Общи приложения

Обща информация за сайт www.124cdg.eu/bg

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Детска градина № 124 „Бърборино“, с Булстат: 000674230, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20, представлявано от Директора Теменужка Борисова Димитрова, в качеството си на администратор на лични данни осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

Детска градина № 124 „Бърборино“

Седалище и адрес на управление:

гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20

Данни за кореспонденция:

гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20

e-mail: dg124barborino@gmail.com

Телефон:

02/ 952 20 28, факс: 02/ 952 23 43

Web site:

www.124cdg.eu/bg


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:

Адв. Даниел Тунчев

Данни за кореспонденция:

гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20

Web site:

 1. advokattunchev.bg

www.tunchev.eu

E-mail:

daniel.tunchev@abv.bg

office@advokattunchev.bg


Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Детска градина № 124 „Бърборино“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на договорни отношения, и/или задачи от обществен интерес и в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Детска градина № 124 „Бърборино“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Детска градина № 124 „Бърборино“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 •         Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 •         При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 •         Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 •         Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Детска градина № 124 „Бърборино“.

Детска градина № 124 „Бърборино“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Детска градина № 124 „Бърборино“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 •         Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Детска градина № 124 „Бърборино“ да провери точността на личните данни;
 •         Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 •         Детска градина № 124 „Бърборино“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 •         Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Детска градина № 124 „Бърборино“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Детска градина № 124 „Бърборино“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Детска градина № 124 „Бърборино“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Списък на видовете документи със срокове на съхранение на Детска градина № 124 „Бърборино“.

Детска градина № 124 „Бърборино“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Детска градина № 124 „Бърборино“ предоставя единствено и само според законоустановените критерии и изисквания извън организацията:

 •         На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 •         На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Детска градина № 124 „Бърборино“ и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Детска градина № 124 „Бърборино“ се ръководи от следните принципи:

 •         Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •         Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 •         Ограничение на целите на обработване;
 •         Точност и актуалност на данните;
 •         Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 •         Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Детска градина № 124 „Бърборино“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ


Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Администраторът предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 - 22, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено що се отнася до всяка информация, конкретно насочена към деца. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.

Според общият регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право на:

 •         Достъп до собствените си лични данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 •         Коригиране (ако данните са неточни) (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 •         Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679)    
 •         Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 •         Преносимост на личните данни между отделните администратори (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 •         Възражение спрямо обработването на неговите лични данни (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 •         Субектът на данни има право и да не бъде обект на решениея основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!