Покани и протоколи за обществен съвет

 

 

Покана до родителите на децата от всички групи на Детска градина № 124 "Бърборино" за избор на представители и резервни членове на Обществен съвет: 

https://drive.google.com/file/d/1XKYv2XihB9mNNcoVhGTBYN_LvEwAvELN/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
№ 1/13.01.2020 г.
за проведено заседание на обществения съвет към Детска градина №124 "Бърборино"

 

Днес, 13.01.2020 г. г. (дата), в - часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към Детска градина №124 "Бърборино".

На събранието присъстваха - членове на обществения съвет, председателят на родителското настоятелство и представители на районната администрация в лицето на кмета Росина Станиславова - кмет на район Красно село, както и зам. кмета по образованието Веселин Кирев, както и арх. Веселинов - зам. кмет по строителството.

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол, включително и представителите на районната администрация.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

1. Обсъждане и запознаване със ситуацията около реконструкцията на старото крило на детската градина.

2. Други

По т. 1 от дневният ред:

постъпиха следните изказвания и мнения: -

      Г-жа Станиславова открои откритите проблеми около реконструкцията на детската градина, а именно:

-       Фирмата за инвеститорски контрол, която се намира в град Варна до момента не е осъществявала контрол над строежа

-       Фирмата за надзор, която също е от град Варна, също не е осъществявала съответният контрол

-       Проектанта на сградата е пострадал и тежко и е трудно подвижен и не може да осъществява авторски контрол

-       Фирмата строител, което е от Полски Тръмбеж е взела подизпълнител, който не е легитимиран като такъв и последният не е спазвал проектната документация по изпълнението на обекта.

      Фирмите по изпълнението на строежа, са били определени като такива от предишната администрация            на район Красно село при спечелването на процедурата по ЗОП.

Състоянието на направеното до момента било плачевно въпреки не малкият бюджет от 2млн. лв.

     Архитект Веселинов е изискал заповедната книга и протоколи от надзора, както и останалите участници в проекта. Също изтъкна, че пред тях има два варианта, като единият е да се прекрати строежа и да се избере нов изпълнител или да бъде подтикне сегашният да завърши строежа качествено, независимо колко би отнело това във времето, но да е в разумни граници. Ще бъде поискан и конструктивен анализ на сградата по съвременна методология.

     На срещата всички се съгласиха за варианта, при който да се даде шанс на строителят да завърши обекта качествено, като в противен случай това би наложило разтрогване на договорните отношения с него, както и съставяне на нова обществена поръчка и избирането на нов изпълнител. Последното се счете като нежелан вариант, поради факта, че не се знае кога биха могли да започнат фактическите строителни действия, поради опасност от обжалвания и съдебни дела.

   От своя страна, г-жа Димитрова обеща, че няма да се обявява прием на нови деца, докато сегашните не  се настанят в отремонтираното крило.

По т. 2 от дневният ред:

 

Установи се, че има недостатъчна комуникация и не е напълно ясна у родителите каква е дейността на родителското настоятелство, чиятo функция и изпълнени ангажименти към момента бяха разяснени от

г-н Орлин Колев, председател на същото.

В резюме:

-       Това е сдружение с нестопанска цел, което има 3 източника на доходи, като всеки родител доброволно подава заявление и заплаща членски внос, което не се пораждат права. Всички средства похарчени от сметката на настоятелството се оформят като дарения и се декларират в Столична община.

-       Допълнение от г-жа Димитрова - за трета учебна година Настоятелството поема груповата застраховка Злополука за всички деца,независимо дали имат подадено заявление от родителите и заплатен членски внос, украсите за всички концерти, винили и конструкция за деня на диабета и за края на учебната година, транспорта за всички деца-първата година всяка група ходеше два пъти в годината до Музей за история на София, парк Боби и Кели, втората година е включен в учебния план и два пъти посещение на Музейко. Всичките уроци и ателиета с учебна цел и транспорта са поети  от настоятелството. Назад във времето са закупени всички костюми за празниците на децата и е направено футболното игрище, закупени люлки и съоръжения за двора и др. Всичко това е описано и качено на сайта на Столична община.

Покрай горното се изкоментираха и 3-те лева, които се събират за вода. Г-жа Димитрова разясни -

Водата, която децата пият е от машини с филтър, за които се плаща наем всеки месец и за закупуване            пластмасови чашки за еднократна употреба. Събраните по 3 лв. от дете се превеждат  на Настоятелството и то плаща с тях.

     Възникна предложение да се потърси доставчик на картонени чаши за вода.

       На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към Детска градина №124    "Бърборино" взе следните решения:

        По т. 1 се постигна съгласие с действията на общината относно продължаването на строежа.

        По т. 2 се постигна съгласие за намиране на доставчик на картонени чашки за вода.

 

   След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към Детска градина №124             "Бърборино"се закри.

 

ПРОТОКОЛЧИК : М.Маджарова

определен със заповед № 137-10 / -13.01.2020г.

 

 

 

  

                                                ПРОТОКОЛЧИК,

 Маринела Маджарова: ………………….

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 ……………………………………….: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 13.01.2020г., от 17:00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1.        Обсъждане и запознаване със ситуацията около реконструкцията на старото крило на детската градина.
 2.       Други.

 

Моля, в срок до 10.04.2020г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

Мирослав Менцел: ………………….

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Протокол №1 от проведено Заседание на Обществения съвет към ДГ№124 "Бърборино" на 04.11.2019г.:  https://drive.google.com/file/d/16eCYO2eQhyjsxYvFYxSLBzTDRGf-3x7m/view?usp=sharing  

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

Линк към поканата: https://drive.google.com/file/d/1ELerNBS8uVpnkkFNCcjTWbbcT8-UkSqV/view?usp=sharing 

**ЧАСЪТ НА СРЕЩАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ СЕ ПРОМЕНЯ ЗА 17:30ч**

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 13.05.2019г., от 17.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1.      Ремонтна дейност в ДГ №124“Бърборино“.
 2.      Изпращане на децата в първи клас-увеселителен комплекс“Боби и Кели“-21.05.19г.-16ч.
 3.      Сборни групи през летните месеци-дежурни градини през м.август-ДГ 134-до 15.08.19г и ДГ №107-до края на м.08.
 4.      Други. 

Моля, в срок до 10.05.2019г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева: ………………….

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

4

за проведено заседание на обществения съвет към ДГ 124 „Бърборино

 

 

 Днес, 13.05.2019г., в 17ч. часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към детска градина „Бърборино “

 На събранието присъстваха 9 (брой) членове на обществения съвет и Директор на ДГ № 124-Теменужка Димитрова,Председател на настоятелството-Орлен Колев.

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 1.      Ремонтна дейност в ДГ №124“Бърборино“.
 2.      Изпращане на децата в първи клас-увеселителен комплекс „Боби и Кели“ 21.05.19г. от 16ч.
 3.      Сборни групи през летните месеци.Дежурни детски градини-първата половина на м.08-ДГ 134.Втората половина на м.08-ДГ 107.
 1.      Други.

 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:

Директор Теменужка Димитрова  и представител на строителната фирма-г-н Марин Максимов подробно разясниха какво се случва до момента със строежа и забавянето му ,поради недоразумение с ЧЕЗ.Не проблем забавянето на ремонтната дейност.Както и при предишни срещи с представители на община „Красно село“ и строителната фирма,всичко върви по план и повод за притеснение няма.

 По т. 2 от дневния ред-Колегите от четвърта група и трета смесена диабетна група решиха да изненадат децата и родителите,като последното тържество се направи в увеселителен комплекс „Боби и Кели“ на голяма сцена ,с много песни и танци и изненади за родителите.Ръководството на детската градина ще изненада децата с голям винил ,послучай тяхното завършване-предоставен от настоятелството.

По т.3 –Има писмо,в което ни уведомяват за дежурните детски градини в района за м.08.-ДГ 134 и ДГ 107-месец август е разделен на две-две седмици децата,които имат нужда от детска градина ще посещават ДГ 134-до средата на месец август.Втората половина на месеца децата ще се поемат от ДГ 107.

По т.5 –Започна записването за конната база и за спортния комплекс за летните месеци.Всяка група си избра един ден от седмицата за посещение на атракционите.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина №124 „Бърборино“ се закри.

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 Маринела Маджарова: ………………….

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 ……………………………………….: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 15.04.2019г., от 8.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1.      Предстоящо мероприятие във връзка със STEM обучение през ранните години.
 2.      Открити уроци във всички групи от фирмите осъществяващи ДОД в детската градина-график.
 3.      Мероприятия за летните месеци-май,юни и юли-конна база „Скравена“ и басейн в с.Гълъбовци –спортен комплекс.
 4.      Други-еднодневни  екскурзии . 

 

Моля, в срок до 13.04.2019г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева: ………………….

 

 

ПРОТОКОЛ

3

за проведено заседание на обществения съвет към ДГ 124 „Бърборино

 

 

 Днес, 15.04.2019г., в 8 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към детска градина „Бърборино “

 На събранието присъстваха 9 (брой) членове на обществения съвет и Директор на ДГ № 124-Теменужка Димитрова,Председател на настоятелството-Орлен Колев.

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

 1.      STEM обучение през ранните години.
 2.      Открити уроци от фирмите по ДОД.
 3.      Планиране мероприятия за предстоящите летни месеци-май,юни и юли.
 4.      Еднодневни екскурзии.
 5.      Други.

 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:

Директор Теменужка Димитрова предостави на обществения съвет за провеждането на STEM обучение през ранните години.Този вид дейности изгражда ключови качества,необходими за успешната личност на 21 век-креативност,комуникативност,критично мислене,колаборативност,мислене ориентирано към решаване на проблеми.Активен участник и основен взимащ решенията през процеса е детето.То е експериментатор,който решава как да се движи през задачата,кога да промени стъпките и какви изводи да си направи.В сътрудничество с Дания,Испания,Германия и Турция,България ще има възможност да апробира STEM дейности с децата.

 По т. 2 от дневния ред-Има изготвен график ,предоставен на всички групи относно предстоящите открити уроци от фирмите предлагащи допълнителни педагогически услуги в детската градина.При намаляване броя на децата в групите графика търпи промяна.

По т.3 и т.4 от дневния ред, Директор Т.Димитрова запозна присъстващите с избраните на мероприятия за предстоящите летни месеци.Всяка втора седмица-горска детска градина на конна база в с.Скравена.Всяка последна седмица на м.май,юни и юли-посещение на спортен комплекс в с.Гълъбовци.Еднодневни екскурзии до Благоевград- въжен парк Бачиново и най-новият и модерен воден парк,  посещение на местността Шаварите в гр.Самоков.

По т.5 –Притесненията на родителите относно ремонтната дейност и забавянето на строежа-не са основателни,няма повод за притеснение-и представител на строителната фирма-г-н Марин Максимов го потвърди.Засилен интерес от страна на родителите във връзка с допълнителни часове по английски и немски език-ще направим анкета и от новата учебна година децата ще имат възможност да изучават чужд език три или четири пъти седмично,в зависимост от обобщения резултат от анкетата.Интерес за йога сутрин вместо утринна гимнастика-пак ще се направи проучване и за новата учебна година ще се има предвид идеята,защото е в интерес на децата .

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина №124 „Бърборино“ се закри.

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 Маринела Маджарова: ………………….

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 ……………………………………….: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 14.02.2019г., от 8.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1.      Отчет на дейността и отчет за изпълнението на бюджета на детска градина 124 „Бърборино“ за календарната 2018г.
 2.      Ремонтна дейност по одобрен проект.
 3.      Предстоящи промени в Наредбата за прием в детските градини.Обявяване на бройки за прием на деца за уч.2019-2020г.
 4.      Мероприятие съвместно с Фондация „Четири лапи“.
 5.      Други.

 

Моля, в срок до 13.02.2019г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева: ………………….

 

 

ПРОТОКОЛ

2

за проведено заседание на обществения съвет към ДГ 124 „Бърборино

 

 Днес, 14.02.2019г., в 8 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към детска градина „Бърборино “

 На събранието присъстваха 9 (брой) членове на обществения съвет и Директор на ДГ № 124-Теменужка Димитрова,Председател на настоятелството-Орлен Колев.

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

 1.      Отчет за изпълнението на бюджета на детска градина 124 „Бърборино“за календарната 2018г.
 2.      Ремонтна дейност по одобрен проект.
 3.      Предстоящи промени в Наредбата за прием в детска градина.Обявяване на бройки за прием на деца за учебната 2019-20120г..
 4.      Мероприятие съвместно с фондация „Очи на четири лапи“.
 5.      Други.

 

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:

Директор Теменужка Димитрова предостави на обществения съвет Финансов отчет  на ДГ №124 „Бърборино“ за 2018г. ,изготвен от счетоводителя на детската градина Събина Събева.За подобряване на материалната база се използват сумите от отстъпките при провеждане на допълнителни общообразователни дейности.Липсва дейност 312-финансиране за специална група.Досега е получавано.С влизане в сила на навия закон за предучилищно и училищно образование децата с диабет не са за специална група.Диабета е хронично заболяване.Изпратен е доклад да МОН,СО,РУО,Дирекция образование,район Красно село и Регионален център за приобщаващо образование.Изпратена е и молба за подкрепа до Министерство на здравеопазването.Целта е да се запази досегашното финансиране,щатовете на специалистите-психолог,логопед,ресурсен учител,трите медицински сестри и помощник на учителя.Молбата е да не се унищожава нещо създадено преди 20 години и работещо безупречно със специално обучени за този начин на живот специалисти и екип.

 По т. 2 от дневния ред, Ремонтната дейност стартира през м.12.18г. по предварително одобрен проект за изграждане на етернитови стени на едната сграда на ДГ №124 и втори физкултурен салон.Върви по план.Сложената табела на оградата с обозначения срок е законово положение.Имаме подкрепата и обещание за приключване в по-ранен дрок,за да може новата учебна година всички деца да си бъдат по групите.

По т.3 от дневния ред, Директор Т.Димитрова запозна присъстващите с обявените брой деца за прием набор 2016г. за новата учебна година 2019-20120г.Системата ще бъде отворена за кандидатстване през м.март.Класираните деца се обявяват на 11.05.19г.Изчакваме Наредбата да се гласува с новите правила и критерии.

По т.4 –Мероприятието съвместно с фондация „Очи на четири лапи“ стартира с демонстрация на 14.02.19г. в гр.“Калинка“-работни кучета-асистенти за деца с инсулинозависим захарен диабет.Съвместната работа продължава,като  всяка седмица в различна група се презентира новата дейност на фондацията.Кучето предусеща предстоящата криза на детето и сигнализира ,като го побутва с носле по крачето или ръчичката.Ако детето не може да се събуди ,кучето отива и буди родителите-дава сигнал да се обърне внимание на състоянието на детето.График на отложените мероприятия извън детската градина,поради обявената грипна ваканция на учениците. От 25.01.19г. до 06.02.19г.

 

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина №124 „Бърборино“ се закри.

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 Маринела Маджарова: ………………….

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 ……………………………………….: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 01.10.2018г., от 8.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на дейността и отчет за изпълнението на бюджета на ДГ №124“Бърборино“.

2.Обсъждане на резултатите от получените декларации за съгласие и несъгласие относно вътрешното видеонаблюдение в сградата и вземане на решение относно изграждане на външно видеонаблюдение в сградете на ДГ №124“Бърборино“.

3.Предстоящи мероприятия  с децата.

4.Други.

 

Моля, в срок до 25.09.2018г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева: ………………….

 

                                                 

 

ПРОТОКОЛ

№ 1

за проведено заседание на обществения съвет към ДГ 124 „Бърборино

 

 

 Днес, 01.10.2018г. (дата), в 8 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения съвет към детска градина „Бърборино “

 На събранието присъстваха 9 (брой) членове на обществения съвет и Директор на ДГ № 124-Теменужка Димитрова,Председател на настоятелството-Орлен Колев.

 Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

 Заседанието протече по предварително обявения от председателя на обществения съвет дневен ред, както следва:

 

 1.      Отчет за изпълнението на бюджета на детска градина 124 „Бърборино“.
 2.      Съгласуване на предложението на директора за изграждане на външно видеонаблюдение на двете сгради на детска градина № 124 „Бърборино“ и продължаване на съвместната работа с „Музей за история на София“,увеселителен комплекс“Боби и Кели“.От тази учебна година се включва в активния учебен процес и  „Музейко“.Продължаване с образователната програма на театър „Чар“ и други театрални постановки и еднодневни екскурзии.
 3.      Предстоящи мероприятия с децата. Съвместни  инициативи с всички родители.
 4.      Други.

 По т. 1 от дневния ред, постъпиха следните изказвания и мнения:

Директор Теменужка Димитрова предостави на обществения съвет Финансов отчет  на ДГ №124 „Бърборино“ за 2018г. ,изготвен от счетоводителя на детската градина Събина Събева.За подобряване на материалната база се използват сумите от отстъпките при провеждане на допълнителни общообразователни дейности.

 По т. 2 от дневния ред, според направеното допитване на педагогическия персонал и родителите на всички деца от детската градина,вътрешно видеонаблюдение има и фенкционира в общите части на новата сграда.Ще се изгради и външно видеонаблюдение след приключване на ремонтната дейност на централната сграда.

По т.3 от дневния ред, Директор Т.Димитрова запозна присъстващите с Доклад за уч.год.2017-2018г.Обяви новите мероприятия за тази учебна година с децата и тези съвместно с родителите-по желание.

По т.4 от дневния ред,постъпиха следните изказвания и мнения: Родител от гр.“Делфинче“-Стоил Петров,повдигна въпроса относно провеждане на планираните педагогически ситуации и ДПУ И предложи да се закупят двуетажни легла в групата ,за да има повече свободно пространство в помещенията.

Директора отговори изчерпателно и подробно за това как ще се провеждат планираните ситуации и допълнителните дейности ,доката тече ремонтната дейност в градината.Двуетажни легла са предвидени ,но сега не е рентабилно да се закупуват преди да е свършил ремонта.

Започват демонстративни уроци на фирмите от ДОД тази седмица въвъ всички групи и стартират новата учебна година.

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска градина №124 „Бърборино“ се закри.

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК,

 Маринела Маджарова: ………………….

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ

 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 ……………………………………….: ………………….

 (име, презиме, фамилия) (подпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към детска градина №124“Бърборино“

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 14.02.2019г., от 8.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1.          Отчет на дейността и отчет за изпълнението на бюджета на детска градина 124 Бърбориноза календарната 2018г.
 2.          Ремонтна дейност по одобрен проект.
 3.          Предстоящи промени в Наредбата за прием в детските градини.Обявяване на бройки за прием на деца за уч.2019-2020г.
 4.          Мероприятие съвместно с Фондация „Четири лапи“.
 5.          Други.

 

 

Моля, в срок до 13.02.2019г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева

 

 

 

 

 

                                               ПОКАНА

                            ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

                              към детска градина №124“Бърборино“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В качеството си на председател на обществения съвет към ДГ  № 124 „Бърборино“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 01.10.2018г., от 8.00.ч., в ДГ № 124 „Бърборино“.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1.      Отчет на дейността и отчет за изпълнението на бюджета на детска градина 124 „Бърборино“.
 2.      Обсъждане на резултатите от получените декларации за съгласие и несъгласие относно вътрешно видеонаблюдение в сградата и вземане на решение относно изграждане на външно  видеонаблюдение в сградите на ДГ 124“Бърборино“.
 3.      Предстоящи мероприятия с децата.
 4.      Други.

 

 

Моля, в срок до 25.09.2018г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

 Светла Данева

 

 

 

 

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА
ОТ ДГ № 124 „БЪРБОРИНО” – ГР. СОФИЯ

 

ПОКАНА

От

Соня Стратева – Директор

На ДГ № 124 „Бърборино”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

 

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование , и в съответствие с Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата , предстои създаването на Обществен съвет към ДГ № 124 „Бърборино” .

По този повод , най – учтиво Ви каним да присъствате на Общо събрание , което ще се проведе на 05 . 12 . 2016 г. /понеделник/ от 18 . 00 часа в музикалния салон на детската градина.

Дневният ред включва:

Запознаване с Правилника за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Избор на членове за Обществен съвет.

Избор на резервни членове.

Разни.

 

СОНЯ СТРАТЕВА

Директор на ДГ № 124 „Бърборино”

25.11.2016 г.

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!