Програма за превенция на ранното напускане на образователната система

 

 

 

ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ за учебната 2021-2022г.

 

Въведение

 

Изготвянето на Програма за превенция на ранно напускане е подчинено на основните цели на предучилищното и училищното образование на образователната политика в Република България. Този процес е нормативно обоснован от Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 263, ал. 1, т. 8), а приемането й е в правомощията на педагогическия съвет.

В предучилищното образование акцентът е поставен върху обхват на децата, включително 4-годишните и недопускане отсъствия и отпадане на деца от задължителното предучилищно образование за 5 и 6-годишните.

 

Нормативни основания за разработване на програмата

 

✓ Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

✓ План за изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013- 2020).

✓ Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020).

✓ План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020).

✓ Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

✓ Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.

✓ Закон за предучилищното и училищното образование.

✓ Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата за предучилищно и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

✓ Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

✓ Наредба за приобщаващото образование.

✓ Областни и общински стратегически мерки за превенция от отпадане.

 

Основни понятия

 

✓ Превенция – предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на детска градина, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват.

✓ Интервенция – създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на конкретните заплахи на равнището на отделните лица.

 

Водещи принципи при реализацията на програмата

 

Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове.

Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на предлаганите политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни.

Партньорство – активно и координирано участие на институциите за образование и обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в реализацията на политика за намаляване на отпадането от образователната система.

Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на проблема предполага висока степен на информираност на обществото.

Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели.

Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати.

Своевременност – осигуряване на навременни адекватни мерки за неутрализиране на рискове от преждевременно напускане.

Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на ефективност.

Иновативност – създаване на нови и интензивни мерки и подходи за пълна интеграция на отпадналите от образователната система.

 

Основна цел:

 

Осигуряване обхвата в задължителното предучилищно образование и делът на 3 и 4-годишните деца в системата, като предпоставки за равноправно социално включване, пълноценна личностна реализация и не отпадане от училище.

 

Оперативни цели.

 

1. Разработване и изпълнение на институционална политика за повишаване на обхвата в образователната система на деца от задължителна предучилищна възраст.

2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното отпадане от образователната система с оглед ограничаване на последиците от тях.

3. Насърчаване включването в предучилищното образование на деца от рискови групи и развиване на приобщаващото образование.

4. Увеличаване на разнообразието и ефективността на мерките и стимулите за включване на децата в предучилищното образование.

 

Анализ на политиката на детската градина за превенция на ранното напускане на образователната система

 

Силни страни и слаби страни (описание на институционалната политика по отношение на):

 

✓ създадена/или не, привлекателна и достъпна образователна среда;

✓ обучени/или не, учители за работа с деца от етнически малцинства и от рискови групи – нисък социален статус, незаинтересованост на родителите, отсъстващи родители и др.;

✓ утвърдени/или не, мерки за намаляване на отсъствията по неуважителни причини;

✓ опит от участието в национални програми и проекти;

 

Възможности (предвиждат се възможности за осъществяване на основните и стратегическите цели):

 

✓ разработване на проекти;

✓ участие в Национални програми на МОН;

✓ нови форми за работа с родители;

✓ подобряване на взаимодействие с институциите, включени в Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

✓ осигуряване на допълнителни средства за изграждане на привлекателна и достъпна среда, за участие на децата в допълнителни дейности;

✓ други.

 

Рискове:

 

- Недобра координация между институциите.

 

Дейности за организация на взаимодействието

 

Дейност

Форми и време за изпълнение

Участници/Отговорник

Забележка

Анализ на състоянието по обхвата на децата и неизвинените отсъствия при 5 и 6-годишните деца.

начало на учебната година и ежемесечни сведения

директор

Необходимо е по анализа да се приемат решения на Педагогически съвет, а ежемесечните сведения да служат за конкретни действия

Идентифициране на деца от рискови семейства.

проучване на документи, разговори с родители

учители на групите

Поддържане на Регистър

Планиране на дейности от Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

началото на учебната година

директор

Конкретните дейности са част от Годишния план за дейността на детската градина.

Организационни дейности за включване на представители на детската градина в екипите за обхват.

м. …г.; Заповед на директора Информиране на РУО

Директор

Необходимо е да се спазват сроковете за обмен на информация

Подаване на информация чрез Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) при стриктно спазване на сроковете.

ежемесечно до 15-то число информация за отсъствията на децата от групите за задължително предучилищно образование

учители на групите, директор, администратор на ИСРМ

Изготвяне на писмени предложения до „Социално подпомагане“ за предоставяне на помощи в натура за идентифицирани потребности на децата.

при необходимост

учители на групите, директор

Разработване и участие в проекти и национални програми.

съгласно сроковете в поканите за участие

директор

Дейности по повишаване качеството на предучилищното образование за успешен старт на децата в училище:
- прилагане на съвременни подходи за предучилищно образование – проучване на литература и добър педагогически опит, консултации, обмен на добра практика и др.;
- проследяване постиженията на детето в началото и в края на учебната година със съответните процедури по избор на инструментариум, провеждане, вписване, докладване, запознаване на родителите, корекционна дейност въз основа на резултатите.

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
диагностични процедури;
дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

учители на групите, директор

Организация на образователна среда и осигуряване на необходимите ресурси:
- привеждане на интериора в детската градина за нуждите на предучилищното образование;
- осигуряване на познавателни книжки и учебни помагала;
- осигуряване на дидактични материали и съвременни средства за обучение.

проучване на оферти; заявки

директор
ЗАС/домакин
учители на групите

Необходими са действия по избор на доставчици, договори и заявки, получаване и разпределяне на маси, столове, кътове за игра и обучение; учебни материали, дидактични игри, лаптопи, таблети и съответния софтуер.

Създаване на представи и готовност за новата социална роля ученик.

педагогически ситуации за формиране на отношение към ученето

учители на групите

Приемственост „Детска градина – училище“

Разработване на планове и графици за съвместни дейности с училищата от района

директор
учители на групите

Теми на съвместни дейности могат да бъдат: „Здравей училище!“;
„Един ден на ученика“;
„Какво е нужно на ученика“;
„На гости в училище“

Повишаване интереса и приобщаване на децата и родителите към живота в детската градина чрез участие в кампании и събития, отбелязване на важни дати и др.

инициативи, свързани с важни дати и събития от живота на общността

директор

Дейности от Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Разнообразяване престоя на децата и обогатяване на емоционалните им преживявания чрез организиране на празници и развлечения.

празници;
куклен театър;
срещи с известни личности

директор;
учители на групите;
учител по музика;
педагогически специалисти

Разработеният План за празниците и развлеченията трябва да бъде част от Годишния план за дейността на детската градина

Провеждане на допълнителни дейности, които не са дейност на детската градина

школи;
състави

директор

За децата от рисковите групи е необходимо да се осигурят облекчени условия за участие

Осигуряване на ресурсното подпомагане от лицензирани доставчици на социални услуги, при спазване на указаните процедури в Наредбата за приобщаващото образование.

при необходимост

директор;
координатор на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина

Дейностите от Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи трябва да служат и за целите на тази Програма

Идентифициране и подкрепа на деца с хронични заболявания за ограничаване на пречките пред тяхното учене и осигуряване на условия за личностно развитие/

при необходимост

директор;
координатор на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в детската градина

Установяване контакти с дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“ при казуси, касаещи деца в риск от отпадане; мерки срещу родители, неосигуряващи редовно посещение на детето.

за всеки отделен случай

Директор

Спазване на процедури в зависимост от вида на отворения случай

Прилагане на разнообразни форми в работата с родителите и включването им в дейности с децата.

срещи, тренинги, работилници,

учители на групите

Допълнителна квалификация на учителите, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от отпадане и преждевременно напускане, за работа в мултикултурна образователна среда и работа с родителите.

курсове за обучение

директор

Включване на обучението в Плана за квалификация

Организиране на допълнително обучение по български език за деца, за които българския език не е майчин.

процедури по утвърждаване

директор;
учители на групите

При необходимост – допълнителни ситуации в Програмната система на детската градина; работа по Национални програми на МОН

Организиране на акции за набиране на средства, дрехи, и др. за социално слаби деца

при необходимост

директор;
учители на групите

Осъществяване на информационно –образователни инициативи за деца, насочени към гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Във времето, определено в Годишния план за дейността за съответната учебна година

учители на групите

Дейностите по Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование трябва да служат и за целите на настоящата програма

Осъществяване на дейности в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи

педагогически ситуации; празници

учители на групите

Взаимодействие с НПО, Държавни агенции и Социални служби за обхващане на всички деца от ромската етническа общност в предучилищно образование.

работни срещи

Директор;
Членове на Екипите за обхват

Осъществяване на ефективни мерки за превенция/недопускане на тормоз в детската градина.

целогодишно

Координационен съвет;
учители на групите

Дейности в групите по Плана за превенция на агресията и недопускане на тормоз в детската градина.

Осъществяване на инициативи за повишаване интереса на деца и родители от уязвимите групи към дейността в детската градина.

срещи; тренинги; работилници; празници и др.

учители на групите

Съвместни дейности с библиотеки.

разработване графици за посещения и съвместни инициативи

учители на групите

Реализиране на дейности във връзка с Национална седмица на четенето и др.

Обогатяване на библиотеките в групите – закупуване на книжки, играчки и кукли за пресъздаване на художествени произведения.

благотворителни акции

директор;
учители на групите

 

 

Програмата е приета от Педагогическия съвет на 03.09.2021г. - ,решението е отразено в протокол № 1 - са утвърдени със заповед на директора № 385-350./ 03.09.2021г.

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!