Русева- старши учител

 

 Отговорници за избор на театрални постановки за новата учебна година, еднодневни екскурзии, спортни лагери, зелено и бяло училище и спортно-туристически дейности, културни събития и празници.

Мария Русева-старши учител, Магдалена Мишева–учител; Катерина Николова- учител

 

Комисия по приемане на дарения

Председател: Борислава Александрова–психолог; членове: Мария Русева- старши учител, Емилия Димитрова-ЗАС

 

Екип за подкрепа на личностно развитие

Координатор: Биляна Ангелова – учител; членове Борислава Александрова-психолог,  Ива Генова – логопед, Марина Венкова-ресурсен учител

 

Група за противопожарна защита

Ръководител: Емилия Димитрова ЗАС, членове: Татяна Тодорова - учител, Албена Кръстителска-мед. специалист

 

Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Директор; членове: Емилия Димитрова - ЗАС, Албена Апостолова-мед.специалист, Татяна Тодорова-учител

 

Квалификационен екип

Всички педагогически специалисти

 

Санитарен пост

Албена Апостолова-мед.специалист,Албена Кръстителска-мед.специалист

 

Група за оформяне на родителски информационни табла и украса

Всички педагогически специалисти по групи

 

Синдикален лидер

Ирина Колева - учител

 

Водене на летописна книга и книга за решения на педагог.съвети

Маринела Маджарова - старши учител

 

Комисия за превенция и противодействие

на тормоза и  насилието / КППТН/   на деца

Председател: Директор, членове: Борислава Александрова-психолог, Катерина Николова – учител, Мария Тодорова - родител

 

Отговорник за водене на Дневник за изключване на ел.захранване след приключване на раб.ден

Татяна Тодорова - учител, Магдалена Мишева – учител;

 

Етична комисия

Биляна Ангелова-учител, Борислава Александрова-психолог, Ива Генова-логопед, Северина Стоилова - пом. на учителя, Ваня Ненова – старши учител;

 

Отговорници за подбор на кадри, назначаване на персонал и педагог.консултации

Председател: Директор, членове: Катерина Николова-учител, Ирина Колева-учител, Борислава Александрова-психолог, Ива Генова-логопед

 

Отговорници за водене и поддържане на сайта на ДГ

Марина Венкова-ресурсен учител, Снежана Мухарска-домакин

 

Комисия по храненето

Снежана Мухарска-домакин, Светла Добрева-мед.специалист

 

Финансов контрольор

Външна услуга

 

Отговорник за изготвяне на график за дежурства на педагог.персонал

Биляна Ангелова - учител

 

Отговорник за изготвяне на график на пом. възпитателите

Станка Иванова - пом. възпитател

 

Координатор по обхват и задържане на децата в ПГ

Татяна Тодорова-старши учител; Борислава Александрова–психолог; Ива Генова–логопед; Емилия Димитрова–ЗАС;

 

Комитет/група / по условия на труд в съответствие с чл.27, ал.1 от ЗЗБУТ

Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа: Катерина Николова

ГУТ:  Ирина Колева-Учител, Гергана Антонова

 

Комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагог.специалисти /Диференц. заплащане/.

Теодора Симеонова - музикален ръководител, Борислава Александрова-психолог, Ваня Ненова – старши учител. Станка Иванова – пом.възпитател.

 

Комисия по БДП

Елеонора Георгиева-старши учител, Мария Станчева-старши учител; Гергана Антонова-учител

 

Отговорник за изготвяне на ПМС 46

Елеонора Георгиева – старши учител;

 

             II.         Цели, основни задачи и приоритети в дейността на детската градина през новата учебна година

Цели:

Изграждане на иноватевна образователна среда  за достъп и равен шанс за предучилищно образование и възпитание на всички деца.Оптимизиране на възможностите детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.Прилагане на интегрирани политики с другите публични сектори за постигане нае максимално развитие на способностите на децата в съответствие с ДОС при сътрудничество със семейството.

 

Основни задачи:

1.Създаване на условия и възможности за включване на децата в различни дейности.Използване на иновативни методи на работа, нови похвати за работа с децата, съобразени с динамиката на живота и развитието на обществото.Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „образователни ниши“ за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за ктимулиране на адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.

2.Утвърждаване на детската градина в привлекателно място за децата, чрез създаване на комфорт, благоприятни условия за възпитание и обучение.

3.Изграждане на доверие и споделеност.Използване на потенциала на всяко дете.

4.Повишаване на квалификацията на педагогическия и непедагогическия персонал.Проектно мислене и екипна работа.

5.Нови параметри за сътрудничество с ъс семейството, зачитайки правата на децата, родители и служители.

 

 

 

 

 

           III.         Дейности за изпълнение на основните цели и задачи

 

  1.      Организационно-педагогически и методически дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Прием и обхват на децата

Разговори с родители

Директор,Педагог.специалисти

м.09.21г.-м.05.2022г.

Привличане и задържане на децата

 

 

 

 

 

 

Социализиране и адаптиране на децата в детската общност

1.Провеждане на родит.срещи за решаване на организационни проблеми и текущи задачи по групи.

Родители на децата от всички групи

м.09.2021г.

Запознаване с новостите в системата на предучилищното образование.

Списък на участниците,протоколи

2.Консултации с ресурсен учител,психолог,логопед.

 

 

 

 

3.Консултации и срещи на родителите с мед.специалисти на здравни теми.

 

 

 

4.Съвместни дейности с родителите за подготовка и провеждане на различни мероприятия в детската градина.

 

 

5.Провеждане на литературни четения със съдействието на родителите.

 

 

6.Мероприятия извън детската градина-концерт по случай световния ден за борба с диабета,  празничен концерт по случай първи юни, посещение на Софийска опера и балет и театър 199, еднодневни екскурзии, спортен лагер, зелено и бяло училище.

Родители,деца,екип на ДГ 124”Бърборино”

 

 

 

 

 

Родители

 

 

 

 

 

 

Родитески активи по групите.

 

 

 

 

Родители на деца по групите

 

 

 

Педагогически специалисти и деца.

 

 

Учители,деца родители.

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

м.04.2021г.

 

 

 

 

Постоянен

м.10.2021г.-м.05.2022г.

 

Постоянен

Запознаване с новостите в системата на предучилищното образование и възпитание.,придобиване на нови знания и умения

 

Повишаване на здравната култура.

 

 

 

 

 

Опознаване и съпричастност към съвместните мероприятия.

 

Насърчеване на четенето ,любов към книгата.

 

 

Духовно и емоционално обогатяване на децата.

 

.

 

Информираност на родителите за случващото се в детската градина.

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присъствен списък и протокол от проведените мероприятия.

 

Доклад в края на уч.година за проведените мероприятия.

Организация на педагогическото взаимодействие

Педагогически ситуации

Педагогически специалисти

ежедневно

Изграждане на знания и умения,придобиване на опит и увереност.

Дневници

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие-разходки сред природата, дидакт.игри, творчески игри,драматизации и др.

 

Хранене и отдих

 

 

 

 

 

Педагогически специалисти

 

 

 

 

 

Учители и помощник възпитатели

 

 

 

ежедневно

 

 

 

 

 

ежедневно

 

 

 

 

Използване на играта и игровите похвати за придобиване на знания и умения

 

 

Придобиване на умения за култура на хранене и почивка

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка на децата за училище

Обучение

Педагогически специалисти

ежедневно

Придобиване на знания и умения,необходими за постъпване в първи клас.

Дневник

Социализация

Педагогически специалисти

ежедневно

Изграждане на положително отношение към детската градина и училището.

 

Организация на материално-дидактичната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здраве и профилактика на заболяваемостта на децата

Промоция на здравето-беседи,семинари,обучения.

Медицински специалисти

Всеки месец

Затвърдяване и усъвършенстване знанията за здравословен начин на живот.

Доклад

Системна и правилна дезинфекция на съдова,помещения и поддържане на хигиена съобразно изискванията на СРЗИ.

 

 

Профилактични прегледи на деца и персонал на ДГ, актуализиране на здравните книжки.

 

Стриктно водене на задължителната документация във връзка с хигиената по системата за самоконтрол.

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

Медицински специалисти

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно

 

 

 

 

 

 

По график

 

 

 

 

ежедневно

 

Спазване на здравно-хигиенните изисквания и норми за осигуряване на здравословна среда в ДГ.

 

 

 

Минимални отсъствия.

 

 

 

 

Осигуряване на здравословна среда в ДГ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационна дейност на педагогическите специалисти

Вътрешно методическа- обмяна на опит между педагогическите специалисти.

Директор

м.09.2021г.-м.05.2022г.

 

 

Семинари и дискусии по теми избрани от педагог.специалисти.

 

 

 

 

Директор

м.09.2021г.-м.05.2022г.

 

 

Квалификационна дейност на помощник възпитателите

Вътрешно институционални дейности за повишаване на професионалните компетентности на пом.възпитателите.

Мед.специалисти

м.10.2021г.-м.01.2022г.

 

 

Курсове за повишаване на квалификацията.

Мед.специалисти

м.09.2021г.-м.05.2022г.

 

 

 

  1.      Административни дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Проверка на готовността на ДГ за новата учебна година

Директор,ЗАС,Домакин,Мед.специалисти

м.09.2021т.

 

 

Осигуряване на задължителната документация за ДГ.

Директор

м.09.2021г.

 

 

Проверка,ремонт на ел.уреди,презареждане на пожарогасители,профилактика на машини за вода и климатици.

Директор,ЗАС,Домакин,Мед.специалисти,Общ работник

м.11.2021г.

 

 

Осигуряване на необходимите медикаменти за обслужване на децата.

 

Начален и периодични инструктажи за безопасна работа.

 

Осигуряване на ЛПС на персонала.

 

Проиграване на евакуационен план.

 

Годишна инвентаризация.

 

Ремонтно възстановителни дейности.

 

Почистване на двора и площадките за игра по групи.

 

 

 

 

 

Мед.специалисти

 

 

 

 

 

Домакин

 

У-Татяна Тодорова

 

Домакин

 

Домакин

 

Домакин,ЗАС

 

Директор

 

 

Общ работник,пом.възпитатели

Постоянен

 

 

 

 

 

Постоянен

 

По график

 

м.12.2021г.

 

при необходимост

постоянен

 

 

постоянен

 

 

 

  1.      Социално-битови и стопански дейности:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      Празници и ритуали в детската градина:

 

 

Тема и форма

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Празници и ритуали на детската градина

 

 

Откриване на новата учебна година.

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

м.09.2021г.

Удовлетворение на деца и родители

Снимков материал

 

Отбелязване на межд.ден на учителите-05.10.

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

м.10.2021г.

 

 

Празници и ритуали на детските групи

 

 

""Ръка за ръка с децата с диабет"

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

м.11.2021г.

Изграждане на положително отношение към начина на живот”диабет”

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледен спектакъл с децата от трета и четвърта група.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетни празници и мероприятия по групи:

- "Първи март - празник на мартеницата" - развлечение с всички групи

-"Поклон пред делото на Васил Левски - Апостолът на свободата" - изява на четвърта група

-"3-ти март - Национален празник на България"

- "Празник на майката" - спектакъл с децата от първа и втора група

- "Великден - традиции и ритуали" - изяви на децата от втора група

- "Цветница" - изява на децата от първи група

-"Движим се безопасно" - мзикъл с участието на деца от всички групи.

-"24 май - Празник на буквите" - изява на децата от четвърта група.

-„1-ви юни-Ден на детето“-развлечение с участието на всички групи.

 

 

 

 

Директор,педагог.специалисти,музик.ръководител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,Педагог.специалисти,Музик.ръководител

 

 

 

 

 

 

 

 

м.12.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.03-06.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на положително отношение към Коледните обичаи и традиции.

 

.

 

Опазване и съхраняване на българските традиции и обичаи

 

 

 

Удовлетворение на деца и родители.

 

 

  1.      Взаимодействие със социалните партньори на детската градина:

 

Дейност

Изпълнява

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Начин на отчитане

Взаимодействие „детска градина – родители“.

Работа на родителското настоятелство

Родителски срещи-края на м.септември 2021г.

Открити уроци през м.април 2022г. във всички групи пред родителите.

Директор

По график

Запознаване с правилниците в ДГ, ДОС за предучилищно образование.

Протокол

Протокол

 

 

 

 

 

 STEM дейности през ранните години. Проект „Развиване на STEM умения у децата“. /изтекъл м. август 2021г./

Директор, Педагог.специалисти.

По график

Ползотворна съвместна работа в интерес на децата.

Протокол

Взаимодействие „детска градина – начално училище“

Съвместна дейност с 19 СУ-посещения и съвместни мероприятия-Коледа,Баба Марта,Пролет здравей,летни театрални приключения,посещение на учебен час

Директор,Педагогически специалисти

По график

Изграждане на положително отношение към социалната роля”ученик”

Протокол

 

 

 

 

 

Взаимодействие с културни институции

ОКИ „Красно село“

Директор

Постоянен

 

 

 Увеселителен комплекс "Палавници"

 Директор

 Постоянен

 

 

Взаимодействие с неправителствени организации и бизнес-организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медийно отразяване на дейността на детската градина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      Участие на детската градина в общински, областни и национални форуми и други дейности – конкурси, състезания и други:

 

Вид и организационно ниво на проявата.

Време и място на провеждане

Начин на участие на детската градина

Участници

представяващи

детската градина

Очаквани резултати

Начин на отчитане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.      Проектни дейности на детската градина:

 

Тема на проекта и цели на проекта

Финансира се от …

Участници.

Отговорник/координатор за детската градина

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Национални и международни проекти на детската градина

STEM обучение през ранните години.

 

Целия екип на ДГ 124 –деца и родители.

2021-2022уч.год.

 

 

 

 

 

 

Участие на детската градина при изпълнението на

проектни дейности на други институции

 Проект ФВС на СО "Празник на малките лекоатлети" - 01.06.2021г. и се проведе на 04.06.2021г.

 

 

 

 

 НП на МОН "Успяваме заедно" за 1-ва група, модул 1 "Хубаво е в детската градина" - подадени документи 04.06.21. - спечелен.

БДО програма за дейността на съвет по безопасност на движението по пътищата на децата в София - подадени документи на 27.05.2021г. - спечелен.

 

 

 

 

 

Годишният план на детска градина „Бърборино“, като етап от изпълнението на Стратегията на детската градина за периода от 2020г. до2024г., е приет на педагогическия съвет – Протокол № 1/03.09.2021г.с вх номер2310/07.09.21 и утвърден със заповед на директора № 385-350/03.09.2021 г.

 

При възникнала необходимост годишният план може да бъде актуализиран през учебната година.

 

 

ЗАПОЗНАТИ С ГОДИШНИЯ ПЛАН:

№ по ред

Име и фамилия

Длъжност

Подпис и дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!