ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

22.05.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ

 

от.................................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на декларатора)

с адрес: гр......................................., жк.(ул)............................................, бл........, вх......., ап........, мобилен телефон ...................................; e-mail адрес: ..............................................

 

 

В качеството си на  родител / настойник / законов представител

(подчертава се вярното)

на.................................................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на детето)

дете посещаващо 124 ЦГ „Бърборино“, група „...................................................................“,

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ. бр.44 от 13 май 2020 г.) и решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка

 

ДЕКЛАРИРАМ

със собственоръчния си подпис пред директора на 124 ДГ „Бърборино“, че съм запознат/а и давам информираното си съгласието за следното:

  1.       Детето ми ......................................................................................................................................... ще посещава 124 ДГ „Бърборино“ по мое собствено желание, при стриктно спазване на създадената организация за защита на здравето на децата, педагогическия и непедагогическия състав , в условията на пандемията от COVID-19;
  2.       Запознат съм и безусловно приемам „Правила и организация за работа на 124 ДГ „Бърборино“ в ситуация на извънредна епидемична обстановка“;
  3.       Със стриктно изпълнение на „Правила и организация за работа на 124 ДГ „Бърборино“ в ситуация на извънредна епидемична обстановка“, поемам ангажимент за споделена отговорност за защита на здравето на децата, педагогическия и непедагогическия състав , в условията на пандемията от COVID-19.

 

 

 

Дата: ...........................2020г.                                       Декларатор: ..................................................

гр. София                                                                                                    (име, фамилия и подпис)

Сподели

Новини и събития

22.05.2020

Удължен сутрешен прием

Сутрешният прием на децата в детската градина е удължен от 7ч. до 8:45ч. Закуската ще бъде от 8:45 до 9:15ч.

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!