ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

22.05.2020

…………………………………………………………………………
(име, адрес на детската градина)


ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ


Долуподписаният/ата:...................................................................................................................................................
                                                                            (посочват се трите имена на родителя)
в качеството на родител на: ........................................................................    от ………………………
                                                        (посочват се трите имена на детето)                                         (посочва се група)
                                                                                                                     
Запознат/а съм, че:
 не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
 трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията


Декларирам, че:
 приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и
вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
 при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние
на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 


Дата: ………………………                                                                         Подпис: ………………………

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!