Стратегия за развитие и план за действие и финансиране

 

 

  

С Т Р А Т Е Г И Я   З А   Р А З В И Т И Е

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №124 „БЪРБОРИНО“ 

за периода 2016–2020г.

 

        

 

Настоящата стратегия е одобрена от Обществен съвет на .........................

/съгласно чл. 269, ал.1, т.1/  и приета от Педагогическия съвет на проведено заседание  на  .......................... /съгласно чл. 263, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование/.

        

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯТА СА:

 

1. Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа“ 2020г.

2. Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот

3.  Национална референтна рамка

 1.   Лисабонска стратегия на ЕС
 2.   Конвенция но ООН за правата на детето
 3.   Закон за закрила на детето
 4.   Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/
 5.   Национална програма за закрила на детето / 2015–2018г./
 6.   Национална стратегия за детето /2008–2018г./

10.Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания в системата на народната просвета

11.Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

12.Национална програма за развитие на България – 2020г.

13.Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата

14.Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

15.Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България

16. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г.

17. Стратегия за образование на Столична община 2016–2023г.

18. Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

19. Декларация за принципите на толерантност

20. НАРЕДБА №5 / 03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН

21. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 2016г.

22. НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, 2016г.

 

           НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ е основана на разбирането, че главната ценност в образователната система е детето и  има за цел да представи основните образователни приоритети на детското заведение за този период, които се разгръщат на основата на единна държавна образователна политика и принципи за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование. Проектира пътя на педагогическия екип за реализиране на ДОСПО, гарантира ефективни и  иновативни педагогически технологии за игрово-познавателно пространство  в детското заведение  чрез оптимизиране методите, средствата и организацията на дейностите при активното взаимодействие и сътрудничество с родителската общност, интегрира действията на различни институции и структури, които имат влияние върху възпитателно-образователния процес, в съответствие с приоритетите за развитието на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство.

 

 

СТАТУТ

 

     Детска градина №124 „Бърборино“ е част от системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, обучават и социализират деца от 3 до 7 год. възраст и се осигурява подготовката им  за училище. Тя e създадена със статут на общинско детско заведение, през 1976г.

 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

ВИД И ПРОФИЛ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

           Детска градина №124 „Бърборино“ се намира в центъра на гр.София, р-н „Красно село ”, в непосредствена близост до ВМА и 19 СОУ. Помещава се в две сгради - централна сграда и модул, съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане на деца от предучилищна възраст и за пълноценен педагогически процес. Разполага с помещения за  6 групи – 5 от тях са за деца на възраст от 3 до 7 г., които са сформирани по възрастов признак и 1 група за деца с диабет, СОП и хронично болни.

     За психологическия и физическия комфорт на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, компютър, мултимедия и интерактивни дъски, бели магнитни дъски, играчки, съвременни нагледни материали, книжки и др., обособени спални помещения с цветно детско спално бельо - различно за всяка група, гардеробчета и санитарни възли. Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда. Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

     В подготвителната група са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, като ежегодно се снабдяват с необходимите за тях познавателни книжки, учебни помагала и пособия за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

     В коридорите са създадени възможности за демонстрация на детско творчество от всички групи по нестандартен начин, пречупен през творческия поглед на педагозите.

    Във връзка с провеждане на много и разнообразни по характер и тематика празници и развлечения, и стремежа на педагогическия екип да бъдат представени всеобхватно, пълноценно и да доведат до естетическо удовлетворение на децата и родителите, детската градина разполага с богат гардероб от костюми, изграден в процеса на педагогическата работа, съвместно с Настоятелството – народни костюми и всички необходими аксесоари към тях от 6 фолклорни области – Шопска, Северняшка, Добруджанска, Странджанска, Родопска и Тракийска, костюми, свързани с българската история – прабългарски, хайдушки, четнически, карнавални, животински, моряшки, официални тоалети за момичета и момчета за различини танци – испански, индиийски, латино, класически валс, костюми на цветя, птици, насекоми, приказни герои и др.

     В двора на детското заведение са разположени площадки за всички групи, оборудвани с различни уреди за игра и пясъчници, чадъри, където децата играят спокойно и с удоволствие. Изградена е площадка за безопасно движение и модерно футболно игрище. 

   За сигурността на заведението е инсталиран СОТ и видео охрана от фирми, определени от СО.
     В  детската градина е създадена екипна организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост  на възпитателно–образователния процес.

Педагогическата колегия отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички работещи в детскат градина е осигурена творческа свобода за най-пълно реализиране целите на предучилищното образование.

 

ДЕТСКИ КОНТИНГЕНТ

     Детското заведение работи с пълен капацитет деца. Родители, желаещи техните деца да постъпят в детската градина са винаги повече от възможностите за прием в групите.

     Демографските тенденции са към увеличаване и на без това големия брой деца, желаещите да посещават именно това детско заведение. За това има значение местоположението на детската градина / в център на града/, а така също високото качество на работа на екипа.

 

ТРАДИЦИИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 1. Целенасочено се работи по посока приобщаването на децата към българските традиции, бит и култура и всяка година подготвителните групи според желанията, интересите  и възможностите си пресъздават български народни обичаи и традиции – „Бъдни вечер“, „Коледа“, „Ладуване на Васильовден“, „Сурваки“, „Посрещане на Баба Марта“, „Лазаровден“, „Цветница“, „Великден“, „Никулден“,  много седенки и веселби на мегдана.

 2. Във връзка с развиване и усъвършенстване на изпълнителските умения на децата и изграждане на сценично поведение, в края на всяка учебна година, децата от всички групи се включват в общ празник на професионална сцена.

 1. В детската градина ежегодно се организират мероприятия извън детската градина – ски-училища и зелени училища.
 2. Ежегодно всички деца вземат дейно участие в създаване на био-градинка, където съвместно със своите родители  и учители се включват в отглеждане на някои зеленчуци и подправки.

5. Обучението по БДП е приоритет, при който водеща е ролята на практическите умения, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки. Във връзка с реализиран проект бе изградена интерактивна площадка, която поставя децата в условията на реалната пътна обстановка – кръстовище, пешеходни пътеки, пътни знаци, светофар и др. и  с помощта на своите учители те се учат на правилно ориентиране по нея. Ежегодно се провеждат  мероприятия, във връзка със „Седмицата по безопасност на движението по улиците и пътищата“ и „Световния ден на загиналите по пътищата“, организирани от Комисията по БДП и педагогическите екипи на групите.

6. Детското заведение целенасочено работи за възпитание на децата в дух на патриотизъм и родолюбие. Тази задача се осъществява съвместно с Националния исторически музей /НИМ/. Запознават се с моменти от българската история, наблюдават реквизити от онова време, запознават се с български национални герои. Част от този материал децата пресъздават в тържества пред своите родители под наслов „България – моята родина“.

7. Във връзка с приобщаване на децата с диабет към цялостната работа на детската градина всички заедно отбелязваме с общ празник и тържество в групата „ 14.XI. – Световен ден за борба с диабета“

8. Изпращането на децата от подготвителните групи на училище и провеждането  на последното им  тържество в детската градина се осъществява тържествено съвместно с НИМ.

9. Детското заведение има свой химн и любим художествен герой Бърборино, който се стреми да помага в ежедневните и заплетени ситуации и на децата, и на учителите, както и покрепящите нашата дейност спомоществователи от сп. „Бърборино“.

 

НОВИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ, включени от 2017/18 уч. год.

1. Участие на детското заведение в учебна програма по безопасност на движението по пътищата за детската градина. Учебното съдържание е съобразено както със специфичните особености на тази възраст, така и с принципите на глобалност, последователност и спираловидност. То цели да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. По този начин се поставят основите за възпитаване на съвременна транспортна култура.

 1. Участие в мини-проект на тема: „За нашите деца – гостоприемство с история“ в Музея за история на София. Образователните дейности се осъществяват по различни теми в ателиета, свързани с експозициите в музея. В програмата задължително са включени разходка в музея и тематична игра.

3. Ежемесечно участие на децата от детското заведение със свои творби и продукти  в конкурсите на сп. „Бърборино“.

 

СИЛНИ СТРАНИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

1. Детското заведение се гордее със своя отлично подготвен и мотивиран педагогически екип, гарантиран личностно–ориентиран и резултативно–обоснован процес на педагогическо взаимодействе, осигуряващ физическо, духовно и творческо развитие на децата от 3 до 7 г., постоянен и конструктивен диалог  с родителите, в името на децата. Всеотдаен помощен персонал, подпомагащ възпитателно-образователния процес чрез създаване на социален и емоционален комфорт.

2. Детското заведение работи с пълен капацитет деца в групите и е предпочитано в района.

3. Детското заведение е единствено  в столицата, с реално съществуваща и много добре функционираща група за деца с диабет, с осигурен медицински персонал.

4. Детското заведение осигурява високо ниво на интелектуална и социална училищна готовност и приемственост между детската градина и училищата в  района.

5. В детското заведение е изградена много добра интеграция на деца със СОП, много добри адаптивни механизми.

6. В детското заведение се реализират проекти по БДП, във връзка с овладяване на знания и умения за безопасно движение по улиците и пътищата и обогатяване на материално–техническата база.

7. Детското заведение разполага с богат и разнообразен гардероб от костюми и аксесоари, свързани с провеждането на тържества и изяви на децата.

8. Настоятелството е ангажирано с проблемите на детското заведение и работи по посока разрешаването им, съдейства за пълноценното реализиране на педагогическите цели и задачи, обогатяване на материално-техническата база и осигуряване благоприятна среда за възпитание и образование на децата.

9. Работа по проект съвместно с УНИЦЕФ „Заедно в  детската градина“.      

 

СЛАБИ СТРАНИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

    Текучество на непедагогическия персонал, поради ниското заплащане.

 

АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА

СТРУКТУРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

         Настоящата стратегия на детското заведение има за цел да усъвършенства управлението и качеството на дейността, като се направи структуриране на цялостната система на труда в него, представляващи от една страна ДЕЙНОСТИТЕ, които се реализират и от друга страна - ЕЛЕМЕНТИТЕ, осигуряващи условията за реализация на тези дейности.

В структурата на детската градина са включени следните основни дейности:

1.Възпитателно-образователна дейност

2. Квалификационна дейност

3. Административно-управленска дейност

4. Социално-битова и стопанска дейност

5. Финансова дейност

Основните елементи – СЛУЖИТЕЛИ, СРЕДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ се конкретизират по отношение на тези групи дейности и на свой ред се разделят на следните структури:

1. Професионална структура

2. Техническа структура

3. Организационна структура

4. Технологична структура

 

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА СТРУКТУРА

     Съгласно Наредба №3/18.02.2008 г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета /изм. и доп. ДВ, бр.4/2010 г./, в детското заведение има утвърден щат за всяка учебна година. Педагогическият, помощно–обслужващият и медицинският персонал са с необходимата квалификация.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

     Директорът е магистър по предучилищна педагогика и икономика, притежава удостоверение  за компютърни умения - WINDOWS ХР;S OFFIS 2000 World и Excel,  INTERNET.

      Педагогическият екип се състои от 11 учителки, главен учител и учител по музика, от тях 11 с висше и 2 с полувисше образование. Всички имат висока професионална квалификация.

       Главният учител планира и координира квалификационно –

методическата дейност, консултира учителите по текущи проблеми

в педагогическата и организационната работа, организира и координира дейности по общи мероприятия и проекти.

      Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя е приоритет в дейността на детското заведение. Въведена е система за кариерно развитие, която е обвързана със системата за диференцирано заплащане, материални и морални стимули за учителите. От друга страна учителите са компетентни, всеотдайни, с чувство на отговорност при вземане на решения и реализиране на образователния процес, зачитащи достойнството на децата, родителите и колегите. Важен фактор за това е добрият микроклимат и екипна работа.

 

ПОМОЩНО–ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

      Помощно-обслужващият персонал притежава средно образование. Много отговорен  към своите задължения, много грижовен, отнася се с внимание и уважение към децата, подпомага обслужването и самообслужването им, пръв помощник на учителя.

 

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

     В детското заведение има 3 медицински специалисти, които със своята компетентна работа допълват и подпомагат процеса на отглеждане, възпитание и обучение на децата, следят за здравословното състояние на децата и персонала, носят отговорност за изготвяне на менюто, храненето, закаляването и др. заедно с педагогическия персонал. Наред с това много важна роля има медицинската сестра, която следи здравословното състояние на децата от групата с диабет. Нейните задължения имат специфичен характер и се определят от заболяването – стриктно проследяване нивата на кръвната захар през определен период от време, правилно изготвяне на  меню, определяне режима на хранене, игра  и почивка и др.

СИЛНИ СТРАНИ

 •        Директорът – работи целенасочено за постигане на целите на предучилищното образование, отговорен, отзивчив към проблемите на децата, родителите и персонала, проявава бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения, наясно е с проблемите  в текущата работа и в системата на образование изобщо и търси най–добрите начини за  тяхното решаване или отстраняване в перспектива.
 •        Утвърдена екипност на различни нива , честност и справедливост в отношенията, взаимно уважение и разбирателство.
 •        Създадени условия за лична изява и професионална удовлетвореност на всички служители.
 •        Наличие на психолог в детското заведение, който спомага за подобряване качеството и ефективността на възпитателно-образователния процес при системна работа с деца, учители, родители.
 •        Осигурена здравна профилактика и мониторинг на работното място от лицензирана фирма.

СЛАБИ СТРАНИ

 •        Забелязва се тенденция към повишаване на самодисциплината и самоконтрола, както на педагогическия, така и на непедагогическия персонал, но това не е достатъчно.
 •        Недостатъчно познаване на нормативните документи
 •        Недостатъчни умения за работа по проекти

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

          В детската градина има  6 групи, разположени в 2 сгради. Броят на децата в детските градини е определен с Наредба №7/ 29.12.2000г. на МОН /изм. и доп. ДВ бр.27 /11.03.2008г. За учебната 2015/2016 г. в детското заведение са приети   196 деца. ИСОДЗ на СО определя списъка на приетите деца и ги обявява по съответния ред.

       В детското заведение са сформирани работни екипи, според интересите и предпочитанията на педагозите, които активно участват в определянето на целите и задачите на бъдещото развитие, следят за оптимално изпълнение на годишните учебни планове.

СИЛНИ СТРАНИ

 •        Желание и готовност за удовлетворяване потребностите и претенциите на родителите и децата.
 •        Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели.
 •        Включване на педагогическия екип в изработване на политиката на детското заведение
 •        Поддържа се перманентна ефективна квалификация        и преквалификация на служителите
 •        Пълноценно оползотворяване на работното време.

СЛАБИ СТРАНИ

 •        Детското заведение не може да удовлетвори всички желания за прием на деца
 •        Участие в проекти.

 

ТЕХНИЧЕСКА СТРУКТУРА

      Състоянието на материално-техническата база е много добро. В съществуващото разпределение на сградния фонд в детската градина има много добри възможности за развитие на игрова, учебна и техническа дейност.

 •        ПОМЕЩЕНИЯ НА ДЕТСКИТЕ ГРУПИ – обзаведени са с мебели, съобразени с възрастовите и физическите особености на децата. Всяко  помещение носи своя индидуалност, според възрастта на децата и превеса на определен вид дейност, има различен стил, личи почерка на педагозите, които се стремят чрез подходяща украса да променят интериора в унисон със сезоните и празниците в календара.
 •        МУЗИКАЛЕН САЛОН – просторен и удобен за провеждане на празници, тържества, театрални постановки и др., обзаведен с всички необходими музикални инструменти – детски и професионални, както и с музикални уредба с микрофони , необходими за осъществяване на педагогическата и изпълнителската дейност на децата.
 •        ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН – снабден с всички спортни  уреди  и пособия за осъществяването пълноценна физкултурна дейност.
 •        МЕТОДИЧЕН КАБИНЕТ – модерно оборудван с всичко необходимо за качествена педагогическа работа, снабден с педагогическа и методическа литература, удобен за провеждане на педагогически съвещания, съвети, срещи и др.
 •        АДМИНИСТРАЦИЯ – кабинетите на директор, счетоводител, касиер и домакин и медицинска сестра се намират в централната сграда. Всички те са много добре оборудвани според функциите на служителите, които работят в тях.        
 •        КУХНЕНСКИ БЛОК, ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ – отговарят на съвременните хигиенни изисквания, оборудвани с изцяло нови уреди за работа. Тези помещения не са свързани пряко с пребиваването на децата в тях, но са от голямо значение за нормалното функциониране на детското заведение.

     Като цяло материалната, игровата и учебната база са в много добро състояние, като постоянно се работи за подновяването и дообогатяването им. Стремежа е към модернизиране и внасяне на повече „детска атмосфера“ във всички помещения, използвани от деца, като същевременно се търси функционалност и комфорт за децата.

СИЛНИ СТРАНИ

 •        Достъп на всички служители до информация чрез Интернет и новоизлязла педагогическа литература.
 •        Опазване, съхранение, обогатяване, експлоатация и ремонт на наличната база и техника.

 

ТЕХНОЛОГИЧНА СТРУКТУРА

    Административно–управленската дейност се осъществява на база нормативни документи.

В детска градина №124 „Бърборино“ има утвърдени:

1. Годишен  комплексен план

2. План за контролната дейност на директора

 1. Правилник за вътрешния трудов ред

4. Правилник за дейността на детското заведение

5. План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

6. План по БДП

7. Противопожарна наредба, инструкции за безопасна работа, евакуационен план

8. Етичен кодекс

9. Длъжностни характеристики и др.

 

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

       Процесът на възпитание на детето започва от детската градина.Това е мястото, където за първи път то попада в една организирана по нов начин за него  социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърдява навиците си за общуване, проявава склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя бъдещите си представи за добро и зло. Наред с това предучилищното образование е много важно с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

     Педагогическият екип осъществява своята възпитателно-образователна работа по “Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст” на доц.Русинова и колектив и Програма за подготвителна група с безплатни учебни помагала от МОН. Учителите са отлично подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява, за високо качество на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и новостите в сферата на предучилищното възпитание. Ключово значение при подбора на екипа има не само тяхната професионална компетентност, но готовността и способността им да работят съвместно, широтата на възгледите и взаимното доверие, готовността за откритост и отвореност на образователния процес към обществеността. Оптимизирана е информационно-образователната среда, с цел въвеждане на изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. Използват се разнообразни стратегии за обучение, които стимулират интелектуалното развитие на децата и подготовката им за училище. Създадени са условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения. Реализирани са съвместни координирани действия със семейството и социалните партньори за модернизиране на жизнената среда.

     Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния процес за мотивиране на децата, за овладяване интелектуално-волеви форми на поведение при подготовката им за училище. Подчинявайки цялостната си дейност на тезата обучението да изпреварва развитието, учителките прилагат професионалната си компетентност за творческо реализиране на образователните програми и максимално овладяване на държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

Дневният режим на децата е съобразен с изискванията на програмите за възпитателно–образователна работа в детските градини. Основна форма на педагогическо взаимодействие и педагогическата ситуация.

СИЛНИ СТРАНИ

–     Възпитателно-образователния процес се основава на хуманно-личностен подход.

–     Създадена е оптимална образователна среда, осигуряваща активно участие на децата, стимулираща креативното им мислене и въображение.

–     Изграждена е социално–балансирана среда и се работи за самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и подкрепа.

–     Плановете на групите са адаптирани към индивидуалните особености на децата.

–     Акцентира се върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

–     Прилагат се педагогически технологии за уникалност във всяка група.

–     Пълноценно използване в ежедневието на подвижни игри и детски спортове с цел динамично развитие на децата.

–     Работи се за изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата, и  при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

–     Уеднаквяват се изискванията между семейството и детската градина с цел качествено  предучилищно образование.

–     Осъществява се приемственост и интеграция между детската градина и училищата в района.

–     Работи се за приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

–     Стимулират се интересите и заложбите на децата чрез участие в разнообразни допълнителни  педагогически услуги по избор на родителите, изразен писмено: чуждоезиково обучение – английски език, народни танци и модерни танци, йога, плуване и футбол по 2 пъти седмично.                  

СЛАБИ СТРАНИ

–     неудовлетворени желания за прием на деца в детското заведение

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

      Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от медицински специалисти, чийто работодател е кметът на района. Медицинските кабинети са добре оборудвани с всичко необходимо за оказване на медицинска помощ. Има установен пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на таблата за информация на родителите в съответните възрастови групи.

      Основната цел на  здравното обслужване е опазване на здравето на децата от предучилищна възраст, като се вземат в предвид нейните специфични особености при формиране на детската физика и психика. Дейността по здравеопазването се развива в три посоки:

ПО ПОСОКА НА ДЕЦАТА:

–     стриктно спазване на изискванията към медицинските документи при постъпване в детското заведение

–            системност и изчерпателност при водене на индивидуалните медицински документи на децата

–            профилактични прегледи и всекидневен сутрешен филтър

–            редовно снемане на антропометрични данни на децата и информиране на родителите за тях

–            осъществяване на закалителни процедури

–            стриктно спазване на изискванията на медицинските органи при епидемия и карантина

–            осигуряване на индивидуален контрол върху деца с особени здравни проблеми – хроничност, диспансеризация и др.

–   проява на изключителен професионализъм и грижа      за  децата с диабет

– медицинско обслужване за оказване на първа помощ на децата до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ

–     превенция на здравето на децата

–          организиране и провеждане на дейности за предотвартяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детското заведение

–            участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата

–          организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата, специални програми за правилно хранене и програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение

–     използване на всички възможности за подобряване на всекидневното меню на децата и в качествено и в количествено отношение

ПО ПОСОКА НА ПЕРСОНАЛА

–          спазване на медицинските изисквания към здравните документи на новопостъпилите служители и актуализиране редовно същите на работещите

–          контрол на дейностите на учителите и помощно– обслужващия персонал в решаване на здравни проблеми на децата

–          грижа за здравословното състояние на служителите с цел съхраняване на работоспособността им и опазване здравето на децата

–          контрол за правомерно използване на продуктите и качеството им при доставяне

–          системен и строг контрол върху хигиената в детското заведение с приоритет на групите, кухненския блок и хранителните складове

ПО ПОСОКА НА РОДИТЕЛИТЕ

–          съвети и изисквания относно здравословното състояние на децата, личната им хигиена и психически комфорт

–          всекидневна информация за менюто на децата, изнесено на определено за целта място

–          своевременно свеждане до знанието на родителите на резултатите от прегледи, изследвания и др. медицински мероприятия

–          осигуряване на образователна информация  по актуални здравни проблеми – дипляни, табла, схеми и др.

СИЛНИ СТРАНИ

–     компетентен екип от добре подготвени специалисти

–     добре оборудвани  медицински кабинети

–     контрол по спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания и здравословното състояние на децата

–     пълноценно използване на  дневния режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве

–     строг пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия и рационално хранене

–     здравна култура и здравословен начин на живот

СЛАБИ СТРАНИ

–     недостатъчно взаймодействие с родителите

–     липса на актуална информация от органите на СРЗИ

–     работа по здравни проекти

 

ХРАНЕНЕ

       Храната се подготвя според изискванията на Наредба №6/10.08.2011 г. на МЗ за здравословното хранене на децата. Менюто се изработва от комисия в състав: медицински специалист, домакин, готвач и се утвърждава от директора. То се предоставя на вниманието на родителите за цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение. Промяна се допуска само при необходимост и сериозен аргумент за това и след съгласуване с  директора. Родителите, учителите, помощния персонал и медицинските сестри работят съвместно за пълноценното хранене на децата  създаване на нужните навици и умения. Децата се хранят три пъти дневно. Според възрастта се спазват и изискванията за самообслужване.  

СИЛНИ СТРАНИ

–     по време на хранене се ползват необходимите съдове и прибори, съобразени с  възрастта на децата.

–     продуктите се получават ежедневно от склада за храна на обяд в 14.30 ч. от комисия в състав: готвач, домакин, медицинска сестра и дежурен учител.

–     отговорност за количеството, качеството и влагането на продуктите носи готвачът.

–     контролът за качеството на храната се осъществява от директора и медицинския специалист

–     действаща HAССP система / „Анализ за контрол на критичните точки”/.

СЛАБИ СТРАНИ

–     ограничени финансови средства

УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

    Управлението на предучилищно заведение се характеризира със своята специфичност, която се определя от:

–     специфичността на възпитателно-образователния процес в детската градина

–     специфичността на субекта в този процес

–     специфичността на отношенията между различните групи, участващи в процеса – деца, родители, учители, медицински, помощен персонал и др.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

     Педагогическият съвет е колективен орган на управлението в детската градина в съответствие със ЗНП. Дейността му се планира в Годишния комплексен план и се подчинява на целите и задачите, определени в него. Редовно се провеждат  Педагогически съвети и съвещания, на които се разглеждат важни проблеми, свързани с организацията на възпитателно-образователната дейност, актуални проблеми на  предучилищното образование, квалификацията на служителите, приемане на планове, правилници, графици, сценарии за тържества, концерти и др. инициативи.

    Членовете на ПС разполагат с нужния интелектуален заряд, желение и отношение към търсене на новото, интересното, по-доброто. Те проявяват съпричастност към проблемите на детското развитие и работата в детското заведение. Този климат е благоприятен и носи положителен заряд в текущата работа за постигане на високи резултати.

 

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

     Детска градина №124 „Бърборино“ е на делегиран бюджет. Финансирането се осигурява от държавата и Столична община. Управлението на делегирания бюджет се осъществява от директора по приоритети:

–     осигуряване храненето на децата и персонала, като стремежа е към пълноценна и здравословна храна

–     осигуряване заплати на персонала и средства по СБКО

–     закупуване на лекарства и медицински консумативи, необходими за целодневния престой на децата в детската градина

–     закупуване на канцеларски и хигиенни материали

–     ежегодно осигуряване на средства за работно облекло

–     осигуряване на средства за повишаване квалификацията на служителите

Екипът на детското заведение търси и използва допълнителни възможности за финансиране на детското заведение от спонсори и дарители.

СИЛНИ СТРАНИ

–     Приходи от дарения на фирми, спомоществователи и неправителствени организации в подкрепа дейността на детското заведение.

 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ

     Всички служители развиват своите професионални компетенции чрез дискусии, казуси, тренинги, курсове и обмяна на опит с др. детски градини, имат равен достъп до квалификационните форми / вътрешни и външни/, участват в разработване на обучение по нови ИКТ, което съдейства за засилване на конкуренцията и мотивацията им за работа.

    Самообразованието  и самоусъвършенстването на педагозите и медицинските специалисти е тяхна вътрешна убеденост и необходимост, отчитайки високите изисквания на съвременното общество.

        В резултат на всичко това е сформиран висококвалифициран екип от служители. Това повишава конкурентноспособността на детската градина пред другите в района, осигурява просперитета на детското заведение.

 

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

        В детското заведение се провеждат разнообразни по характер и тематика, общи и групови тържества, празници и развлечения. Празничният календар е богат и пъстър, като стремежа на педагогическия екип е той да спомага за развитието на способностите, заложбите, талантите, интересите и желанията на децата.

        Основната цел в общите и груповите тържества е приобщаването на децата към националните традиции, празници и социални явления, стимулиране на изпълнителските и творческите им способности, развиване на чувство за колективна отговорност и сценично поведение.

      Общи тържества се организират ежегодно, във връзка с „Откриването на новата учебна година“, „Посрещане на Дядо Коледа и „Посрещане на Баба Марта“, „24 май – Деня на българската  просвета и култура и на славянската писменост“. Те включват овладян от децата музикален и художествен материал, тематично и емоционално, свързан с конкретния празник.

       В груповите тържества наред със задачите за развиване, затвърдяване и усъвършенстване на изпълнителските умения на децата по музика се овладява  художествен материал, разнообразно литературно съдържание, работи се за изграждане на самочувствие, артистичност, развиват се речевите умения, уменията за изразителност и самостоятелно творческо изпълнение, стимулира се личната изява, натрупват се музикално-слухови представи за различните музикални жанрове, изгражда се естетически вкус и критерий към музиката.  Пресъздават се приказки, куклени етюди, музикални драматизации и  др.

    Фолклорните тържества имат за  цел изграждане на положително отношение към българската народна традиция и език, и създаване на желание за изпълняване на народна музика. Педагогическата работа във връзка с приобщаването на децата към българските национални традиции и фолклор включва възприемане и изпълнение на музикален материал, разкриващ богатството и колорита на българския песенен фолклор, натрупване на музикално-слухови представи за разнообразните ритми и метруми, характерни за българските народни танци и хора, запознаване с различни легенди, обреди, обичаи, наричания, костюми.

     Необходимо е да се отбележат, целенасочените усилия на педагогическия екип на детската градина, последователната и системна педагогическа работа за постигане на високи резултати в изявата на децата и изграждането на  положителна познавателна мотивация.

    Веднъж в месеца се провежда куклен театър. За подбора на подходящи театрални постановки има комисия, която съгласува темите им с програмното учебно съдържание. Куклените театри се включват и в празнуването на различни празници, и като подпомагащи работата по определено образователно направление.

 

ВРЪЗКИ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

       Връзката със семейството е основен и решаващ фактор при осъществяване на общата цел – формиране на детската личност. Поради това стремежът ни е взаимоотношенията с родителите да са динамични и семейството да бъде равностоен партньор в реализирането на единен възпитателен процес чрез активни, синхронизирани взаимодействия между родителската общност, образователните институции и други фактори от социално-педагогическата система.

     Взаимодействието между детската градина и семейството са едно от най-важните. За по-добрата интеграция между тези две социални структури си поставяме за цел техните взаимоотношения да бъдат поставени на основата на пазарните механизми – търсене и предлагане. Това обуславя необходимостта детската градина да си изгради една стратегия на работа, адекватна на желанията, потребностите и интересите на родителите /т.е. на търсенето/.

    Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната среда води до повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност. Търсят се  разнообразни форми за осъществяване връзки с родителите и семейството:

 •        Родителски срещи за запознаване на родителите с предстоящи цели и задачи в работата на детското заведение, проучване на тяхното мнение по въпроси, свързани с образованието на децата, проучване на тяхното желание за провеждане на допълнителни дейности, мероприятия и др.
 •        Открита педагогическа практика във всички групи, открити моменти от дневния режим пред родителите.
 •        Организиране на групови тържества и общи празници.
 •        Лични разговори и консултации с родители по проблеми, касаещи отделни деца, група или детското заведение.
 •        Съвместни мероприятия с родителите – разходки, излети, екскурзии и др.

Всеки родител може да бъде спечелен в посока на сътрудничество и взаимност в отглеждането, възпитанието  и осигуряването на по-добри условия за развитие и обучение на неговото дете. Такава е и нашата цел за постигане на все по-добри резултати при работата с децата.

СИЛНИ СТРАНИ

–     активна помощ и сътрудничество на родителите при съвместни мероприятия – организиране на празници, състезания, развлечения, родителски срещи, ежедневни разговори и и др.

–     приемственост с 19 СОУ

–     оформен е уникален, естетически и функционален интериор и екстериор с творческото участие на целия екип и помощта на родителите.

–     установено е сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

–     установена е системна връзка с родителите, с цел преодоляване на всяка тревожност у тях относно престоя на децата им в детското заведение, отчитане на очакванията им

–     организиране на  т.нар. „Отворени врати”, в които родителите имат възможност да наблюдават децата си в различни режимни моменти

–     привличане на спонсори и дарители – от родители и общественост за обогатяване и модернизиране на материално-техническата база.

–     изработен e сайт на детското заведение, който непрекъснато се обновява с актуална информация

СЛАБИ СТРАНИ

–     разширяване на формите на работа с родителите и настоятелството

–     проучване интересите и потребностите на родителите при определяне на възпитателно-образователната стратегия и тактика на детското заведение, на кадровата политика .

–     задълбочаване контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на предучилищното образование

–     привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база в детската градина

  

 ВЪНШНИ ВРЪЗКИ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

    В съвременните условия, на учебните заведения се дава автономност и се осъществява промяна и във взаимоотношенията между отделните образователни единици. Те съществуват в условия на постоянна конкуренция, която определя техния просперитет, оцеляване или заличаване от системата на образованието. Необходимо е да се осъществява постоянен анализ на външната среда.

     В предучилищните заведения се поставят основите на формирането на детската личност. Училището с други средства продължава този процес. И двете институции носят отговорност пред държавата и обществеността за формирането на личности, способни творчески да мислят и активно да участват в общите трудови процеси. Това налага диалектическа връзка между подготовката на децата от детската градина и задачите, които се решават в началното училище. Това се решава най-вече чрез постигането на обща и психологическа готовност за училище, която обхваща развитие на познавателните процеси, нравствено-волевата, мотивационната и емоционална сфера, както и социално-психологическа по-специална подготовка.

СИЛНИ СТРАНИ

–     Стремеж към максимално удовлетворяване на потребностите и желанията на родителите и децата

–     осъществяване на реална интеграция и приемственост с училищата в района

СЛАБИ СТРАНИ

–     Необходимо е да се работи за по посока по-голяма активност и сътрудничество на екипа на детската градина с родителите и др.свързани с педагогическата работа институции.

 

 

 

3. МИСИЯ И ВИЗИЯ

 

М И С И Я                

Издигане престижа на детска градина №124 „Бърборино“  чрез изграждане на пълноценна среда за предучилищно образование, чрез съхраняване на българските традиции и приобщаване към общочовешките ценности, с активното участие на родителите и обществеността.

 

В И З И Я

Утвърждаване на детска градина №124 „Бърборино“ като конкурентноспособно и предпочитано детско заведение, адаптирано към динамичните процеси на съвременния глобален свят. Осигуряващо възможност за качествено, интерактивно и съвременно предучилищно образование, което гарантира цялостно развитие потенциала на детската личност и придобиване на съвкупност от знания и компетентности, необходими за успешното преминаване на децата към училищното образование. Детското заведение да се превърне:

 •   в център за игра, познание, общуване и творчество на деца и родители, търсещи педагогически компетентно сътрудничество и подкрепа, ефективна комуникация  и професионализъм.
 •   в средище от професионалисти, амбициозни, всеотдайни, обичащи децата и професията си, които постоянно работят за повишаване на  своята квалификация и се стремят към висока професионална реализация.

 

4. ПРИНЦИПИ

Образованието е национален приоритет  и се гарантира чрез прилагане на следните принципи:

1.Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му.

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.

3.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

4.Съхраняване на етнокултурното многообразие и национални традиции.

5.Запазване и развитие на българската образователна традиция и приобщаване чрез българския език.

6.Иновативност и ефективност в педагогическата практика и организацията на възпитателно-образователния процес

7.Осигуряване  качество на предучилищното образование и подготовка, включително чрез внедряване на система за оценка и контрол.

 1. Осигуряване на система за ефективна квалификация на педагогическите кадри.

9.Диалогичност, хуманизъм, толерантност, прозрачност и предвидимост на образователната политика на детската градина.

10.Активно включване на родителската общност за постигане на заложените цели.

 

         

5. ЦЕЛИ

5.1. СТРАТАГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

      Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности  за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето  на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможноститте на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и насочване към  съобразяване  с детските интереси, желания и възможности ще ориентира образованието към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения  и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите педагогически условия и материално-техническа база  за отглеждане, възпитание и обучение на децата. В предвид на това целите, поставени в нашата стратегия са:

 

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

                Опазване живота и здравето на децата, гарантиране на правата им и осигуряване на равен достъп на всички деца до предучилищно образование.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

              Създаване на условия за повишаване на качеството на предучилищното образование и максимално развитие на потенциала на всяко дете.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

              Създаване на условия  за развитие, образование и възпитание в духа на националните традиции и ценности, общочовешки ценности, формиране на национално и гражданско самосъзнание и възпитаване в родолюбие.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

             Професионално развитие на педагогическите кадри чрез повишаване на квалификацията и прилагане на иновативни образователни технологии  и европейски компетенции.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:

            Повишаване ефективността на управлението в детското заведение.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:

            Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родителската общност, с др. детски заведения, училища, културни и обществени и институции.

СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 7:

        По-висока материална и технологична обезпеченост на възпитателно–образователния процес.

 

 

5.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

1.1. Закрила здравето и безопасността на децата чрез много добра организация на работа и реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите  за превантивен контрол и дейности за ограничавене и преодоляване на опасностите.

1.2. Оптимизация режима на двигателна активност на децата и включването им в детски спортове.

1.3. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.

1.4. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за предучилищно образование.

1.5. Осигуряване на равен достъп до предучилищно образование на деца от етнически малцинства.

1.6. Създаване на предпоставки за успешна образователна и социална интеграция.

1.7. Диференциране на предучилищното образование и грижата за децата според техните потребности.

1.8. Професионална специализарана помощ за деца със СОП и хронични заболявания.

1.9. Преодоляване  на специфичните проблеми, които нарушават принципа за равен до качествено образование.

1.10. Повишаване качеството на обучение и възпитание на децата по БДП и за действия при БАКП.

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

1.1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

1.2. Поставяне на основите за овладяване на ключови компетентности за учене и успешна личностна реализация .

1.3. Използване на разнообразни технологии и допълнителни дейности за образование с цел стимулиране на развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище.

1.4. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им.

1.5. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност.

1.6. Насърчаване на детската самоизява.

1.7. Формиране на свободна и творческа личност, чиято социална функция е интегрирането й в обществото.

1.8. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес

1.9. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

1.1. Поощряване на инициативи и активно гражданско участие за утвърждаване на българските национални традиции.

1.2. Укрепване на сътрудничество с неправителствени организации с цел запазване и развитие на българските традиции.

1.3. Съхраняване  на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

1.4. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

1.1. Непрекъснато повишаване квалификацията на педагогическите кадри.

1.2. Мотивация за постигане на по-високи резултати във възпитателно–образователния процес.

1.3. Утвърждаване авторитета и подпомагане кариерно развитие на учителите.

1.4. Квалификация на учителите за работа с родителите.

1.5. Атестиране на педагогическите специалисти.

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:

1.1. Привличане на общностите в процеса на вземане на управленски решения – педагогическата, родителската и обществената.

1.2. Делегиране на правомощия и отговорности на функционални групи и отделни личности, в съответствие с личната им компетентност и мотивация за участие в управлението на детското заведение..

1.3. Непрекъснато усъвършенстване на вътрешно–нормативната уредба с оглед промените на законодателството в сферата на образованието.

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:

1. Активно включване на родителската общност в дейностите на Настоятелството.

2. Мотивиране на родителската общност да печели доверие на външни институции и да гради взаимноизгодни връзки със социалната среда, способна да подкрепя материално и финансово образователната дейност.

3. Приобщаване на родителите и социалните институции към проблемите на детската градина.

4. Връзки с културни и обществени институции с цел търсене на възможности за изяви на децата и пътища за тяхното развитие.

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ КЪМ СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ  7:

1. Модернизиране на обучението, нови ИКТ.

2. Осъвременяване на компютърната техника.

 

5.3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

    Системата от дейности в детското заведение трябва да съответства на потребностите на обществото, а в центъра на педагогическото взаймодействие следва да са овладяването на знания и общоучебни умения, сред които най-важни са езиковата комуникация и колективни преживявание, развитието на психичните процеси, на емоциите, познанието и др.

 

5.3.1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

 •   Оптимизация на възпитателно–образователния процес с цел преодоляване на негативни фактори с отрицателно въздействие върху здравето на децата.
 •   Целеносочена педагогическа работа за формиране на здравословни навици, здравословно поведение и здравословен начин на живот.
 •   Индивидуално консултиране на деца и родители по проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимоотношения с деца и учители.
 •   Групова работа за повишаване комуникативните умения, подобряване на груповия микроклимат, умения за справяне с различни форми на агресивно поведение.
 •   Запознаване на децата с техните права и отговорности като основа на личностното им развитие и подготовка за социална реализация.
 •   Превърщане на културното многообразие във фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите.
 •   Възпитаване в дух на толерантност, взаимно уважение и утвърждаване на собствената си идентичност.

 

5.3.2. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

 •   Издигане качеството на обучението по всички образователни направления – повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 •   Акцентиране върху общата и специална подготовка на децата за училище две години преди постъпване в първи клас.
 •   Оптимизиране на условия за усвояване на български книжовен език чрез образователното направление „Български език и литература“.
 •   Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата чрез позитивен организационен микроклимат, създаване на подходяща психологичска и социална среда за развиване на способностите и уменията му, чрез разработване на самостоятелни творчески политики .
 •   Педагогическата работа да се основава на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи осъзнаване на причините за проблемно поведение на децата и предоставяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
 •   Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните“ деца.

 

5.3.3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

 •   Разширяване  и стимулиране формите за обучение и възпитание на децата в дух на  патриотизъм, родолюбие, демократичност.
 •   Интегриране на детето към традиционните български и общочовешки ценности при отчитане на неговата етническа и религиозна принадлежност или специфична социокултурна общност.
 •   Междукултурно взаимодействие и толерантно отношение към  другите етнически групи.
 •   Запознаване с националните, европейските и глобалните културни ценности и традиции.

 

5.3.4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

 •   Осигуряване на необходимите условия  за повишаване квалификацията педагогическите специалисти и усъвършенстване и обогатяване на компетентностите им за ефективно изпълнение на педагогическата работа и кариерно развитие.
 •   Развиване на стратегия за учене през целия живот.
 •   Участие в работата на методическите обединения.
 •   Участия в курсове и семинари организирани от МОН, РИО и др. образователни институции.
 •   Разработване на система от обективни критерии и показатели за атестация на учителите.
 •   Широко обсъждане на резултатите с учителите, родителите и социалните партньори.
 •   Доразвиване и усъвършенстване на системата за морални и материални награди за високи постижения в предучилищното образование и кариерно развитие.

 

5.3.5.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:

 •   Създаване на активни демократично функциониращи общности  –

          Обществен съвет – орган за развитие на детската градина и   граждански контрол на управлението й.

 •   Развиване на конструктивна комуникация със семейството и полагане усилия за изграждане на положително отношение към образованието и дейността на детското заведение.
 •   Осъществяване на динамичен процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на планираните дейности, оценяване и внасяне на подобрения под формата на управление на качеството.
 •   Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 •   Делегиране на права и отговорности  на служителите в изработването и усъвършенстването на вътрешно–нормативната база, отчитайки спецификата на детското заведение.

 

5.3.6 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:

 •   1. Пълноценно и пълноправно партньорство на родителите в осъществяване процеса на образование на децата.
 •   2. Непрекъснан диалог между родителите и детската градина за реализиране на общите възпитателно–образователни цели чрез разнообразни форми на работа.
 •   3. Контрол за правилно разпределениена финансовите средства.
 •   4. Създаване на „Училище за родители“.
 •   5. Съвместна работа с Настоятелството.
 •   6. Постоянно партньорство с училищата в района – срещи с началните учители, общи мероприятия и др.
 •   7. Оказване съдействие при реализация на творческо–образователни инициативи, организирани от неправителствени организации, центрове по изкуствата и др.

 

5.3.7.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТАГИЧЕСКА ЦЕЛ 7:

 •   1. Осъвременяване и модернизиране на дидактическите пособия с оглед по-качествено осъществяване на педагогическия процес.
 •   2. Използване на мултимедия и интерактивни дъски.
 •   3. Осигуряване на модерна ИКТ среда за съхраняване и използване на елекронно съдържание.
 •   4. Осигуряване на възможност за използване на мултимедийни презентации при работа с децата и родителите.
 •   5. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава  ИКТ структура с цел обезпечаване и повишаване ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.

 

 1. 4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ

 

5.4.1. ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

       Предучилищното образование  има своето съществено значение за развитието и формирането на детската личност. То полага основата за успешното развитие в следващия период от развитието на детето, то спомага за плавен преход от детството към училището, то е от значение за ранния старт в училище. Затова възпитателно–образователната дейност има стратагическо значение за функционирането  на съвременната детска градина. Най-важната задача за нас е успехът на всяко едно дете, което има право да получи качествено образование, отговарящо на потребностите и способностите му.

    Ние сме убедени, че носим отговорност за постигане на трайни знания, умения, способности и компетенции в възпитателно–образователната работа с дългосрочно действие. Затова се стремим да

проявим гъвкавост и отговорност като  ориентираме възпитателната и образователната дейности към многообразните личностни способности и потребности и предоставим възможности за свободен избор на децата.

     Всички участници във възпитателно–образователната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

     Всички планирани цели, приоритети, мерки и дейности отговарят на законите и нормативните документи.

     Предучилищното образование се осъществява в рамките на единна културна образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на детското заведение и общо културно–езиково пространство.

     Реализирането на стратагическите цели, подцели и дейности гарантират качествена възпитателно–образователна дейност, която респективно ще доведе до успешна образователна политика, основаваща се  на широко участие и сътрудничество с др. институции, свързани с възпитанието и образованието на децата. Наред с това би трябвало да посочим като приоритети в работата ни:

 

ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

     При  съвременния начин на живот на семействата все по-малко е времето, прекарано от децата сред природата, в игри на чист въздух.

   Ролята на детската градина е отчитайки тези условия да съдейства както за създаване навици за здравословен начин на живот и закаляване на детския организъм,  така също и да работи по посока екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма.

 •        Наблюдаване в естествени условия на природни обекти;
 •        Наблюдаване на промените на климата през различните сезони и влиянието на тези промени върху растенията;
 •        Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основни двигателни дейности в естествени условия, сред природата;
 •        Развиване на морално–волеви качества, които се проявават в екстремни ситуации – упоритост, издръжливост, смелост, взаимопомощ, съпричастност и др.
 •        Осъзнаване значението  на природата за живота на човека и необходимостта от опазването и съхранението й;
 •        Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане на грижи за опазването й;

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

 •        Целодневни излети в Национален парк „Витоша“, организирани с инструктори от школите за планински туризъм, съобразени със сезона, по предварително изготвена програма.
 •        „Зелено училище“ – кратки едноседмични лагери, с балансиран дневен режим, включващ занимания и игри
 •        „Ски училище“ – едноседмично обучение по каране на ски през зимния сезон, осъществява се от инструктори.
 •        Походи с родителите – излизане сред природата заедно с родителите и децата, или посещение до някоя природна забележителност.

 

ВЪЗПИТАНИЕ В РОДОЛЮБИЕ

     Възпитаването на родолюбие се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията. Национални празници, народни празници, сборове, седенки, обреди и обичаи, велики български исторически личности, фолклорни произведения, запознаване със занаяти, запознаване с различните диалекти във фолклорните области и др. – всичко това са аспекти на бъдещата дейност на детското заведение, които ще допринасят за активното съприкосновение на децата с българското, родното и ще ги направят горди със своята национална принадлежност.

     Стремежът за възпитаване в родолюбие е  част от ежедневната работа на педагозите. Това може да се осъществи и с посещения на музей, паметници на национални герои, изложби, с изучаване на български народни песни и танци, със срещи с творци на българското изкуство, като и с организиране на специални празници по наши, типично български поводи.

    Възпитанието в родолюбие е дълъг процес, който обхваща не само предучилищния период, но важно е да се направят първите стъпки

именно в този период.

 

ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

    Празниците и разлеченията са желани от децата, те им носят много радостни преживявания, пораждат положителни емоции, чувства, вълнение, възпитават у тях редица добродетели. По време на подготовката им децата се научават да изработват музикални образи, да влизат в роли, усвояват норми на обществено поведение, опознават света и общността, в която живеят, приобщават се към общочовешките ценности и добродетели. Освен това  тържествата допринасят за сплотяване и обединяване  на децата в групата, ярки колективни преживявания, създаване на атмосфера на радост, дружелюбност, симпатия. Поради това те са важна част от цялостния живот на децата в детската градина.

    Празниците на всеки народ съпътстват неговия живот и са плод на творческия му гений. Познаването и спазването на народните традиции подсилва усещането за принадлежност към общността на различни равнища – народ, регион, семейство и изгражда у подрастващите усещане за национална идентичност. В обичайте и традициите, празниците и ритуалите е налице особена  възпитателна система. Специфичното е, че възпитателния процес е „вплетен“ в нея. Народните празници, обреди, обичаи са придружени от красиви носии и разнообразни реквизити с голяма художествена стойност. В тях са събрани песни, танци, благословии, приложно изкуство. Този синкретичен характер е водещо начало за комплексното възприемане на българската народна култура. Ето защо, ще продължи нашата работа в тази посока и занапред.

   Народните празници и ритуали са друга форма на организация на педагогическото взаимодействие за стимулиране на познавателна култура на децата от предучилищна възраст. Те са не само емоционално значими, празникът е явление с особен възпитателен заряд.

 

СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

    Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща тяхното отглеждане среда, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат и обучават тези деца за да се чувстват комфортно и да се приобщат към работата на групата. Началото на работата  в тази посока е поставено. В детското заведение има деца със СОП. Педагогическият екип е запознат с главните аспекти на тази специфична дейност и полага усилия да бъде полезен при отглеждането и възпитанието на такива деца.

 

 

5.4.2. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

       Повишаването на квалификацията на педагогичскките кадри е от важно значение за осъществяване на цялостна дейност на детското заведение, както вътрешна, така и външна. Тя поддържа нивото на учителите с повече опит и развива потенциала на младите учители. Поради това трябва да продължи  и да създаде условия за конкуренция между учителите и мотивация  за пълноценното им участие във възпитателно–образователния процес.

     Квалификацията на персонала, както и стимулиране на стремежа към самообразование и самоусъвършенстване са задължителни условия за поддържане на високо нови на педагогическата работа в детското заведение.

 

5.4.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ХИГИЕНА, РЕЖИМ И ХРАНЕНЕ

Изисквания:

 •        подчиняване дейността на съответните нормативни документи и изисквания на контролните органи.
 •        висока степен на вътрешен контрол и взискателност в осъществяване на дейностите.
 •        оптимална организация на работата, водеща до възможно най-добри резултати.

Дейности

 •        поддържане на тесен контакт с родителите с цел редовно получаване на изчерпателна информация за здравословното и физическо състояние на детето при постъпване в детското заведение, особено при наличие на здравословен проблем.
 •        провеждане на постоянен контрол за изпълнение на дневния режим и вземане на мерки при установени нарушения, които се отразяват на здравето и психичното състояние на децата.
 •        мероприятия и форми за здравно информиране на родителите по актуални въпроси, свързани с развитието на децата им или възникнали проблеми / здравни беседи със специалисти, здравни материали/
 •        търсене на възможности за максимално доближаване на съдържанието на ежедневното детско меню до изискванията за калоричност и здравословност, ефективно прилагане и внедряване на системата за управление на безопасността на храните – НАССР
 •        редовно провеждане на закалителни процедури и престой на децата на открито.

 

5.4.4. УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

    Демократичност, хуманизъм и прозрачност са основни принципи в управленската дейност, които остават водещи и за напред, тъй като предполагат свобода и самостоятелност на личността при пълно зачитане на нейните права.

1.Управленските функции да се осъществяват в посока на:

–     непрекъснато подобряване качеството и организацията на възпитателно-образователния процес в детската градина с цел оптимизирането му и максимално постигане на ДОСПО

–     повишаване конкурентноспособността на детското заведение чрез иновации в методите и формите на работа

–     съобразяване на работата и резултатите  от нея до изискванията  и очакванията на родителите

–     поставяне на детето с неговите проблеми и приоритети в центъра на възпитателно-образователния процес

–     делегиране на права

–     ефективност т.е. динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с постигнатите конкретни резултати.

2. Създаване на постоянно действащи и временни работни групи  в       организационно–управленската структура на детското заведение.

3. Изграждане на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на педагогическата дейност.

 

5.4.5. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

       Много добро партньорство  и координация с общинската администация, Столична община и др. институции с оглед на привличане на средства за подобряване на материалната база.

      Поддържане на инициативата за привличане на алтернативни източници за финансиране за обогатяване на материалната база.

1. Финансиране от държавния и общинския бюджет.

2. Разработване и участие в проекти с външно финансиране.

3.Усъвършенстване на системата за дофинансиране със средства спонсорсво и дарения.

4. Собствен труд на служителите на детската градина.

 

5.5. СТРАТАГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА ДГ

5.4.1. Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание, създаване на позитивна образователна среда.

 •   5.4.2. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на детското заведение.
 •   5.4.3. Прилагане на образователни технологии с доказана ефективност и иновативност.
 •   5.4.4. Сътрудничество за изграждане на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда.

 

5.6. СТРАТАГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 •   5.5.1.Създаване на  хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 •   5.5.2.Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическия екип, отговаряща на съвременните образователни потребности и изисквания.
 •   5.5.3. Работа в екип, добра комуникация, споделяне на опит, търсене на привлекателност и ефективност в образователните технологии.
 •   5.5.4.Взаимодействие и сътрудничество с родителската общност и общественост.

 

 

6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализирането на стрататическите цели се очаква да доведе до:

1. Създаване на емоционален комфорт и подходящ микроклимат за осъществяване на възпитателно–образователна дейност, което ще доведе до социално–личностно развитие и израстване на децата.

2. Поддържане на постоянен стремеж за усъвършенстване на възпитателно–образователния процес и достигане на  ДОСПО.

3. Внедряване на иновационни и ефективни педагогически технологии,

които ще осигурят физическо, познавателно, езиково, духовно–нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие.

4.Създаване на мотивация, заинтересованост и желание за учебна дейност като предпоставка за полагане основите на учене през целия живот.

5. Гарантиране на пълноценна училищна готовност на децата и създаване на условия за успешна интеграция в новата социална роля – ученик.

6. Обогатяване и осъвременяване на материално–техничаската база с оглед нуждите на възпитателно–образователния процес.

7. Чрез постоянна информираност и сътрудничество с родителите да се засилят обединяващите и позитивно носочени функции на партнирането за да се постигне създаването на общност от деца, родители, учители, чрез ползотворното взаимодействие на която да бъдат постигнати целите, поставени в настоящата стратегия.

 

 

„ ЛИЧНОСТТА НА УЧЕЩОТО СЕ ДЕТЕ Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ И ТО СЕ НУЖДАЕ ОТ УСИЛИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ДА ВНИКНЕ В НЕЯ. “

                                                           М.ХАЙДЕГЕР

 

     Детската градина като ефективно функционираща институция е основният гарант за реализиране на стратегията в сътрудничество и взаимодействие с родителската общност и др. неинституционални структури. Стремежът на целия персонал в детска градина №124 е да се утвърждава като съвременно, европейско, иновативно, необходимо детско заведение предлагащо качествено предучилищно образование с основна цел формиране на свободна и творческа личност, чиято социална функция е интегрирането в обществото и участие в неговото обновяване.

     Поради сложността на процеса на образование, административното ръководство и педагогическият екип са отворени за възприемане на нови подходи и технологии с цел постигане на по-добри резултати в работата им. Поради това стратегията остава отворена за обосновани идеи и предложения. Процесът на нейното реализиране е отговорен, последователен и непрекъснат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!