Мерки за повишаване на качеството на образование

 

 

 

М Е Р К И

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

В ДЕТСКА ГРАДИНА №124Бърборино  гр.София, район „Красно село“

за учебната 2021 - 2022г. 

Приети с решение на Педагогически съвет с Протокол № 1 / 03.09.2021г. и Заповед на Директора № 385-350/ 03.09.2021г.

 

 

Въведение

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детската градина.

Повишаването  на  качеството  на  образованието  се  постига  чрез  приемственост  и  синхрон между  проверените  традиции  на  българската  образователна  система  и  предизвикателствата  на съвременните иновации и технологии.

Мерките  за  повишаване  на  качеството  на  образованието  са  съобразени  с  изискванията  на ЗПУО  за  модернизиране  на  образователната  система  и  с  общия  интерес  детската  градина  да  се превърне в привлекателна среда за обучение, възпитание и социализация на децата, и да участва в модели за „учене през целия живот“, които започват от детската градина.

Оценяване   на   качеството   на   образованието   се   извършва   чрез   самооценяване   и инспектиране.

Самооценяването    се    извършва   при    условия    и    по    ред,    определени    с    държавния образователен  стандарт  за  управлението  на  качеството  в  институциите,  а  инспектирането  -  при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

Съобразно изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование, свързан с управлението   на   качеството   в   детската   градина,   е   въведено   изискването   за   самооценяване (вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини). То се извършва ежегодно  от  комисия  в  детската  градина  чрез  дейности,  процедури  и  критерии,  определени  от детската градина.

Областите, които подлежат на самооценяване, са:

  • Управлението   -   ефективното   разпределяне,   използването   и   управлението   на   ресурсите   за повишаване на качеството в институцията;
  • Образователният процес, който включва обучение, възпитание и социализация;
  • Взаимодействието на образователната институция с всички заинтересовани страни.

-  Взаимодействие на детската градина с родителската общност;

-  Дейността на Обществения съвет съм детската градина.

В  процеса  на  оценяване  участват  децата  от  различните  възрастови  групи,  учителите,

директора, другите педагогически специалисти, както и родителите.

 

Етапи на самооценяването:

1.   Определяне на работната група.

2.   Обучение на членовете на работната група.

3.   Подготовка   -   определяне   на   дейностите,   процедурите,   критериите,   показателите   и инструментите за самооценяване.

4.   Провеждане    на    информационна    кампания    сред    учителите,    другите    педагогически специалисти и родителите.

5.   Проучване   на   мнението   на   родителите   за   качеството   на   образователните   услуги   и цялостната дейност на институцията.

6.   Провеждане на самооценяването.

7.   Обработване на информацията от проведеното самооценяване.

8.   Анализиране на получените резултати от самооценяването.

9.   Предлагане  на  мерки  за  повишаване  на  качеството  на   предоставяното  образованието, възпитанието и социализацията на всички участници в процеса на самооценяване.

10. Изготвяне   на   доклад-анализ   за   процеса   на   самооценяване,   оценка   на   резултатите   и постиженията, от проведената дейност от самооценяването.

11. Утвърждаване на доклада от самооценяването.

 

Докладът от самооценяването съдържа:

  информация за условията на вътрешната и външната среда, в която функционира детската градина през периода на самооценяването;

  данни за използваните инструменти при самооценяването;

  данни за резултатите от самооценяването,

  сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване;

  анализ на резултатите от самооценяването;

  предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на   качеството   на   предоставяното   образование,   срокове   и   отговорни   лица   за   тяхното изпълнение.

 

Новата  концепция  за  подобряване  на  качеството  на  образованието  изисква  положителни промени в областите:

Управление на образованието - гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за развитие на образованието.

Образователна  среда  -  изграждане  на  толерантна,  здравословна  и  сигурна  образователна  среда, насърчаваща   индивидуалното   развитие;   ясно   определени   задължителни   знания   и   умения; привлекателни  форми  на  обучение,  представящи  разбираемо  учебното  съдържание;  измерими образователни   резултати;   широко   навлизане   на   нови   информационни   и   комуникационни технологии.

Учителска професия - целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите.

Мониторинг  -  създаване  на  системи  за  ефективно  измерване  на  образователните  постижения  и системи за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция.

Мерките  за  повишаване  на  качеството  на  предлаганото  образование  в  Детска  градина №124

„Бърборино“ - град София се основават на:

-         Закона за предучилищното и училищното образование

-         Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 - 2020)

-         Наредба № 5 на МОН за детските градини

 

ВИЗИЯ

Усилията ни са насочени към осигуряване качествено обучение чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина, като среда за културна и   възпитателно-образователна   работа,   център   за   творчество   и   сътрудничество   между   деца, родители и учители. Затова нашата визия е:

ДГ №124 “Бърборино“ – любимо място за децата, градина с традиции и бъдеще!

 

Приоритетни направления:

 

1.   Повишаване ефективността на управление в детската градина.

2.   Квалификация на учителите.

3.   Възпитателно-обучаващият процес.

4.   Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание.

5.   Удовлетворяване на образователните потребности на всички деца.

6.   Обогатяване на средата и материалната база.

7.   Взаимодействие с родителите.

 

I.         Планиране  и  реализация  на  дейности,  произтичащи  от  приоритетите  на  ДГ №124“Бърборино“

 

1.   Повишаване ефективността на управление в детската градина.

Цели:

1.   Управление чрез делегиране на права  и създаване на ядро от съмишленици.

2.   Прилагане на съвременни управленски технологии и предоставяне на възможност за избор.

3.   Формиране на екип  на принципите на компетентност и мобилност.

4.   Актуализиране на вътрешно управленската документация и информационното осигуряване на управленския процес чрез прозрачност и откритост.

5.   Подобряване ефективността на работата на педагогическия съвет.

6.   Реализиране на ефективна контролна дейност.

7.   Прилагане на маркетингов подход при проучване на потребностите.

8.   Подобряване    на    социално-психологическия    климат    на    основата    на    принципа    на толерантност,  колегиалност и етика на взаимоотношенията.

Дейности за постигане на целите:

-         Непрекъсната комуникация с хората, създаване на спокойна атмосфера, благоприятстваща навременното    преодоляване    на    конфликти.    Точно    и    обективно    оценяване    качествата    и постиженията на хората, работещи в градината.

-         Активизиране дейността на различните видове комисии и на главния учител.

-         Съвместни срещи за решаване на важни за ДГ въпроси.

-         Подготовка на учители за ефективни заместници на директора при неговото отсъствие.

-         Последователно, ефективно и  обективно използване в единство на правила, технологии и управленски решения. /мозъчна атака,  конфериране на идеи и др./

-         Подбор на кадрите по предварително подбрани критерии.

-         Обработване и допълване  на документацията, съобразно изискванията.

-         Оповестяване на решения,  резултати,  анализи и отчети. Съвместни обсъждания.

-         Подбор на актуална и значима тематика.

-         Комплектоване  на  материалите  за  портфолио  на  всички  педагози.  Изготвяне  на  план  за контролна дейност.

-         Проучване потребностите на учителите и реклама на ДГ - търсене на подходящи начини и средства, поддържане на сайта на ДГ.

-         Спазване на принципите,  Етичния кодекс,  длъжностни характеристики,  КТ,  правилник за ВТР и Правилник за дейността на ДГ.

-        Взаимно уважение, партньорство, толерантност и кооперативна рефлексия в отношенията.

-       Организиране културна програма и съвместно честване на празници с колектива.

-       Постоянен диалог и партньорство със СБУ.

 

2.   Квалификация на учителите.

 Цели:

1.   Усъвършенстване вътрешната система за квалификация и професионално израстване на учителските кадри.

2.   Мотивиране на кадрите за непрекъснато квалифициране с оценка на педагогическия труд чрез системата за диференцирано заплащане.

3.   Осигуряване на условия за повишаване компетентността на непедагогическите кадри.

Дейности за постигане на целите:

-         Изготвяне на план за квалификация на всички нива-външна и вътрешна.

-         Включване в индивидуални курсове за повишаване на квалификационната степен.

-         Създаване на максимални условия за всички възможни форми на квалификация.Финансово обезпечение на квалификацията,  необходима на ДГ.

-         Изготвяне на квалификационна карта на всеки учител. Добра информираност чрез критерии и показатели.

-         Включване в квалификационни курсове, подходящи за помощник възпитатели, огняр и др.

 

3.   Възпитателно-обучаващият процес.

 Цели:

1.   Превръщането   на   детската   градина   в   желано   място   за   децата   чрез   прилагане   на интерактивни    форми    и    методи    на    педагогическо    взаимодействие    за    провокиране познавателния интерес на децата.

2.   Играта – основна дейност в детската градина.

3.   Включване   в   проектни   дейности   с   цел   социално-личностно развитие   на   децата и формиране култура на поведение и взаимоотношение между децата.

4.   Утвърждаване  и  съхраняване  на  общонационалните  и  местни  традиции  и  ритуали  за изграждане у децата на нравствени норми и емоционално самосъзнание.

5.   Възпитаване   на   физически   качества   и   повишаване   на   физическата  дееспособност  за формиране на добри взаимоотношения у децата.

6.   Утвърждаване на здравето като ценност чрез здравословен начин на живот.

Дейности за постигане на целите:

-         Участие   в   квалификационни   курсове,   открити   практики   -   вътрешни   и   по   методично обединение, проекти,  конференции, обмяна на добър опит с учители.

-         Изготвяне портфолио на всяко дете.

-         Осигуряване  на  преподаватели  по  различни  допълнителни  дейности  според  интересите  и потребностите на децата, и предпочитанията на родителите.

-         Създаване  на  условия  за  насърчаване  на  играта  и  двигателната  дейност,  и  дейностите  на открито.

-         Обогатяване и разнообразяване на кътовете за игра в групите.

-         Пълноценно използване на наличната база.

-         Създаване на положителни емоции и удовлетвореност у децата.

-         Провеждане  на  системна  и  целенасочена  дейност,  спазвайки  методическите  и  хигиенни изисквания.

-         Създаване на емоционален комфорт у децата чрез внимателно отношение и обич, зачитане на тяхното лично достойнство, оценяване на всяко тяхно достижение.

-         Планиране  на  всички  нива  –  интегриране  на  направления,  съдържание  и  педагогическо взаимодействие  в  цялостния  режим  на  всички  групи.  Провеждане  на  ситуации  и  тренинги  на здравословна тематика с мед.сестра.

-         Изграждане на екологична култура у децата.

-         Изграждане   на   вътрешна   мотивация,   определяща   ценността   и   самоинициативата   за обучение по безопасност на движението и действия при БАК.

 

4.   Осигуряване на равен достъп до качествено образование и възпитание.

Цели:

1.   Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация.

2.   Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.

3.   Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП.

Дейности за постигане на целите:

-     Съвместно обучение и възпитание на деца с различен етнически произход.

-     Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата.

-     Работа в мултиетническа среда.

-     Работа с деца със специални образователни потребности.

-     Изграждане на действаща система от консултации за детската градина.

-    Интегрирано  обучение  на  деца  със  СОП  или  хронични  заболявания  и  деца  от  уязвими групи.

-    Стимулиране  участието  на  децата  в  пресъздаването  на  традиции  и  обичаи  на  различните етноси.

 

5.   Удовлетворяване на образователните потребности на даровити деца.

Цели:

1.   Откриване на талантливи деца и насърчаване да развиват потенциала си.

2.   Създаване  на  условия  за  изява  на  даровити  деца  в  съответствие  с  техните  желания  и възможности.

3.   Развиване ефективността на връзката учител - родител.

4.   Чрез  творческото  развитие  на  децата  да  се  работи  активно  в  посока  утвърждаване  на детската градина не само като образователен, но и като духовен и културен център.

Дейности за постигане на целите:

-    Поддържане  на  мрежа  за  връзка  с  Интернет  на  всички  занимални  и  административни помещения на детската градина.

-    Изграждане   на   подходяща   среда   за   даровити   деца   чрез   активното   съдействие   на педагогическата колегия.

-     Мотивиране и подкрепа на даровитите деца за участие в различни изяви на различни нива -

конкурси, пленери, състезания и други.

-    Информиране  и  мотивиране  на  даровити  деца  за  кандидатстване  в  програми  с  финансова подкрепа.

 

6.   Обогатяване на средата и материалната база.

Цели:

1.   Създаване  на  игрово-образователна  среда  за  провеждане  на  пълноценен  ВОП,  физическа

култура, гарантиране на оптимално здраве и  превенция емоционалния статус на децата.

2.   Изграждане  на  действени  взаимоотношения  с общинската  администрация  за  формиране  и оптимално изразходване на бюджетната субсидия.

3.   Изграждане на активно сътрудничество и партниране с обществени и социални организации за осигуряване  на финансови средства за обновяване на материално-техническата база.

Дейности за постигане на целите:

- Своевременно отстраняване на повреди с цел опазване живота и здравето на децата и персонала.

-     Изготвяне   на   план-сметка   за   всяка   календарна   година,   според   потребностите   на   ДГ.

-     Изготвяне на искания чрез докладни записки от директора за потребностите на ДГ.

-     Контрол върху изразходваните средства.

-    Изготвяне на план за работа с родители и обществени институции, съвместно с членовете на обществения съвет.

 

7.   Взаимодействие с родителите.

Цели:

1.   Разширяване контактите и сътрудничеството с родителите.

2.   Разнообразяване формите на взаимодействие с родителите.

Дейности за постигане на целите:

-     Анкетно  проучване  за  най-честите  теми,  проблеми,  въпроси,  свързани  с  отглеждането  и

възпитанието на децата, които вълнуват родителите.

-     Мотивиране на родителите за участие в дейността на ДГ.

-     Провеждане  на  тренинги  с  родителите  съвместно  с  психолози  и  други  специалисти 

-    Провеждане   с   родителите   на   наблюдения,   разходки,   открити   практики,   състезания, празници.

 

II.    Индикации за успех:

1.   Ефективна образователно възпитателна работа.

2.   Подобрена образователна среда.

3.   Брой включени учители в обучителни курсове.

4.   Брой учители, включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми.

5.   Провеждане  на  въвеждаща,  поддържаща  и  надграждаща  квалификация  на  педагогическия колектив.

6.   Брой проведени проверки на директора и резултати от тях.

 

 

III.  Мониторинг

1.  Експерти от МОН.

2.  Експерти от РУО.

3.  Контролна дейност на директора.

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 

№       ЕТАПИ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО    ОТГОВОРНИК            СРОК

 

1.    Определяне на работната група за самооценяване на качеството - Отговорник - Директор. До 20.09.2021г.

2.    Инструктаж на членовете на работната група .Директор                До 20.09.2021 г.               

3.    Подготовка - определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване. Отговорник - Директор. Срок до 20.12.2021г.

4.    Провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически специалисти и родителите. Отговорник - Директор, РГСК. Срок до 20.03.2022г.

5.    Провеждане на самооценяването Отговорник - Директор, РГСК. Срок до 19.06.2022 г.

6.    Обработване на информацията от проведеното самооценяване. Отговорник - РГСК   Срок до  30.06. 2022г.

7.    Анализиране на получените резултати от самооценяването. Отговорник - Директор, РГСК. Срок до 10.07.2022г. 

8.    Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на образование за достигане на ДОИ. Отговорник - Директор, РГСК. Срок до 17.07.2022г. 

9.    Изготвяне на доклад от самооценяването. Отговорник - Директор, РГСК. Срок до 24.07.2022г. 

10.  Утвърждаване на доклада от самооценяването - Директор. Срок до 01.09.2022г.Запишете се за нашия онлайн бюлетин!