Защита на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ДГ 124 „Бърборино“ е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ДГ 124 „Бърборино“ обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, контрагенти и потребители на сайта http://http://124cdg.eu/.

 

Детска Градина №124 „Бърборино“ 
гр. София 1606, ул. Захари Kруша № 20
Имейл: dg124barborino@gmail.com
 

1. Какви лични данни събираме?

ДГ 124 „Бърборино“ обработва следните лични данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно, във връзка с:

•     изпращане на запитване чрез контактната през сайта - име, фамилия, имейл, телефони т.н. (на ръководството на организацията и на лице за контакт);

 

2. Защо са ни необходими и на какво основание ги използваме?

Обработваме Вашите лични данни за конкретни и легитимни цели, на следните правни основания:

•     обработване на запитвания – на основание предприемане на стъпки по искане на субекта (чл. 6, пар. 1, б);

•     изпълнение и дейности по закупуване на стоки и услуги от доставчици - на основание изпълнение на договор (чл. 6, пар. 1, б);

Когато обработваме личните Ви данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 

3. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в ДГ 124 „Бърборино“ на територията на обекта. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в границите на Европейския съюз или в трети държави с решение за адекватно ниво на защита.
Дружеството обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични (на хартиен носител) средства.
Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки, които отговарят и на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица.
 
Бисквитки
Какво са бисквитките?
Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство при посещение на уебсайта ни. След това вашият браузър изпраща бисквитките обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките. 
 
Поставяне и съхраняване на бисквитките
Бисквитките могат да се поставят от нашия уебсайт ("собствени бисквитки"), или от уебсайтове на трети страни, управляващи съдържание на нашия уебсайт ("бисквитки от трети страни").
Бисквитките могат да се съхраняват само за времетраенето на вашето посещение в уебсайта или за повече от едно посещение:

•   Сесийни бисквитки - бисквитки, които ни позволяват да свържем действията Ви по време на една сесия в браузъра. Сесията на браузъра започва в момента, когато отворите прозореца на браузъра, и продължава до неговото затваряне. Сесийните бисквитки са временни и се изтриват, след като затворите браузъра.

•   Постоянни бисквитки - бисквитки, които остават на Вашето устройство за период от време, посочен във всяка бисквитка. Те се активират всеки път, когато посетите уебсайта, създал бисквитката.

 

4. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока на изпълнение на целите, за които данните са събрани и при спазване на съответното законово изискване, както следва:

Данните, събрани във връзка със запитване/офериране не се съхраняват, ако офертата не е одобрена;

Счетоводните документи и съпътстващата информация по изпълнение на договори за консултантска услуга/обучение се съхраняват 5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, съгласно чл. 12 на Закона за счетоводството;

След изтичане на определения срок, Вашите данни ще бъдат унищожени.

 

5. Какви са Вашите права?

5.1. Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни
Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват. За целта, можете да попълните съответната заявка за достъп.
5.2. Право на коригиране на Вашите лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.
5.3. Право на изтриване ("право да бъдеш забравен")
Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.
5.4. Право на ограничаване на обработването
Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
5.5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

   - е основано на съгласие или на договор с нас и

   - се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

5.6. Право на възражение
Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.
 
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор. При необходимост този срок може да бъде удължен с до два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете своевременно информиран, включително за конкретните причини за забавянето.
 
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел. 02 91 53 518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!