Програмна система

               ПРОГРАМНА СИСТЕМА

                 За учебна 2021-2022година

Приета с решение на Педагогически съвет с Протокол№1/03.09.21г.

Утвърдена със Заповед на Директора№......./03.09.21г.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмната система  за обучение, възпитание  и диагностика на децата от 3 до 7 години на ДГ №124 „Бърборино” гр. София, напълно отговаря на изискванията от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование и ЗПУО. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинена на обща цел. Тя е дело на педагогическите специалисти  в детската градина и е съобразена с определените ДОС за предучилищно образование.

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОЖЕНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА:

 •   Детето като център и субект в педагогическото взаимодействие;
 •   Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие.
 •   Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления;
 •   Развитие на социално важни качества и умения.

ІІІ. ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА:

 •   Цялостно развитие на детската личност;
 •   Придобиване на съвкупност от компетентности, знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование;
 •   Придобиване на компетентности по всяко от образователните направления /по чл.28, ал.2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за ПО/;
 •   Отчитане спецификата на детската градина и на групите;
 •   Съответствие на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата;
 •   Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени дарби, деца в риск, с хронични заболявания и деца които не владеят български език. Условията и редът за осъществяване на тяхната подкрепа се определя с ДОС за приобщаващо образование.

 

ІV. ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА ОСИГУРЯВА НА ДЕЦАТА:

 •   Оптимални условия за развитие на индивидуалния и личностен потенциал на детето;
 •   Психологически и емоционален подход, съобразен с възрастовите особености на децата;
 •   Дейностен и прагматичен подход в обучението, чрез игри интерпретирани в познавателен план във всяко образователно направление;
 •   Игри за развитие с цел стимулиране на интелектуалния и творческия потенциал на детето.

V. ПРЕДИМСТВА НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА:

 •   Съвременна система с ясно заявен прагматичен подход;
 •   Осигурява обучение, възпитание и диагностика на децата, съгласно ДОС по всички образователни направления;
 •   Предлага интегриран, комплексен и игрови подход в учебно-възпитателния процес, приемственост между всички възрастови групи и готовност за училище;
 •   Дава реални възможности на родителите да проследяват образователно-възпитателния процес на своето дете.

 

VI. ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА:

 •   Осигурява единство между дейностите- обучение и игра като педагогическото взаимодействие се основава на игра, посредством която се улеснява процеса на усвояване и затвърдяване на знанията;
 •   Дава възможност за интегриране на програмно съдържание от различни образователни направления;
 •   Акцентиране върху социално-емоционалното развитие на детето, като предпоставка за личностна готовност за училище.

VII. ГЛАВНА ЦЕЛ:

            Осигуряване на оптимални условия за развитие и възпитание на детето във възпитателно-образователния процес, чрез своевременната му адаптация към динамично променящата се околна среда и подготовката му за училище. Създаване на увереност, професионална мотивация и кариерно развитие при учителите във възпитателно-образователната работа с децата.

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

1. В ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА СЕ ВКЛЮЧВАТ:

 

- подходи и форми на педагогическо взаимодействие;

- разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;         

- тематично разпределение за всяка възрастова група;

- механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СА: демократизация и хуманизация.

 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОДБОР И УСВОЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

3.1. Основни принципи за подбор:

- Тематичност- учителите разработват тематично разпределение, в което определят конкретни теми и броя на основните форми за всяка тема съобразно интегралния подход;

- Спираловидност - спираловидно подреждане на целите и образователното съдържание при запазване на оптимална дозировка в обема на информацията съобразно възрастовите особености на децата и спираловидно усложняване на образователното съдържание.

3.2. Основни принципи за усвояване на образователното съдържание:

Нагледност - предпоставка за формиране на достъпни понятия базарини на нагледно-действеното и нагледно-образното мислене на децата;

- Системност - осигурява усвояване на определена система от знания отразяваща съществени връзки и зависимости от една или друга област от заобикалящата ни действителност, включени в темите;

- Повторност - повторно възприемане на информацията във възходяща линия в конкретните теми включени в образователното съдържание.

 

4. ОСНОВНИ ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

-   Личностен подход- свобода на детето да променя средата съобразно с потребностите и творческите си интереси при избора си на дейност и партньор;

-   Индивидуален подход- подход към всяко дете като към неповторима индивидуалност;

Интегрален подход- тематична обвързаност на всички дейности в детската градина съобразно интересите на децата;

- Ситуационен подход- създаване на условия за реална оценка и самооценка на поведението на децата в конкретна ситуация.

 

5. ОСНОВНИ ПОСОКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СРЕДАТА:

-   Динамичност - непрекъсната промяна съобразена с потребностите на децата и целите на възпитателно-образователния процес;

Тематичност - реализация на възпитателно-образователните цели и конкретните теми за деня, седмицата и месеца, чрез логическа последователност;

- Функционалност - функционална по съдържание обстановка, която създава положителни емоции, преживявания и стимулира децата към творчество.

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

 •   Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето;
 •   При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по образователните направления.

 

7. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

 •   Основна форма - педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време /15 септември - 31 май на следващата календарна година/ и осигуряват постигането на компетентностите по образователните направления;
 •   Допълнителна форма- чрез нея се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности по образователните направления. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. Те се организират както в учебно, така и в неучебно време /01 юни - 14 септември/.
 •   Учителите редуват основна и допълнителни, а в неучебно време само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

 

8. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:

 •   Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. То се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина /Приложение 1/;
 •   Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по образователните направления е:

            - за първа възрастова група - 11;

            - за втора възрастова група - 13;

            - за трета възрастова група - 15;

            - за четвърта възрастова група - 17.

  •   Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група не може да надвишава минималния общ брой посочен по-горе с повече от пет педагогически ситуации - за целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации - за полудневна и почасова организация.
  •   Детска градина №124 „Бърборино” работи съвместно с.......  

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ

 

Образователно

направление

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Сутрин

След обяд

Сутрин

След обяд

Сутрин

След обяд

Сутрин

След обяд

Български език и литература

1

1

1

1

1

1

2

1

Математика

1

0

1

1

1

1

2

1

Околен свят

1

1

1

1

1

1

1

1

Изобразително изкуство

1

1

1

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

1

1

1

Конструиране и технологии

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическа култура

2

1

2

1

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зададени часове:

13

14

15

17

Допълнителни часове:

17

16

15

13

Общо часове:

30

30

30

30

 

9. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА.

            Този раздел на програмната система е изработен в съответствие с разпоредбите на чл.30 от Наредба 5 от 03.06.2016г. за ПО. При изработване на тематичното разпределение за всяка възрастова група, учителите трябва да:

 •   отчитат интересите на децата и спецификата на образователната среда;
 •   осигуряват ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления;
 •   включват темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата;
 •   разработват тематичното разпределение по месеци и до 25 число на предходния месец да го представят на директора за утвърждаване;
 •   тематичното разпределение заедно с дневника на групата се съхранява от учителите във всяка възрастова група.

НАЧИН НА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:

1. Тематично разпределение за..................... възрастова група /и  за смесена възрастова/

Месец

Седмица

Образователно

направление

Ядро

Тема

Задачи

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

2. Методи за проследяване на постиженията. /посочват се методи и методически похвати/

3. Очаквани резултати. /записват се по всяко образователно направление общо за целия месец, съгласно Наредба 5 от 03.06.2016 г. за ПО/

Пояснителни бележки:

            В колона 1 се записва месецът и седмицата по ред, като следва да се съобрази броят на темите в определен месец и седмица.

            В колона 2 се записва наименованието на образователното направление.

            В колона 3 се записва наименованието на образователното ядро, към което се отнася темата.

            В колона 4 се посочва темата на педагогическите ситуации, които ще се реализират в съответния месец, чрез една или няколко педагогически ситуации, които на по-късен етап ще бъдат регистрирани в седмичния план на дневника на съответната възрастова група. Темата на педагогическите ситуации се определя от учителя и е възможно да бъде една за повече от една възрастова група /отнася се за смесена възрастова група/. Темите определени от учителите е необходимо да имат глобален характер и да дават възможност за придобиване на компетентности от различни образователни направления и ядра.

            В колона 5 се записват образователните задачи към темата, които на по-късен етап ще бъдат регистрирани в седмичния план на дневника на съответната възрастова група /при смесена възрастова група се посочва и възрастта/.

            В колона 6 се отразява преструктуриране на тематичното разпределение, което се налага при възникнали обстоятелства от обективен характер. Това преструктуриране се отнася за конкретната група и се представя на директора за утвърждаване.

10. ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

            Възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група се осъществява по образователни направления, чрез които се придобиват съвкупност от компетентности- знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование:

1. Български език и литература;

2. Математика;

3. Околен свят;

4. Изобразително изкуство;

5. Музика;

6. Конструиране и технологии;

7. Физическа култура.

І. Общи цели на образователното направление „Български език и литература”.

Чрез образователното направление се извежда на преден план комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст. Една от основните функции на обучението по това направление е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване.

Образователното направление има за цел изграждане на нагласа у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него. Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.

Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Планирането на дейностите по образователното направление гарантира запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Необходимо е да се осигурят условия за стимулиране на детето към активност в процеса на говорене и слушане, като то: назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста на изречението; разбира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения в ежедневната си реч; произнася правилно фонемите в българския език; проявява култура на речево общуване.

ІI. Общи цели на образователното направление „Математика”.

Образователното съдържание по математика е съобразено с общата цел на предучилищното образование и с целите на обучението по математика в първи клас. Спецификата на образователното направление е в това, че съдържанието му трябва да осигури формиране на елементарни представи за основни математически понятия, които се изучават по-късно в училище. От друга страна, математическото обучение стимулира общата познавателна дейност и развива умствените способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени, геометрични, пространствени и времеви представи и умения, систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им. Цели се стимулиране на интелектуалното развитие на децата чрез: изграждане основите на логико-математическото мислене, развиване на сензорни способности и овладяване на сензорни еталони, обогатяване на речника и свързаната реч.

Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

IIІ. Общи цели на образователното направление „Околен свят”.

Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми на поведение, дейност и живот в света, които демонстрират природо-социалното единство. Чрез образователното направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставки за готовността за училище.

В тази възраст детето избира какво ще разгледа и ясно показва какво все още не привлича вниманието му. Затова и "картината за света" на всяко дете е несъвършена и непълна - тя е резултат от учудване, но същевременно и от систематизиране на опита чрез педагогическите ситуации, чрез които опознава ярки и емоционално привлекателни обекти и предмети.

Приоритет на направлението са социалните умения, които да се трансформират под влияние на когнитивните умения при опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията се изменя под въздействието на специфичното придобиване на социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната игрова дейност. Дейностите по образователно направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. При планирането на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Целите на направлението са свързани с разнообразни начини за успешно свързване с другите. Партнирането на учителя е изградено върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивното настроение и искрената радост от съвместната дейност. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни представи и умения за околния свят, систематизирани в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

IV. Общи цели на образователното направление „Изобразително изкуство”.

Образователното направление "Изобразително изкуство" е насочено към разгръщане на разнообразни изобразителни дейности. Много по-системно детето се включва в познавателни, изобразителни и творчески дейности за подготовка за училище, като умения за решаване на индивидуални и групови задачи, планиране и др. Целенасочено се овладяват графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с приложно-декоративно изкуство и скулптура.

Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Започват и по-активното включване в дейности по художествено конструиране и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип. Чрез образователното направление се изграждат у детето представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда. Развиват се както общи, така и специфични възприятия и умения на децата, чрез които те изразяват своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях.

Изобразителната дейност обогатява естетическите чувства и преживявания на децата от най-ранна възраст. Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра - Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.

При планирането на дейностите при възможност се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

V. Общи цели на образователното направление „Музика”.

Образователното направление предпоставя осъществяването на широк кръг дейности, в основата на които е емоционалната активност на децата. Тук са маркирани и проблемни акценти с оглед на социалната, познавателната и музикално-артистичната подготовка на децата за постъпване в първи клас. С оглед на това направлението залага на заучаване на по-голям брой песни, както и импровизиране на инструментален съпровод на песен. Развитието и обогатяването на речта на децата се свързват и с определяне звучността на музика с използване на няколко понятия. Отделено е внимание на връзката с българския фолклор чрез изпълнение на елементи на право хоро, ръченица и някои народни обичаи. Усетът за темпо и динамика в музиката се основава на реагирането на децата при звучаща музика, в която ясно се очертават темпови и динамични промени.

Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да й се радват и да я преживяват. При планирането на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

VІ. Общи цели на образователното направление „Конструиране и технологии”.

Образователното направление "Конструиране и технологии" включва както редица манипулативни и практически умения, така и важни познавателни умения в подготовката на детето за училище. Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки проекти, пренос на знания и др. Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Обособена е и работата по първоначално запознаване с техниката - инструменти, машини, които децата срещат и използват като модели и играчки на транспортна и строителна техника и домашни уреди. Децата са насочени да разбират ролята им в живота на хората и някои правила за безопасност. Препоръчва се по-голям дял на самостоятелността в конструктивно-техническата дейност, както и работата по собствен замисъл, вкл. подбиране и комбиниране на подходящи и разнообразни материали и инструменти.

Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и дигиталната компетентност, като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и осъществяване на идеи и малки проекти. Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.

VII. Общи цели на образователното направление „Физическа култура”.

Целевата ориентация на стандарта по образователното направление е комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност. Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Очакваните резултати за това направление са: съответстващо на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните възможности на организма; умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка; положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

11. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

            Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления в следните срокове:

 •   Обобщени резултати от входно ниво- до края на месец октомври;
 •   Обобщени резултати от изходно ниво- до края на месец май на следващата календарна година. Учителите на съответната подготвителна група /4 възрастова група/ установяват готовността на детето за училище в 14-дневен срок преди края на учебното време /до 15 май/. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
 •   Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от учителите в съответствие с методите и формите, които се прилагат в рамките на тематичното разпределение и индивидуалните работи включени в образователните направленията и дават ясна представа за достигането на ДОС;
 •   Проследяването на постиженията на детето възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация се определят от учителите в началото и в края на учебното време, посочено по-горе. Родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина ден и час;
 •   Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА

            Диагностичната процедура по образователни направления включва следните компоненти:

 •   Време на провеждане;
 •   Материали за диагностициране на всяко дете;
 •   Процедура за оценяване;
 •   Критерии и показатели за измерване и оценяване постиженията на децата;
 •   Равнища на постиженията;
 •   Изводи и обобщени резултати от проведената диагностика.

След приключване на входната диагностика, учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето, същото се отнася и за изходната диагностика. Родителите се запознават индивидуално с постиженията на детето им от проведената диагностика /входна и изходна/ в срок до две седмици от приключването им, като за целта собственоръчно полагат подписа си на индивидуалния протокол на детето му.

Постиженията на детето се отразяват в детско портфолио. Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската градина.

11. СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

            Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти.

Цел: Постигане на партньорски отношения, които да активират и участието на родителя в педагогическия процес.

Задачи:

 1.       Осигуряване правото на участие на  всеки родител (настойник) като равностоен партньор във възпитателно-образователния процес.
 2.       Стимулиране на контактите между семействата в групата.
 3.       Подпомагане на трудностите във възпитанието на детето.

Очаквани резултати:

 1.       Повишаване качеството и ефективността на обучението и възпитанието на детето.
 2.       Ориентиране на възпитателно-образователния процес на всички нива към развитие потенциала на детето.
 3.       Превръщане на детската градина в достъпна територия, където детето, учителя и родителя са равностойни партньори.
 4.       Даване на равен старт на всяко дете за училище.

Принципи за успешно сътрудничество между родителите и детската градина:

 •   Информираност;
 •   Заинтересованост;
 •   Договореност;
 •   Превантивност;
 •   Прагматичност;
 •   Компетентност;
 •   Достъпност;
 •   Педагогическа целенасоченост и родителска доброволност;
 •   Добронамереност и толерантност;
 •   Позитивизъм;
 •   Равноправие.

Технология: Във взаимодействието „педагог-родител” водещи са интерактивните методи, основаващи се на любовта към детето.

Форми на сътрудничество с родителите:

 •   индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
 •   родителски срещи;
 •   обучения;
 •   присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 •   други форми за комуникация.

Насочващи аспекти /дейности за осъществяване на взаимодействието по посока на:

 •   Педагого-психологически аспект:

- Запознаване на родителите с учебния план на групата в началото на учебната година и с психологичните особености на съответната детска възрастова група. Провеждане на срещи- разговори по актуални теми.

- Ежедневен диалог и консултации на родителите, относно престоя и индивидуалното развитие на детето им.

- Запознаване на родителите с индивидуалните резултати на детето им през учебната година.

- Съвместни инициативи свързани с БДП и агресията в детска възраст.

 •   Здравен аспект:

- Здравословно хранене и здравословен начин на живот.

- Предоставяне на здравна информация на родителите.

 •   Културен аспект:

- Празници и развлечения.

- Изложби и конкурси.

 •   Спортен аспект:

- Спортни празници.

- Излети.

- Екскурзии.

- Концерти.

- Разходки.

- Наблюдения.

 •   Информационен аспект:

- Информационни кътове за родителите – ежедневно изнасяне продуктивната дейност на децата и индивидуалната им работа.

- Информация за родителите чрез ИКТ средства.

 

            Програмната система на ДГ№124 „Бърборино” дава реална възможност за разнообразяване, усъвършенстване и оптимизиране на педагогическото взаимодействие с децата, формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и разширяване на свободата и възможностите на педагогическите специалисти да реализират с увереност творческите си идеи и предпочитания.

 

            Програмната система е отворена за изменения и допълнения по посока оптимизирането на учебно-възпитателната работа в детската градина.

 

            Програмната система е отворена за изменения и допълнения по посока оптимизирането на учебно-възпитателната работа в детската градина.

Настоящата Програмна система е приета на педагогически съвет с Протокол №1./03.09.2021г. Със Заповед №406-371/07.09.2021г.

 

 

                                                                               Теменужка Димитрова  …………….........…  

                                                                            Директор на ДГ №124 „Бърборино”

                                                                            гр. София

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!