Правилник за дейността на детската градина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДГ № 124 „БЪРБОРИНО” – СО - РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”

   За учебна 2019-2020г.

 

 

ГЛАВА I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА II - УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ I - ПРИЕМ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

РАЗДЕЛ II - ТАКСИ

РАЗДЕЛ III - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

РАЗДЕЛ IV – ХРАНЕНЕ И ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ

РАЗДЕЛ V – ХИГИЕНА

РАЗДЕЛ VI - ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

РАЗДЕЛ VII - ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Раздел VIII - МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се уреждат устройството, организацията и ръководството на ДГ № 124 „Бърборино”, правата и задълженията на педагогическия, медицинския и помощен персонал на детското заведение, на родителите и организацията на възпитателното взаимодействие и медицинско обслужване.

Чл.2. Правилникът е съобразен със ЗПН, ППЗНП, КТ/изм. и доп. бр.82 на ДВ от 2012г./, Закона за месните данъци и такси /ДВ.бр.90/2002г., Решение № 25 по Протокол № 56/28.01.2010г. на СОС, разпоредби и нормативни документи.

Чл. 3. Правилникът е задължителен за всички работещи в ЦДГ № 124”Бърборино”, за родителите на посещаващите го деца, както и всички други лица намиращи се на негова територия.

 

ГЛАВА II

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

Чл.4.ДГ № 124 „Бърборино” е общинско детско заведение с целодневно обучение и възпитание на децата. Финансира се от републиканския бюджет чрез общината, съгласно чл.11 и чл.159 от ППЗНП.

Чл.5. В ДГ № 124 „ Бърборино”  функционират шест градински групи,  едната е смесена диабетна група в останалите пет  децата се разпределят  съобразно възрастта им в началото на учебната 2018/2019година.

Чл.6. Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детското заведение е Педагогическият съвет  с  председател директора на ДЗ.

Чл.7. Възпитателното взаимодействие и учебното съдържание се извършват на книжовен български език съобразно Държавните образователни изисквания и имат светски характер.

Чл.8.ЦДГ № 124 ”Бърборино” осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.

Чл.8.1. В ДГ № 124 ”Бърборино” по желание на родителите и срещу заплащане се извършват и допълнителни педагогически  услуги /англ.език, немски език, латино и модерни танци,  народни танци, модерени танци, футбол, плуване, йога и приложни изкуства – чл.30, ал.5 от ППЗНП.

 

РАЗДЕЛ I

ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

Чл.9. ДГ № 124 ”Бърборино” работи на целодневен режим от 07,00 ч. до 19,00 ч. при петдневна работна седмица.

Чл.10. В детското заведение се приемат деца от 3 до 7 год., навършени в годината на постъпване в първи клас. /Чл.7, ал.2 от ЗНП – 15.09.2009г./

Чл.11. Редът за подаване на заявление и прием на деца в ДГ № 124 се определя с Наредба на СО – Дирекция ”Култура и образование” и се извършва по електронен път на сайт http://www.kg.sofia.bg.,а именно:

ал.1. Постъпването на деца в детските градини става по желание и избор на родителите. Подготовката на децата в подготвителните групи в детските заведения две години преди постъпването в първи клас след 5 год. възраст е задължителна съгласно чл.20, ал.1 от ЗНП / в сила от уч.2003-2004г /. Записването на децата за детска градина се извършва на база регистрация и класиране от Информационната система за обслужване на детските заведения при спазване на изискванията на чл.28, ал.1 от ППЗНП. Директорът на детското заведение актуализира свободните места в информационната система на СО. Сроковете за подаване на заявления, класирането и записването на децата се обявяват за всяка учебна година в Информационната система. В заявлението, след регистрация в системата, задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, трите имена на родителите /настойниците/ и наличие на предимства.

Допълнителни критерии за прием от м.септември:-спазва се Наредба за прием в ДГ на СО:

  •        Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от м.септември ;
  •        Семейството живее на територията на административния район на детската градина „Красно село” ;
  •        Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование
  •        Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца

Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием. При равен брой подточки се прилага третично подреждане по входящ номер, заявен чрез ИСОДЗ след първоначалното класиране.

Ползващите предимство представят документ доказващ предимство.

Етапите на генералното класиране за новата уч.година са:

- Първо класиране;

- Второ класиране;

- Трето класиране;

Текущо /ежеседмично/ класиране се осъществява през цялата уч.година при освобождаване на места;

ал.2. Приемът на документи за записване се извършва от директора на детското заведение / или от упълномощени от него със заповед лица /, като се издава пореден входящ номер на заявлението;

ал.3. Документите се завеждат в регистър на възрастов принцип;

ал.4. Родителите задължително се запознават с Правилника за дейността на ДГ № 124 „ Бърборино”;

ал.5. Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в детското заведение, като се актуализират при необходимост.

Чл.11а.Приемът на деца с хронични заболявания се извършва от 5-членна Комисия избрана на Педагогически съвет и назначена със Заповед на директора на ДЗ в състав: три старши учители, мед.сестра и детски психолог. Комисията разглежда представените документи на кандидатстващото дете по т.2.2.4 от Правилата за прием на деца  в ОДЗ и ДГ под прякото ръководство на директора и излиза с общо становище /отразено в съответния Протокол/ съобразено с конкретните условия за отглеждане на деца в ДЗ.

Чл.12. За периода от 15 септември до 31 май децата   могат да отсъстват до 30 раб.дни по уважителни домашни причини с разрешение на директора. При отсъствие на дете от ДГ № 124 „ Бърборино” за повече от един месец, без предварително договаряне с директора за отсъствието в съответната писмена форма и без да е представен необходимия документ /медицинска бележка или заявление по дом.причини/, детето автоматично губи мястото си след посочения срок. Освободеното място се заема от следващото дете по реда на чакащите прием.

Чл.13. При отсъствие по болест родителите на детето са длъжни да уведомят  мед.сестри или учителките  на групата по подходящ начин до 24 часа.

Чл.14. След завръщането на детето родителите представят мед.бележка с диагноза на заболяването и заключение на личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детското заведение. При липса на такъв документ детето не се приема в детското заведение.

Чл.15. С цел съблюдаване на дневния режим, приемането на децата сутрин  приключва до 8.30 часа. По обективни причини заявени в писмен вид до директора на ДЗ и със знанието на учителите в групата  родителите могат да доведат детето си след този час, но не по-късно от  9.00 часа, за да не нарушават учебно-възпитателната работа с децата в групата.

Чл.16. С оглед закаляването на децата сутрешният прием  и предаване на децата на  родителите се осъществява в двора на детската градина при подходяща температура и сухо време през пролетния, летния и есенния сезони на годината. Медицинската сестра следи за спазването на това изискване и довежда до знанието на директора за извършени нарушения .

Чл.17. При прием и предаване на  децата не се разрешава въвеждане в двора на детската градина на домашни любимци /кучета и др./, както и тяхното връзване за оградата  и входа на детското заведение.

Чл.18. През ваканционните периоди, определени от МОН се сформират сборни групи с деца от една или различни възрасти. Сборни групи могат да се сформират и по спешност, когато обстоятелствата налагат това – отсъствие на учител и невъзможност да се назначи веднага негов заместник или при спешен ремонт в резултат на възникнала авария в помещението на група и др.

Чл.19. С оглед спазването изискванията на РЗИ, МВР и СОС в ДГ № 124 „Бърборино” действа Пропусквателен режим и не се допуска влизане на родители и външни лица в помещенията на детското заведение. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, консултации, съвместни празници, за които към родителите се отправя покана от ръководството на ДЗ и от учителите на съответната група.

Чл.20. Децата се изписват от детското заведение:

1. По желание на родителите;

2. При неплатена такса за предходния месец до 15 число на следващия месец;

3. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни без да е подадена писмена молба от родителите за причините на отсъствието до директора на ДЗ;

4. При постъпване на дете в първи клас или преместване в друго детско заведение;

5. При системни други нарушения на визирани  в настоящия правилник задължения /Пр. 3 закъснения при взимане на дете след 19,00ч., агресивно поведение към персонала на ДЗ и др./ ;

6. Когато родителите системно уронват престижа на ДЗ и авторитета на директора и колегията - детето се изписва от детското заведение.

Чл.21. Предаване на децата:

1. Децата се предават на родителите от учителите в добър външен вид;

2. Не се допуска предаването на децата на по-големи братя, сестри /под 18 год. възраст!/, роднини и познати, освен при наличие на писмена декларация от съответния родител с данните  на лицето, което ще вземе детето ;

3. Съгласно изискванията на МВР, Противопожарната и аварийна безопасност към МВР и Столичната РЗИ, след издаване на детето родителят е длъжен незабавно да напусне детското заведение и дворното му пространство. Не се допуска застояване на родител и дете или група от родители и деца след вземането им на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на  останалите деца и риск от отклоняване вниманието на учителите;

4. Издаването на децата е до 19.00 часа. При неявяване на родители след  приключване на работното време в 19.05 ч. ДЗ  се затваря, за да се включи СОТ.Невзетите и непотърсени деца се предават в РУ на МВР. За случая  учителите уведомява директора. При 3 подобни закъснения на родител детето се изписва от детското заведение;

5. След втората смяна в края на работния ден учителите по групи изключват шалтерите за електрозахранване / където е възможно!/, затварят врати, прозорци, кранове за вода в различните помещения  на детската градина, за което се разписват в съответната тетрадка;

6. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние;

7. При проблеми в семейството - промяна на семейното положение /развод, последваш брак или др./ родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите  на своето дете. Уведомителното писмо трябва да се придружава от документи /бракоразводни решения и др./, за да се удостовери кой от родителите има право да взима детето от детската градина. Персоналът  в ДЗ няма право да взима  страна в семейни спорове. Недопустимо е въвличане в проблеми, чието разрешаване не влиза в длъжностната характеристика на работещите в детското заведение.

 

РАЗДЕЛ II

ТАКСИ

Чл.22. До 30-то число на текущия месец учителите   приключват присъствията на децата в Дневника на съответната група, след което се разписват. Сведенията за присъствията на децата, съответно причините за отсъствията им, се отразяват в  Присъствен лист, който се предава до 14,00ч. същия ден на ЗАТС, за да бъдат обработени и въведени в Програмата за изчисляване и събиране на такси.

Чл.23. Родителите, чиито деца посещават детското заведение, заплащат месечна такса /60лв. за пълен месец/,  размера на която се определя съобразно присъствията на децата и действащите държавни финансови разпоредби, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци, такси и услуги на СО, Решение № 25 по Протокол № 56/28.01.2010г. на СОС .

Чл.24. Облекчения в размера на таксите за посещаемост на децата са съобразени с горните разпоредби. При ползване на преференции от Наредбата на СОС от 28.01.2010г. родителите представят необходимите документи и попълнена декларация до директора.

Чл.25. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаване от същата започва от началото на месеца последваш подаването на декларацията.

Чл.26. Родителите са длъжни да спазват определените срокове за плащане – от 2-ро до 10-то число на всеки месец. За неплатени такси за повече от един месец детето се отстранява от детското заведение  до заплащането на дължимите суми.

Чл.27. Когато детето отсъства по болест родителите представят мед.бележка от личен лекар до 28- 29 число на месеца. Децата от подготвителна група се освобождават от присъствие само с медицинска бележка представена.

Чл.27.1. Месечната такса намалена поради отсъствие по болест или по домашни причини не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера на пълната такса /60лв./ и има характер на абонамент – съгласно Решение № 25 по Протокол № 56 / 28.01.2010г. ЗАТС на ДЗ има задължението да внася ежедневно събраните такси по сметката на СО в рамките на текущия месец, но не по-късно от 20-то число на месеца.

Чл.28. За допълнителните дейности организирани съобразно интересите на децата, родителите заплащат обявените такси /чл.30, ал.5 от ППЗНП/ от 02-ро до 10-то число на всеки месец.

Чл.29. При напускане на дете от детското заведение родителят подава заявление при ЗАТС и  уведомяват директора. Задължително се прави проверка в Програмата за събиране на такси за неплатена такса. Ако няма такава, здравния картон на детето се предава на родителите срещу подпис.

Чл30. В ДГ № 124 „ Бърборино” след обяд такси не се събират.

Чл.31. В началото на учебната година учителите уведомяват  родителите на първата родителска среща относно Правилника за дейността на ЦДГ № 124 „ Бърборино” и за задължението им да плащат таксите за посещение на  ДЗ  в  определения срок.

Чл.32. Учителите съдействат на ЗАТС за своевременното  събиране на таксите. След установения срок те не допускат в поверената им  група  деца  с неплатени такси.

Чл.33. Родителите са длъжни  да уведомят учителите на своето дете за промяна в адрес, телефон, местоживеене, лекуващ лекар  или промяна в семейното им  положение.

Чл.34. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените  дати - от 2-ро до 10-то число на месеца .

Чл.35. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса в определения срок в чл.34 от настоящия Правилник, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от детското заведение.

 

РАЗДЕЛ III

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.36. Медицинското обслужване на децата в ДГ № 124 „ Бърборино” се осигурява от три медицинска сестра / две в диабетна група и една градинска мед. Сестра/.

Чл.37.  За всяко дете се води лична амбулаторна карта.

Чл.38. Медицинските сестри следят за наличните медикаменти и техния срок на годност, за оказване на първа мед. помощ  и за спешния шкаф на ДЗ .

Чл.39. Сестрите оказват при необходимост първа помощ и задължително уведомяват директора и родителите при възникнали инциденти  или  травми при децата.

Чл.40. Медицинските сестри на ДГ № 124 „ Бърборино”  провеждат сутрин ежедневен филтър на децата.

Чл.41. Градинската медицинска  сестра контролира храненето на децата. При констатирани нередности уведомява директора на детското заведение / взаимно заменяеми/.

Чл.41.1. В детското заведение се провежда необходимата здравна просвета с персонала и родителите /чрез здравни табла и брошури или с лектор от РЗИ/.

Чл.41.2. Медицинските сестри заедно с педагогическия и непедагогическия персонал работят за формиране на здравни навици и самостоятелност у децата.

Чл.41.3. В  ДГ № 124 „ Бърборино” децата се приемат в добро здравословно състояние.

Чл.41.4. Забранено е внасянето на лекарства в детското заведение. Ако се наложи по спешност продължаващо лечение с хомеопатични средства - те се дават само и единствено на медицинската  сестра.

Чл.41.5. Абсолютно забранено е внасянето на лекарства в групите и предаването им на учителите.

 

РАЗДЕЛ IV

ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

Чл.42. В детското заведение храната се приготвя според изискванията за пълноценно  и рационално хранене на МНЗ,  РЗИ  и Агенция по храните.

Чл.43. Хранителните продукти се изписват по утвърден от МНЗ и МОН рецептурник за детските градини за деца от 3 до 7 год. възраст, а храната се приготвя по технология отбелязана в него.

Чл.44. Зареждането с хранителни продукти се извършва от определена за район ”Красно село” фирма-доставчик централизирано от складова база.

Чл.45. Според създадената организация на зареждане с хранителни продукти се съблюдават стриктно следните условия:

Чл.46.1. Системност и експедитивност при подаване на заявките от домакина на детското заведение;

Чл.46.2. Гъвкавост и промяна на менюто за деня според броя на децата, наличността на хранителните продукти в склада и промяна на зарежданията, за които мед. сестра и домакинът задължително уведомяват директора.

Чл.47. Отговорността за влагането на продуктите носят: гл.готвач, мед.сестра и домакинът. Същите са длъжни да уведомят своевременно директора при възникнали нередности.

Чл.48. Контролът по качеството на приготвената храна се осъществява от мед.сестра и директора.

Чл.49. Седмичното меню се изготвят от мед. сестрите в детското заведение на ДГ № 124 ”Бърборино” . То е съобразено с децата с диабет  и с всички деца на ДЗ  . Менюто се одобрява от директора на детското заведение.

Чл.50. Контролът по разпределение на храната за групите се осъществява от мед.сестра в 11.20 ч. преди експедирането й по групи ежедневно като се спазват изискванията за грамажа на порциите по рецептурник според възрастта на децата.

Чл.51. От приготвената храна ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 гр.С в продължение на 48 часа.

Чл.52. Храната  се разпределя и сервира от  пом. възпитателките  под контрола на учителките.

Чл.53. Готовата храна за обяд се приема от пом.възпитателите както следва:

- Първи групи -11.30 ч.;

-Втори и трети групи    -11.40 ч.;

-Четвърти групи            -11.50 ч.

Чл.54. Следобедната закуска се сервира в 15.15 часа.

Чл.55. Храненето като момент от дневния режим на децата трябва да бъде използвано за съвместна възпитателна работа на учителите и пом.възпитателите с цел изграждане на навици и култура на хранене.

Чл.56Мед. сестра на ДГ№ 124 „ Бърборино”, учителите и мед. сестри в контролират ежедневно количеството и консумирането на храната от децата. Уведомяват директора при констатиране на нередности свързани с храненето на децата.

Чл.57Забранява се  влизането на  външни  лица в кухнята.

Чл.58. Заповедната книга за храна се дава за подпис на директора до 11.00 часа.

Чл.59. Забранява се оставянето на храна /закуска/ след 9.00 ч. Да се спазват стриктно следните правила в организацията:

1. Обедното хранене на децата от  първа групи започва в 11.35ч, а за останалите началният час за хранене е 11.45 ч.;

2. Съгласно Решение на ПС при ДГ №124 „ Бърборино” се забранява  внасянето от родителите на торти, сладкиши и др.;

3. Безплатна храна получават персоналът в кухненския блок, помощник-възпитателите,  домакинът и останалия непедагогически персонал. Педагогическият персонал от първа смяна може да се храни на обяд /детски порции / само след записване /по КТД/, като стойността на храната се удържа по ведомост от мес.възнаграждения / в размер на 1,20лв. на ден/ ;

4. Храненето на персонала  по групи се извършва както следва:

- за помощник-възпитателите през обедната почивка от 13.30 до 14.00ч.;

- за останалия персонал, който ползва безплатна храна, храненето става на помощна маса извън кухненския блок от 12.30 до 13.00 ч.;

5. Хигиената в кухненския блок се поддържа на високо ниво съгласно изискванията на РЗИ;

6. Забранено е изнасянето на продукти и готова кухненска продукция /храна/;

7. Забранено е влизането на външни лица в кухненския блок, включително  собствени деца и роднини на персонала;

8. Влизането в кухненския блок е разрешено само за директора, мед.сестри, домакина, ЗАТС и РПС или техници при служебна необходимост.

 

РАЗДЕЛ V

ХИГИЕННО СЪСТОЯНИЕ

Чл.60. Ежемесечно домакинът раздава хигиенни материали одобрени от директора на помощния персонал

Чл.61. Контролът върху работата на пом. персонал се извършва от:

1. Директора на детското заведение;

  1.   Медицинските сестри на детското заведение ;

3. ЗАТС и Домакина;

4. Учителите  по групи.

Чл.62. Помощно-обслужващият персонал ежедневно поддържа високо хигиенно състояние в помещенията на сградата и в дворните пространства.

Чл.63. Градинската мед.сестра отговаря за доброто хигиенно състояние на детското заведение. Тя стриктно спазва Закона за здравето и всички законови и подзаконови нормативни актове касаещи дейността на здравния кабинет в ДЗ.

Чл.64.  Медицинските сестри осъществява своята дейност по:

1. Медицинско наблюдение;

2. Здравно образование на персонала и изграждане на здравни навици у децата;

3. Оказване на първа мед. помощ;

4. Контрол върху хигиенното състояние на децата;

5. Контрол върху хигиенното състояние на помещенията, посудата и храната;

6. Изготвяне  и поддържане на медицинската документация;

7.  Осъществява контакт със съответните здравни органи.

Чл.65. Медицинската сестра изпълнява всички наредби и инструкции касаещи дейността на детското заведение.

Чл.66. Помощният и обслужващ персонал своевременно уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини и представят болничен лист в срок от 3 работни дни.

 

РАЗДЕЛ VI

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА

Чл.67. Възпитателно-образователната работа в ЦДГ № 124 „Бърборино” се

oрганизира според държавните образователни стандарти /изисквания/ за предучилищно възпитание и подготовка.

Чл.68. Възпитателно-образователната работа в ДЗ  е дело на педагогическата колегия, при творческо изпълнение на програмни системи и насоки на МОН и МЗ.

Чл.69. Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности, като се осигурява необходимото време за игри, занимания, разходки, забавления, хранене, сън и др.дейности.

Чл.70. Обстановката в детското заведение се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за дейности, самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на игри и занимания.

Чл.71. Учителят няма право да накърнява човешките и граждански права на детето, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие.

Чл.72. Децата в детското заведение се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1. Опазване на здравето и живота им;

2. Природосъобразен и здравословен начин на живот;

3. Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

4. Техните права, свобода и сигурност;

5. Зачитане на достойнството им, уважение и любов към личността им;

6. Възпитание в дух на толерантност един към друг и към различните;

7. Приобщаване към националните традиции и културни ценности;

8. Екологично възпитание.

Чл.73. В цялостната възпитателна работа се съблюдава правилното осъществяване на действащия целодневен режим: организирани педагогически ситуации, дейност по избор за проява на детската активност и творчество, подвижни игри и др. Спазването на режима и правилното дозиране на образователното съдържание е предпоставка за предпазване на децата от физическа и нервно-психическа преумора.

Чл.74. Възпитателната работа е дело на целият персонал в детското заведение.Ресорът на дейности е описан  подробно в съответните длъжностнн характеристики.

Чл.75. Служителите на ДЗ  нямат право да обиждат  децата и родителите им. При възникнал конфликт незабавно  и писмено се уведомява директора.

 

РАЗДЕЛ VII

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  РОДИТЕЛИТЕ

Чл.76. Съгласно Конституцията на РБългария „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.” /чл.47, ал.1/

Чл.77. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детското заведение. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния  кодекс.

Чл.78. Родителите оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в ДЗ, заплащат в срок таксите за ползване на услугата по отглеждане и подготовка на децата им  за училище.

Чл.78.1. Родителите по желание могат да правят дарения на групата, която посещава детето им във вид на труд или предмети за обогатяване на МТБ  в групата и в двора  на ДЗ.

Чл.79. Родителите са длъжни: да спазват Правилника за дейността на ЦДГ № 124 „ Бърборино”, да посещават организираните  родителско-учителските срещи  и  откритите моменти по  групи .

Чл.80.  Родителите са длъжни да участват активно  при избора на родителски активи, да се включват в мероприятията  организирани  от  ДЗ, да организират  дейността  си  в  помощ  на  учителите и на ДЗ като цяло.

Чл.81. Родителите правят предложения в писмен вид пред родителските активи по групи с цел подобряване  базата на съответната група  и  взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.

Чл.82. Родителите оказват помощ и съдействие за естетизиране и обновяване на  МТБ в ДЗ;

Чл.83. Родителите нямат право да обиждат служителите в детското заведение. При евентуалното възникване на  конфликт незабавно и в писмен  вид  се информира  директора .

Чл.84. В организационно-педагогическата работа на ЦДГ№ 124 „ Бърборино” се осъществяват съвместни форми на работа с  родителите по посока на:

1. Привличане на семействата като партньори за участие в организационната и педагогическа работа на ДЗ;

2. Нови и креативни идеи за ефективното отглеждане, възпитение и обучение на децата от всички възрасти в ДЗ;

3. Поставяне на взаимоотношенията директор-учител-дете-родител  в позиция, характеризираща се с уважение и взаимопомощ;

4. Доверие и партньорство с една цел: възпитаване на здрави и добре подготвени за училище деца и тяхната  успешна социализация в обществото;

5. Привличане на фирми и НПО, имащи възможност и желание да подпомагат дейността и реномирането на МТБ на детското заведение.

6. Споделяне на добър опит и практическо осъществяване на подходящи идеи /срещи, лекции, семинари, казуси, консултации  и др./;

7. Единна стратегия за действие и взаимна подкрепа при реализиране на мероприятия с децата;

8. Уведомяване на ръководството за пропуски и предложения за отстраняването им;

9. Участие в инициативи и празници на р-н „Красно село” и обмяна  на добър опит с други детски заведения в гр.София;

10. Съвместно  провеждане на срещи, организиране на детски спектакли, конкурси, детски карнавал, изложби на детско творчество, концерти, излети сред природата, празници и др.

11. Продължаване традицията за запознаване на родителите с режимните моменти, наблюдаване и участие в  познавателни ситуации;

12. За по-доброто отглеждане и възпитаване на децата, отговорност носят родителите, учителите, мед.сестри, пом.възпитателите и останалият персонал;

13. При провеждане на организационно-педагогическата дейност на ДЗ се спазва изградената система от правила и изисквания от Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение  и труд, Правилника за вътрешния трудов ред, както и Годишния комплексен план на детското  заведение за учебната 2015/2016год.;

14. Родителите не допускат внасяне в ДЗ на опасни предмети, скъпи играчки, пари, гримове, лакове, дъвки, бонбони, лекарства и др., с които децата могат да наранят себе си или други деца,  да предизвикат алергия или натравяне;

15. Родителите съдействат за преодоляване отрицателните навици на децата като :

- ползване на  памперс след яслена възраст, хранене с шише, биберон, смучене на пръсти  и  др.;

16. Родителите информират мед.сестри и учителите за проблеми във връзка със здравословното състояние на детето им и ако има алергия – към кои храни или медикаменти е тя, както и за хронични болести;

17. Родителите подпомагат децата си при усвояване на полезни за тях умения и навици за самообслужване;

18. Родителите информират задължително учителите или мед.сестра за евентуално детско неразположение настъпило у дома. При нужда се консултират с лекуващия лекар;

19. Родителите не водят болни деца в ДЗ, не носят лекарства, а при необходимост от профилактика се обръщат към медицинската сестра за индивидуално решение.

Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности, като се осигурява необходимото време за игри, занимания, хранене, сън и други допълнителни дейности.

 

РАЗДЕЛ VIII

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Чл.85. Общината предоставя материалната база на детското заведение за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл.86. Инвентарът на ДГ № 124 ”Бърборино” се завежда под номер в инвентарна книга и се зачислява на работниците, служителите, пом.персонал и учителите срещу подпис  при ЗАТС.

Чл.87. При напускане на длъжността всеки служител е длъжен да издаде имуществото на ЗАТС срещу подпис.

Чл.88. Лицата извършили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния му вид.

Чл.88.1. При оставяне на незаключена врата или прозорец в ДЗ, с което се създават условия за проникване на външни лица, застрашаване на здравето и живота на децата и персонала в ДЗ, както и на кражба на имущество,  виновният за това понася имуществена санкция в размер от 20 до 100 лв.

Чл.89.За своевременното възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи ЗАТС и  домакинът на детското заведение.

 

РАЗДЕЛ IX

ФИРМИ ЗА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ  - ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.90. С цел обогатяване на възпитателно-образователния процес над нивото на ДОС през учебната 2015/2016год. се организират и допълнителни педагогически  услуги / англ.език, народни танци,модерни танци, плуване и футбол /.

Чл.91. Допълнителните педагогически услуги се организират на базата на проведен конкурс на фирми, които ги осъществяват, сключени с тях договори и се заплащат от родителите по съответните предложени такси;

Чл.92. Педагогическият съвет определя дейностите и фирмите извън ДОС /съгласно чл.30, ал.5 от ППЗНП, изм.ДВ бр.87/03.11.2009г./

Чл.93. Отстъпките от ДПУ се използват за развитие и обогатяване на МТБ на ДЗ. Решението  за  тяхното  усвояване  се  взима след обсъждане  на  Педагогически съвет съобразно нуждите на ДЗ.

 

РАЗДЕЛ X

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.94. Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира  неуредените с този Правилник  или с други нормативни актове  въпроси.

Чл.95. Директорът може да отменя издадени от него заповеди от настоящия Правилник поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

Чл.96. Правилникът за дейността на ЦДГ № 124 „Бърборино” се приема на първия за уч.година Педагогически съвет, а учителите  запознават родителите с него на първата родителска среща за учебната година или при постъпването на детето в ДЗ.

Чл.97. Директорът запознава целия щатен персонал с Правилника /след влизането му в сила/ на Общо събрание или след назначаване на нов персонал.

Чл.98. Копие от настоящия Правилник е предоставен на щатния персонал, като е изложен на видно място за сведение и изпълнение.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Този Правилник е валиден за една учебна година, считано от датата на приемането му на ПС проведен на ……….2019г. Щатният персонал е запознат с правилника за дейността на Общо събрание проведено на ...........................

Директор:............................

                               /Теменужка Димитрова /

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!