Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

 

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

за 2019/2020 учебна година

 

 

Програмата е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с протокол № .../…..09.2019 г. и утвърдена със заповед на директора

 

 

І. Цели на програмата

 

 1.    Да ангажира „свободното” време на децата в детската градина по жизнено важни за тях въпроси.

 

 

 1.   Да се формира у децата гражданско съзнание и граждански добродетели,знания за устройството на демократичното общество,за правата и задълженията на гражданина, умения и готовност за отговорно гражданско поведение.

 

 

3.Децата да придобият знания за различни аспекти на здравето- здравословния                              начин     на     живот,хранене и двигателен режим.

 

 

 1.      Да се формира у децата положително отношение към личното здраве, собствената индивидуалност, самостоятелния информиран и отговорен избор.

 

 

 1.   Формиране на ценностна система у децата, която да доведе до отговорно поведение към околната среда, разумно използване на природните ресурси,до изграждането на екологична и здравна култура.

 

 

 1.   Децата да усвоят разнообразни социални умения, свързани с общуването, етикецията, вземане на решения, справяне с емоциите, решаване на конфликти и проблеми, поемане на отговорност за собственото поведение.

 

 

ІІ. Очаквани резултати

 1.   Активно участие на децата в дискусии и беседи на различни теми.

 

 1.   Да обясняват влиянието на групата и приятелите  върху личния избор и поведението им

 

 1.   Да се доразвият у децата поредица от личностни качества като: умения за общуване, дисциплина, поемане на отговорност и умения за вземане на правилните решения.

 

 1.   Да дефинират основните права на детето и дават примери за документи, институции и организации, които ги гарантират

 

 1.   Осъзнават ролята на медиите и глобалната мрежа в обществения живот

 

 1.   Разбират опазването на околната среда като стратегия за оцеляването и развитие на човечеството

 

7.Описват и обясняват физическите и личностни промени, които настъпват в процеса на порастването и промените в очакванията на околните, свързани с тях.

 

 

 1.   Придобиване на здравна култура и култура на хранене.

 

 

 1. .Приобщаване на децата към националните и общочовешки ценности.

 

10.Подготовка на децата за активно участие в обществения живот.

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Теми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование:

Здравно образование:

 1.   Здравето като ценност и качество на живота
 2.   Изкуството да сме здрави

3.Храни се разумно

                     „Режим на хранене” ,

                     „ Зравословна храна”

                      

 1.   Храната- приятел или враг
 2.   Моето тяло

 6..Личната хигиена

 1. Домашно насилие                

       8..Начини да се защитим

 

Гражданско образование:

 

1.Медиите и глобалната мрежа в обществения живот.

2.Права на детето-документи,институции,организации,които ги гарантират 3.Етническа,религиозна и езикова принадлежност

4.Пристрастяване към хазартни игри, интернет

 1.   Не на агресията и насилието
 2.   Действия при бедствия, аварии и катастрофи
 3.   Отговорност и самостоятелност
 4.   Етикеция,култура на поведение на обществено място
 5.   Кавалерството днес
 6.   Празници и ритуали

 

11.Опасностите които ни дебнат днес

 1.   Свободното време и хоби

 

 

13.Права на децата.

 14.Личностно развитие

21. Конфликти в училище. Приятелски натиск 22.Моите родители

23.Семейна среда

24. Какво е приятел? 25.Видове приятелства

                       26.Ценностна система. Видове ценности

 1.   Образователна система в България

 

Екологично образование:

 

1.Потребление и отпадъци

1.1.човешкото всекидневие-източници на замърсяване 1.2.видове отпадъци-битови,производствени,строителни и др.

2.Видове замърсявания на околната среда-последици

3.Правила за съхранение и работа с опасни вещества и смеси

4. Водата-

2.1.„Водата - природен ресурс”

2.2. „Водата –основен фактор за живот” 5.Биологично разнообразие

3.1.намаляване и изчезване на определени видове 3.2.бракониерство

6.Категории защитени територии 7.Общество и околна среда 8.Енергия и климат 9.Енергоспестяващи източници

10. Екологични проблеми – природни бедствия 11.Разделно събиране на отпадъци .Рециклиране.

 

 

 

Интеркултурно образование:

 

1.Културни идентичности 2.Културна осъзнатост 3.Толерантност 4.Културни различия

5.Интеркултурни отношения

6.Конфликти в мултикултурна среда

 

7.Да приемем различния до нас, защото и ние сме различни от него

8. Аз и другите 9.Светът на младите

10.Проблеми с приятелите 11.Общуване с връстниците 12.Идентичност

13.Моята личност и моят свят

14. Сътрудничество между различните култури

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Обяснителни бележки

 1.   Всяка тема от програмата може да бъде разгледана в 3 или 4 педагогически ситуации със съответни подтеми.

 

 1.   Учителят сам ще прецени темата подходяща за съответната  група като се има предвид възрастта на децата и техния интерес към отделен проблем..

 

3.Обучението по учебната програма дава пълна свобода на заместващия учител да избере формите и методите на работа за подходящата тема.

 

 1.   Да няма дублиране на теми от учебната програма за една и съща група.

 

 1.   Взетата тема се нанася в дневника от педагогическия специалист в

предварително определен ден , полага и подпис. Записва се гражданско образование или здравно образование.

 

 

 1. Контрол по изпълнение на учебната програма ще се осъществява от директора на училището.

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!