Актуална стратегия за развитие на ДГ 124 "Бърборино"

УТВЪРЖДАВАМ:

/Теменужка Димитрова, Директор/

 

Заповед № 22-22/15.09.2020 г.

Приета с решение на Педагогически съвет с Протокол №1/ 15.09.2020г.

 

 

Актуализирана за учебната 2022-2023г. с Протокол № 1 /12.09.2022г. с вх.№ 3040/12.09.2022г. и Заповед на Директор № 372-319/12.09.2022г.

 

Актуализирана на 22.02.2023г. във връзка с писмо от РУО с изх.№ РУО-4315/17.02.2023г. и изменение и допълнение на ЗПУО и спазване на изискванията по чл.263, ал.1, т.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗПУО. Актуализирана със Заповед на Директор № 117-104/23.02.2023г.

Актуализирана и с удължен срок до 2025г. с Протокол №…………../ ……04.2023г. и Заповед на Директор №170-157/ 24.04.2023г.

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 

на ДГ №124“Бърборино“


за периода 2020-2025 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Общи положения.

1.1 Нормативна основа.

1.2.История.Статут.

2.Анализ на състоянието на образователната институция/PEST анализ/.

3.SWOT анализ.

4. Приемане на отговорност.

5. Мисия.

6. Визия на детската градина.

7.Принципи.

8.Глобална цел, стратегически и оперативни цели. Дейности по оперативните цели.

9. Очаквани езултати от планираните дейности за постигане на поставените цели.

10. Индикатори за измерване на дейностите по изграждане на системата за качество.

11. Критерии и показатели за измерване на резултатите.

12. Обхват на стратегията.

13. Администриране.

14. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията.

15. Мерки.

16. Приложения/ план за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ДГ № 124“Бърборино“ за период 2020г.- 2025г.

 

 

 

 1. Общи положения

 

Стратегията се определя от съвкупност от педагогически идеи за задоволяване на настоящи, актуални и бъдещи нужди на децата. Тя се основава на ЗПУО, Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, приоритети на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детската градина. Главна ценност в образователната система е детето, чиято основна цел е осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца. Стратегията е насочена към подпомагане развитието на децата, формиране на умения, с които да се адаптират лесно в заобикалящия ги свят, изграждане на общочовешки ценности, съхранявайки уникалността на всяко дете. Основна цел е да се утвърди авторитета на детското заведение като институция, отговяряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

1.1.Нормативна основа.

Стратегията на ДГ № 124“Бърборино“ отразява цели и задачи в националната образователна стратегия, областната и общинската образователни стратегии, както и актовете , приемани от международните организации, в които България членува. Съобразена е също така и със ЗПУО, чл.28 и чл.263.

1.2. История.Статут.

ДГ № 124“Бърборино“ е общинска детска градина на делегиран бюджет. Има шест градински групи. Единствена в страната с разновъзрастова специална група за деца с хронични заболявания- диабет тип 1 и нарушен глюкозен толеранс. В процес на разкриване на нова градинска група от м.09.2023г. , маломерна, по Валдорфската методика.

Настоящата стратегия е обусловена от въведени промени и допълнителни дейности в организацията на детската градина , както и нови предизвикателства, свързани с бюджета (намален брой деца в групите; недостатъчно финансиране за обезпечаване нуждите на децата с инсулинозависим захарен диабет).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PEST АНАЛИЗ

 

 

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОСРЕДАТА ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Външната среда е съвкупност от условия, фактори, предпоставки, които влияят върху функционирането и ефективността на самата организация. Задължителната предучилищна подготовка ще доведе до по- високо ниво на грамотност на децата, по- ранно социализиране и ограмотяване от специалисти в областта на образованието.

Детската градина приема деца от три до седем годишна възраст. Всички деца от трета и четвърта възрастова група подлежат на задължително предучилищно образование. Образователния процес обхваща всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Има прекрасни условия за използване на иновативни педагогически технологии - във всяка група има компютър и иинтерактивна дъска. Педагогическите специалисти умело прилагат иновативните методи и подходи в своята работа, което допринася за отлични резултати в образователния процес и много добра училищна готовност на децата. Технологичните фактори имат изключително силно влияние в системата на образованието, тъй като предлагат възможности за нови начини за поднасяне на образователния материал, както и много по- големи възможности за комуникация и обмяна с цел усъвършенстване процеса на възпитание и обучение и повишаване качеството в предлаганите образователни услуги.

 

 

Анализ на управленската политика на детската градина

В политиката на управление на детската градина е заложено хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия, реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието, внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг, подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. Наша цел е позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

 

 

 

 

Педагогически специалисти:

 

Длъжност

Брой

ОКС

ПКС

Магистър

Бакалавър

Профес.

бакалавър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

 

Директор

1

да

 

 

1

 

 

 

 

 

Учители за 6 групи деца –(трима по заместване)

12

9

6

1

 

3

 

33

5

 

ЕПЛР

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Непедагогически персонал:

 

Длъжност

Брой

Образование/ допълнителна квалификация

………………

……………

……………

 

Пом.възпитатели за шест групи деца и един пом.възпитател-коридори

7

Средно общо-4;средно специално-3

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация от м.01.2023г.

 

 

Кухня

3

Средно общо-2;средно специално-1

 

 

 

ЗАТС

1

Средно общо

 

 

 

Домакин

1

Средно общо

 

 

 

Общ работник

1

Средно общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.специалисти

3

 

 

 

 

Счетоводител

1

Висше-бакалавър

 

 

 

Пом.на учителя

1

Средно общо

 

 

 

Човешки ресурси

1

Средно специално

 

 

 

 

 

Педагогическият екип е в работоспособна възраст, с желание за квалификация и надграждане в областта на предучилищната педагогика: от 21 до 30 годишна възраст има трима учители; от 31 до 40 г. - четири, от 41 до 50 г. - пет, от 51 до 60г. - три, от 61-до 65г. - един и над 65г. - един (в тази справка влиза и директор, муз.ръководител и членовете на ЕПЛР). Директорът има първо ПКС, една учителка е с първо ПКС, три учителки са с второ ПКС, три - с четвърто ПКС, пет - с пето ПКС.

 

В ДГ №124“Бърборино“ има 172 деца, разпределени по възраст в 6 групи.

ДГ №124 „Бърборино“ е единствената в страната с обособена група за деца с инсулинозависим захарен диабет, за които ежедневно се грижат трима медицински специалиста. Групата е смесена разновъзрастова, като 9 от децата са с инсулинозависим захарен диабет тип 1, 1 – с нарушен глюкозен толеранс. Нашите усилия са насочени към популяризиране на нуждите и потребностите на децата с този начин на живот.

Към м.03.2023г.в градината се обучават и възпитават 19 деца със СОП, подпомагани от Екипа за подкрепа на личностното развитие.

 

 

В двете сгради на детската градина – основна и модул, са обособени за децата занимални, спални помещения, гардеробни и санитарни помещения. Персоналът разполага с гардеробни, сервизни и санитарни помещения. Има също така обособен кухненски блок, методичен кабинет - реконструиран на психомоторна зала, кабинет на директора, кабинет на администрацията в детската градина -ЗАС и домакин, медицински кабинети в двете сгради, кабинет на психолог, кабинет на логопед и кабинет на ресурсен учител, два спортни салона в двете сгради и един музикален в модула. Всяка възрастова група има обособена площадка на двора с разнообразни съоръжения и уреди, подходящи за съответната възраст. Има и стадион-игрище с изкуствена трева, пейки и съоръжения за съответните спортове: футбол, баскетбол, хандбал, волейбол, народна топка. Базата е оборудвана с достатъчно технически средства, подпомагащи педагогическия процес – персоналът разполага с компютри, принтери и копирни машини, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, богат библиотечен фонд - периодичен печат, специализирана педагогическа и психологическа литература, утвърдени познавателни книжки и др.

 

Екипът на ДГ „Бърборино“ непрекъснато търси възможности за включване на нови спонсори в различни дейности. Мотивира родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на материалната база. Включва се в общински програми за ремонти и реконструкции. Кандидатства по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детската градина, различни проекти и програми за финансиране. Има създадена система за външна изява на деца и учители -конкурси за детска рисунка, публикации в детски списания . Създадена система за обмен на информация със семейството, детски градини и училища. Изградена организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.Мотивация за по-висока квалификация на учителите.

 

 

Социално-икономически анализ

Поддържане на материално техническата база в детската градина: подмяна на компютрите в градинските групи, обогатяване на игровата и дидактичната база. Разработване на проекти с външно финансиране. Във връзка с недостига на места в детските градини в района и осигуряване на работни места / две учителки и един помощник възпитател/ е важно е обсобяването на група по метода Валдорф в наличния малък физкултурен салони в Модула на ДГ №124“Бърборино“ – оборудвана със съответните материали и обучение на екипите, желаещи да работят по този метод.

 

 

Анализ на макросредата (PEST – анализ)

 

Фактор

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни възможности

Заплахи

1. Социални фактори

- добро местоположение;

-добре развита транспортна мрежа около детската градина;

- много голям интерес към детското заведение, което работи с пълен капацитет специалисти;

- много добра приемственост между екипа и семейството (чрез индивидуални родителски срещи при постъпване) и детска градина - училище

 

Реализиране на благотворителни прояви с участието на децата и екипа на детската градина, чрез дейността на Обществения съвет, Родителско настоятелство и родителските активи във всяка група, обществени и културни институции.

Неразбиране целите на детското заведение, разминаване в критериите за развитие и възпитание на децата, свръх претенции и неуважително отношение към екипа на детската градина от страна на някои родители.

 1. Икономически фактори

 

- делегиран бюджет - детската градина е третостепенен разпоредител с бюджет;

- определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете;

-наличие на висококвалифициран екип от специалисти;

- наличие на вътрешни правила за работна заплата, финансов контрольор от детското заведение;

-има родителско настоятелство и действаща комисия по отчет и контрол на даренията;

-работа по проекти.

- стандартът е много нисък и недостатъчен;

- липса на възможност за собствени приходи;

-недостатъчно средства за ползване на заместници при отсъствие на педагогически кадри.

Разработване на проекти с външно финансиране. Привличане на спонсори.

Липса на педагогическа компетентност и същевременно завишени претенции от някои родители.

3. Фактори, зависещи от управленската система

- Усъвършенства методите по адаптация на децата при приема им в първа група.

- Стратегически партньорства с външни организации: Уницеф, Увеселителен парк „Боби и Кели“, Детски научен център „Музейко“; Музей за история на София; ВМА; Фондация „Очи на яетири лапи“, УМБАЛ „Св.Иван Рилски“, СБАЛ“проф.д-р Иван Митев“.

Много административна дейност за учителите.

Възможност за развитие на съвместни проекти с партньорите. Възможност за посрешане на млади кадри в образователната система. Използване на зала за предствления във ВМА.

 

 1. Технологични фактори

Обучен персонал за работа по STEM. Добра компютърна грамотност на персонала.

Остаряла технологична база.

Наличие на интерактивни дъски.

Пристрастяването на децата към технологиите. Модернизацията води до замяна на стандартните средства за обучение с електрони средства.

 1. Икономически фактори

 

- делегиран бюджет - детската градина е третостепенен разпоредител с бюджет;

- определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете;

-наличие на висококвалифициран екип от специалисти;

- наличие на вътрешни правила за работна заплата, финансов контрольор - външна фирма

-има родителско настоятелство и действаща комисия по отчет и контрол на даренията;

-работа по проекти.

- стандартът е много нисък и недостатъчен;

- липса на възможност за собствени приходи;

-недостатъчно средства за ползване на заместници при отсъствие на педагогически кадри.

Разработване на проекти с външно финансиране. Привличане на спонсори.

Липса на педагогическа компетентност и същевременно завишени претенции от някои родители.

 

3. SWOT – анализ.

Анализ на състоянието на вътрешните характеристики на детската градина- организационни условия, финансови и материални ресурси, човешкият фактор, особености на потребителите на услуги и др.

 

Силни страни

Слаби страни

 • ДГ №124“Бърборино“ е с утвърден социален престиж – тя е единствена в страната с обособена разновъзрастова група за деца с инсулинозависим диабет Тип 1.

 • Разполагаме с богат гардероб от костюми за творчески изяви. Възпитаваме и обучаваме децата в българските национални традиции.

 

 

 • Нужда от обновяване на остарялата техника в детската градина (компютри, монитори, принтери).

 • Нужда от допълнително финансиране за реконструкция на физкултурния салон в Модула на градината и изграждане на санитарно помещение към него, освежаване на цялата сграда.

Благоприятни възможности

Заплахи

 • Детската градина е общинска собственост и е третостепенен разпоредител с бюджет.

 • Състои се от две двуетажни сгради. Разполага с добро вътрешно разпределение на помещенията - 6 групи и кабинети на специалисти и допълнителни педагогически услуги, медицински специалисти, администрация, кухненски блок, психомоторна зала/ в процес на оборудване/, сензорна стая.

 • Налично е вътрешно видеонаблюдение в общите помещения, СОТ, жива охрана, строг пропускателен режим, ТЕЦ.

 • Условията за възпитание и образование на децата са отлични, средата отговаря на изискванията за безопасност и естетика, интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални особености на всички деца.

 • Дворът е с достатъчна площ и озеленяване. Изградено е футболно игрище във вътрешното дворно пространство. Детските площадки с модерни и сертифицирани съоръжения за игра са разпределени за всяка група. В процес на изпълнение е изграждане на огради за всяка обособена детска площадка в двора с оглед сигурността на децата по време на престоя им на открито.

 • Нарастване на броя на децата с инсулинозависим диабет Тип 1 и на децата със СОП.

 

 

 

 1. Приемане на отговорност.

Детска градина № 124”Бърборино” носи отговорност за :

-създаване на условия за опазването на живота и укрепване на здравето на децата по време на престоя им в детското заведение.

-изпълнение на ДОС за предучилищно образование

-изпълнение на държавните стандарти по чл.22 от ЗПУО

-законосъобразно изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото

 

5.Мисия на детската градина:

Основното предназначение на детската градина е да подпомага формирането и развитието на личността на децата в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психомоторната сфера. Изграждане на среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход, стимулиране развитието на потенциалните му възможности, възпитаване в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции. А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, увереност в това, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов. Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетическа издържана среда. Да се формират и усъвършенстват способности и компетенции на всички деца за интеграция в средата и към предизвикателствата на бъдещето, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

 

 

6. Визия на детската градина:

Превръщане и затвърждаване на детската градина като образователна институция, която разполага с пълен екип от професионалисти в сферата на образованието и работата с деца от три до седем годишна възраст. Професионално подготвени пространтва за игра, познание, общуване и творчество. Желана и значима среда за деца и родители. Престижно, уютно, привлекателно и любимо място на децата, което им осигурява емоционален комфорт, пълноценно развитие, игри, социализация, обучение и целенасочена подготовка за училище и приемственост. Педагози и родители работят заедно, за да развият сътрудничеството помежду си. Общуването, уважението, приемането на различията и интересите на детето формират основите на добрите взаимоотношения. Родителите имат нужда от познания за развитието на детето си, защото те ще им помогнат да придобият реална представа за него. Родителите трябва да се насърчават, за да са по заинтерсовани от възпитанието и обучението на своето дете. Провеждане на индивидуални родителски срещи с двамата родители и детето при постъпване в детската градина е водещо за добрата приемственост и адаптация. Съвместните мероприятия с родители, деца и специалисти преди постъпване в детското заведение допринасят за емоционално, положително възприемане на институцията. Детската градина и домът са тясно свързани помежду си.

 

7.Принципи.

- Равен достъп

-Ориентиране към детската личност

-Сътрудничество

- Отговорност

-Гъвкавост

-Новаторство

- Ефективност

- Отчетсост

- Законосъобразност

 

8. Глобална цел, стратегически и оперативни цели. Дейности по оперативните цели.

 

 

Стратегически цели и организационни задачи:

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование и възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Организационни задачи: Създаване на условия и възможности за включване на децата в различни дейности. Екипът на детската градина да използва иновативни методи на работа, непрекъснато да търси нови похвати за работа с децата, съобразени с динамиката на живота и развитието на обществото.

Стратегическите цели и специфичните за институцията цели са по следните насоки:

 • Качество на образованието и мерки за неговото повишаване.

 • Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците.

 • Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности.

 • Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

 • Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата за предучилищно и училищно образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 • Предоставяне на равни възможности за обучение и/ или възпитание.

 • Приобщаване на деца и ученици.

 • Противодействие на тормоза и насилието.

 • Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и учирищното образование

Глобална цел:

-развитие на пълния потенциал на всяко дете по време на престоя му в детската градина.

Под цели:

-подобряване на взаимодействието учител- родител

-въвеждане на иновативни технологии в процеса на обучение в детската градина- работа с интерактивна играчка TALE-BOT-първи стъпки в програмирането.

-развитие на креативност, въображение и социални умения при всички деца

-професионално усъвършенстване на педагогическите специалисти и придобиване на трайни компетентности за успешно прилагане на съвременните изисквания към образователния процес.

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

 

 

 

 

 

Стратегически приоритети на детската градина

Детската градина да се превърна в средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Да бъде предпочитана среда за децата от три до седем години, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално , личностно и здравно-физическо развитие.Основни приоритети са вътрешните проекти по които работи целия екип от учебната 2022-2023г.

-родител- учител за един ден /STEM дейности/.

-спорт, смях и здраве/ съвместно с актьора Дечко Чунтов и Владимир Димитров- преподавател по ФВС от НСА.

-да играем на театър/ съвместно с Арт ателие „приказен свят“/.

-да нарисуваме приказката/ съвместно с Арт ателие „Приказен свят“/.

 

За новата учебна 2023-2024г. включваме два нови вътрешни проекта:

-млад изследовател/ околна среда и здраве и енергия и електричество/

-обичам природата/ био градинка/

 

 

9. Очаквани резултати от планираните дейности за постигане на поставените цели.

-Позитивна образователна среда

-Социален и емоционален комфорт за повишаване на познавателната активност на децата.

- Физическо и психическо здраве на децата

- Творческо развитие на децата

-Екипна работа и разширено взаимодействие учител- дете- семейство

Влизането на детето в детската градина е преход към нов етап от живота както на детето, така и на родителите. В основата на висококачествената предучилищна грижа стои връзката/отношението, което обгрижващите педагогически специалисти ще изградят с детето и семейството като цяло. Доверителните отношения са основният компонент, върху който започва да се изгражда цялостното благоприятно развитие на детето. Приемането на детето и подкрепата за успешна адаптация в детската градина започва още след входящите класирания. При записването, родителите са поканени, заедно с детето, на една обща среща, на която присъстват – двамата родители, заедно с детето, един от педагозите в групата, психолога и директора. Тази среща дава пространство на възрастните, ангажирани с грижата за детето, да обсъдят всичко, което ги вълнува около развитието на детето, неговите умения за адаптация към новостите, навиците, предпочитанията и способностите за самостоятелност. На първоначалната среща със семейството ние предоставяме визуално разписание на дневния режим в градината и дейностите, които очакват детето там. Говорим за някои основни умения, които ще помогнат на детето да се справя по-лесно с новите изисквания, с които ще трябва да се съобразява. Нашата цел е да спестим на детето (и на родителите) тревожността, с която е съпроводено постъпването на новото място и отделянето от родителите. Затова предоставяме на детето и неговите родители възможност за посещение на градината преди първия учебен ден. Организираме срещи за игра или тематични работилници с всички деца от бъдещата първа група, заедно с техните родители. За детето да посети градината си, както и да се срещне с бъдещата си учителка и другите деца от групата, е възможност да си представи живота, който ще води и му дава една по-ясна представа за мястото, за което то все повече слуша да се говори.

От началото на учебната година започва и оценката на индивидуалните потребности на всички деца и идентифициране на зоните с необходимост от подкрепа. Тази оценка се извършва посредством Скрининг-теста за тригодишни деца (3г -3,6 год.), като за децата, които са над тази възраст, се използват други скринингови инструменти (напр. DP-3 или DESK 3-6 R). Оценката на индивидуалните потребности се извършва от обучен специалист (психолог или логопед) индивидуално на всяко дете, след което се дава обратна връзка на родителите съвместно с един от учителите в групата. За децата, за които има необходимост от подкрепа в някоя от сферите на развитие, се дават конкретни насоки на родителите или се планира последваща работа с детето, за да се преодолеят трудностите. В зависимост от степента на затруднение някои от децата получават допълнителна подкрепа от специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител.

В началото на всяка учебна година логопедът извършва оценка на говора на всички деца, записани в детската градина. Проверката цели установяване на неправилна артикулация на един звук или на звукове от една фонетична група (липси, замени и/или изопачено произнасяне на звуковете).Също така се прави и първична оценка на състоянието на артикулационния апарат, дишане и фонация.

Всяка година в ДГ №124 „Бърборино” се обучават над 50 деца с комуникативни нарушения. Всяко едно от тях е с нарушена артикулация, независимо дали артикулационното нарушение е в изолиран вид, или е симптом в клиничната картина на друго нарушение. Доказано е, че ежедневното трениране на говорните органи спомага преодоляването на неправилното произношение, като в някои случаи това се случва спонтанно, без намесата на логопед. Затова въведохме практиката, ежедневно във всяка група да се провежда артикулационна гимнастика като част от дневния режим. Артикулационната гимнастика, основна част от артикулационната терапия, подобрява кръвообращението, нервната проводимост и подвижността на артикулационните органи; подсилва мускулатурата на бузите, устните и езика; формира умения за задържане на конкретна артикулационна позиция; намалява напрежението на артикулационните органи; спомага за постановката и правилното произнасяне на говорните звукове.

Успешният преход от детската градина към училище е резултат на образователната подготовка и на когнитивните умения на децата, на тяхната емоционална готовност и способностите за адаптация. За да подкрепим този процес, провеждаме скринингово изследване на нивото на фонологично осъзнаване на децата в 4-та група. Изследванията в областта показват, че фонологичното осъзнаване е един от ключовите фактори за успешното ограмотяване. Трудностите във фонологичното преработване могат да се окажат предпоставка за трудности в овладяването на четенето и писането. С цел превенция прилагаме разработена програма за усъвършенстване на фонологичното осъзнаване.

Също така организираме срещи с родителите на бъдещите първокласници, където те, заедно с психолога, могат да потърсят отговорите на всички въпроси, свързани с новия етап в обучението и развитието, както и да открият нови възможности да подпомогнат детето по пътя на приемането на новата му роля на ученик.

Тъй като основна цел на екипа на ДГ „Бърборино“ е да предоставим възможност на децата да разгърнат пълния си потенциал, осъществяваме съвместна дейност с Музикотерапевтичен институт – София. Музиката е съществено средство за комуникация, чрез нея децата изразяват свободно себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Музикотерапията не само успокоява и мотивира децата, но им помага за концентрацията на вниманието и осъществяване на комуникация дори при липса на вербални умения. За децата в нашата градина специално е разработен диск с релаксираща музика с индивидуални блокове за съответната възраст, която да ги подготви за етапа на следобедна почивка. Студенти по музикотерапия провеждат игри с децата в групите. За учебната 2022-2023г. нямаме финансовата възможност да работим със специалистите- досега те работеха безвъзмездно с всички деца.

Предвид недостига на места за записване на деца в детски градини в район Красно село и наличието на два свободни салона в модула на ДГ „Бърборино”, Екипът на градината счита за важно да се обособи група в малкия физкултурен салон по Валдорфската методика. Обособяването на тези група би отговаряло на изискванията на РЗИ, би намалило недостига на места в района и ще подкрепи използването на ориентирани към индивидуалните потребности на всяко дете образователни подходи.

 

 

Мероприятията, които организираме за децата в ДГ „Бърборино“ са съобразени с потенциала и възможностите на всяко дете и помагат за реализиране на мисията и достигане на стратегическите цели. За да бъдат подкрепени децата в емоционален, образователен и възпитателен аспект е предвидено всяка седмица да има театрална постановка, всеки последен петък от месеца - излет в планината, през месец януари - ски лагер с преспиване, седмично ски училище на Витоша и еднодневни шейни. За летните месеци се организират еднодневни екскурзии и спортно лятно училище (седмично) - петанк, плуване, футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, народна топка. Провеждаме три спектакъла на голяма сцена - за Международния ден на диабета - 14.11 с децата от разновъзрастова група “Калинка“ с деца с инсулнозависим захарен диабет; за Коледа (участват децата от трета и четвърта група) . Провеждаме открити уроци във всяка възрастова група през м.април, за да предоставим възможност на родителите да наблюдават какво са научили децата през учебната година. Организираме работилници с родителите,открити уроци, турнири и състезания, участия в конкурси и изложби (според интереса на децата ).Тази учебна година 2022-2023г. педагогическите специалисти работят и по проект на СО „Хей ръчички“ с жестов преводач. Вътрешните проекти в които се включва целия екип за учебната 2022-2023г. са:

-Родител- учител за един ден

-Да нарисуваме приказката

- Да играем на театър

-Спорт, смях и здраве

-„Хей ръчички“- жестомимичен език

-„Фондация за нашите деца“-творчески работилници за емоционална интелигентност

За новата учебна 2023-2024г. новите проекти с включване на целия екип са :

-Млад изследовател

-Обичам природата

-Приказно училище- съвместно с АРТ ателие „Приказан свят“

 

10. Индикатори за измерване на дейностите по изграждане системата за качество.

-Утвърдена стратегия за развитие на детската градина за период 2020-2025 г.

-Утвърден план за изпълнение на стратегията

- Разработен финансов план за изпълнение на стратегията

-Разработени, актуализирани и утвърдени всяка година вътрешни правилници, планове, механизми за работа в детската градина.

-Разработени индикатори за контролна дейност на директор.

-Разработени и утвърдени вътрешни проекти за пълноценна работа и комуникация между деца, учители и родители.

-Разработени и утвърдени начини на пълноценна и ползотворна работа с деца на допълнителна подкрепа и деца с диабет.

-Разработена методика за работа с обществен съвет и родителско настоятелство с цел интереса на децата от детската градина.

 

11. Критерии и показатели за измерване на резултатите.

Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата се определя от учителите на съответната възрастова група в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по всички образователни направления. Провежда се в началото и в края на всяка учебна година. Родителите се информират за индивидуалните резултати на всяко дете. Информацията, която получават е с конкретни факти, позитивно отношение. При необходимост с насочваща развиваща програма във връзка с по- нататъшното развитие на детето. Целта на предложената развиваща програма има роля на целенасочено възпитателно въздействие, което да благоприятства , улеснява компенсаторното или превантивното развитие на детето в съответната област и образователни направления.

 

12.Обхват на стратегията.

Стратегията обхваща период на развитие от 2020г. до 2025г. Актуализира се при необходимост и по време на учебната година с цел, усъвършенстване на уменията и знанията на децата и надграждане качествата и професионалното ориентиране и мотивация на екипа.

 

13. Администриране.

Стратегията представлява система от цели и дейности , насочени към създаване на условия за съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детската градина. Тя е основен документ, който регламентира дейността на детската градина и се актуализира на четири години. Административното ръководство и педагогическият екип имат желание и са мотивирани за възприемане на нови подходи и философия с цел постигане на по- добри резултати в работата им.Всички участници в образователната и възпитателна дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефективност, ефикасност и резултатност.

 

14. Финансово осигуряване на изпълнение на стратегията.

Чрез възможностите на делегирания бюджет доколкото е възможно се осъществява ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, издръжка и др.заплащане .Делегирания бюджет е утвърден като основен източник за прилагане на финансови механизми при финансиране на различни дейности по стратегията. Като допълнителен източник на финансиране се ползва и включването на екипа в различни проекти и програми от структорните фондове на ЕС, оперативни програми на различни нива, дарения и др.

 

15. Мерки.

Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ № 124”Бърборино”се основават на :

-ЗПУО

-Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри/2014-2020г./

- Наредба № 5/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

-Правилник за дейността на детската градина

Новата концепция за подобряване качеството на образованието налага положителни промени в областите:

-управление на образованието

-гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането на стратегиие за развитието на образованието

- изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда , насърчаваща индивидуалното развитие

-ясно определени задължителни знания и умения

-измерими образователни резултати

-целенасочени политики в областта на квалификацията на учителите

-широко навлизане на нови информационни и комуникативни технологии

 

16. Приложения/ план за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на детската градина/.

 

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:

 • в началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента;

 • в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;

 • при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за дейността на детската градина, с посочени конкретните отговорници и срокове за изпълнение.

 

Стратегията за развитие на ДГ №124 е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 1/15.09..2020.г. и е утвърдена със заповед № 22-22/15.09.2020 г. на директора на детската градина.

 

Директор:
/Теменужка Димитрова/

 

 

 

 

Запознати със Стратегията за развитие на детската градина за периода 20……/20…… г.:

 

по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

Подпис на лицето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!