План-програма за БДП

 

ДЕТСКА ГРАДИНА 124 „БЪРБОРИНО“

гр. София, р-н „Красно село“

ул. „Захари Круша“ 20

 

                                                                                                                                                                                                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………………….

                                                                                                                                                                                 Директор /Теменужка Димитрова/

ЗАПОВЕД №………/ 03.09.2021 г.

Приет с решение на Педагогически съвет с Протокол№1/03.09.2021г.

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БДП

НА

ДГ 124 „БЪРБОРИНО“

Учебна 2021-2022 г.

 

План-програма за БДП на ДГ 124 „Бърборино“ е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2023 г. , Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2023) на Министерство на образованието и науката. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с Държавните образователни стандарти (ДОС). В предучилищна възраст се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и норми за лична и колективна безопасност.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1. Номер

2. Наименование на мярката

3. Ефект на мярката

4. Отговорник по мярката

5. Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на ДОККПБДП и в годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП

6. Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

ЦЕЛ: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политиката по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане на изпълнението на Плана за действие на БДП за 2021г. пред ДАБДП.

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за 2020г. на база предоставени от ДГ, училища, ЦПЛР и РУО информация.

Директор на ДГ и КБДП.

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2020 на ниво ДГ.

Срок: 10 януари 2022г.

Информация за изпълнение на мерките на ниво ДГ №124 „Бърборино“

1.1.2.

Разработване н годишен план-програма за БДП на ДГ.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво ДГ.

Директор на ДГ и КБДП.

Годишен план-програми за БДП на ДГ.

Срок: ежегодно

15-ти септември 2020 - 2029

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на ДГ.

1.1.3.

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП пред ДАБДП.

Годишна отчетност на държавната политика по БДП, изпълнение на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на МС, свързани с БДП.

Директор на ДГ и КБДП.

Доклад на Комисията по БДП  към ДАБДП за изпълнени годишни мерки по БДП по цели

Срок: 15 февруари 2022г.

Представени доклади от ДГ към ДАБДП.

1.1.4.

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата за предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на ниво институция, ЦПЛР, РУО.

Директор на ДГ и главен счетоводител.

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите.

Срок: постоянен

Бюджетни разчети на институциите.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

ЦЕЛ: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите  и ДГ № 124 „Бърборино“ при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1.

Изпълнение на методическите указания на ДАБДП в изпълнение на ХСБДП и произтичащите от нея документи

 

Стандартизирането на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“, КБДП и педагогически специалисти.

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на ДОККПБДП/ОКБДП.

Кореспонденция между инстритуциите.

 

1.3.

ЦЕЛ: Усъвършенстване на националното законодателство в областта на БДП.

 

Неприложимо за ДГ № 124 „Бърборино“

1.4.

ЦЕЛ: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с граждански сектор, бизнеса, научните и академични среди.

 

Неприложимо в ДГ № 124 „Бърборино“

1.5

ЦЕЛ: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП.

1.5.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика. Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална страница на ДГ № 124 „Бърборино“.

 

Сайт на ДГ:

124cdg.eu

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1.

ЦЕЛ: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата.

2.1.1.

Оптимизирано обучение на децата по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

-          осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;

 

-           заделяне на финансови, технически и човешки

ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 

-           определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;

 

-           интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по

общообразователните учебни предмети и/или по предметите за придобиване на професионална

квалификация, едновременно с преподаването им като отделен предмет;

-           прилагане на единни

образователни стандарти по места;

-           използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към

възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

-           подпомагане на

ръководствата на училищата и детските градини от централните и местните

власти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

-           обезпечаване на училищата и детските градини с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен

образователен стандарт за приобщаващо образование;

 

-           насоченост на БДП не само

към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

-           практическа насоченост на

уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в

защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в

системата за движение, в т.ч.

обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове;

 

- осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата по БДП. Подготвени деца в областта на БДП.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“, КБДП и педагогически специалисти.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация от заседания на ДОККПБДП – регулярно и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.2.

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в системата на образованието във връзка с БДП обучението.

Подкрепа и творчески изяви на децата по темата за БДП.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“ и КБДП.

Изпълнени инициативи по БДП за децата в системата на образованието.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.3.

Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца в системата на образованието.

Подкрепа за творчески изяви на децата по темата за БДП.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“ и КБДП.

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.4.

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца.

Подготвени деца в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

МОН, РУО и Директор на ДГ № 124 „Бърборино“ и КБДП.

Изпълнение кампанийни инициативи на БДП, насочени към децата от ДГ.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.5.

Организиране и провеждане на национални състезания по БДП, национални, регионални и общински извънкласни занимания за деца в системата на образованието, свързани с темата за безопасната култура на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП“

Директор наДГ № 124 „Бърборино, КБДП, МВР, Пътна полиция.

Изпълнени инициативи по БДП за деца в системата на образованието.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.6.

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на образованието.

Осигуряване на безопасен транспорт. Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца в пътните превозни средства.

Директор на ДГ № 124 „Бърборино“ и КБДП.

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.7.

Провеждане на кампании на ОКБДП за безопасна градска мобилност, насочени към деца.

Подготвени деца в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

РУО и Директор на ДГ № 124 „Бърборино“

Изпълнение кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към децата.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.2

ЦЕЛ: Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на пътни превозни средства

 

Неприложимо в ДГ № 124 „Бърборино“.

2.3

ЦЕЛ: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността =, Международния ден за безопасност на движени по пътищата, Европейския ден без загинали на пътя, Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

ДАБДП, МВР, МОН„ МС, МТИТС/ИААА, МРРБ/АПИ, ОКБДП, общини, в партньорство с НПО, граждански организации, Директор на ДГ и КБДП.

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: постоянен

Докладвана от ДГ № 124 „Бърборино“ информация – регулярно за заседания н ДОККПБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.4.

ЦЕЛ: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

 

Неприложимо в ДГ № 124 „Бърборино“

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!