Стратегия за развитие и план за действие и финансиране

 

С Т Р А Т Е Г И Я   З А   Р А З В И Т И Е

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №124 „БЪРБОРИНО“ 

за периода 2020–2024г.

 

        

 

 1.                   Мотивация за актуализация

Настоящата актуализация на стратегията е обусловена от въведени промени и допълнителни дейности в организацията на детската градина (описани в точка „V.Дейности“), както и нови предизвикателства, свързани с бюджета (намален брой деца в групите; недостатъчно финансиране за обезпечаване нуждите на децата с инсулинозависим захарен диабет).

I. Общи положения

Стратегията се  определя от съвкупност от педагогически идеи за задоволяване на настоящите, актуални и бъдещи нужди на децата. Тя се основава на ЗПУО, Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, приоритети на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детската градина. Стратегията се определя от детето. Тя е насочена към непрекъснато развитие на децата, да добият умения с които да се адаптират лесно във всички направления на заобикалящия ги свят. Да научат общочовешките ценности и да съхраним уникалността на всяко дете. Да се утвърди авторитета на детското заведение като институция, отговяряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

 

IІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина и мястото й в системата за предучилищното образование в населеното място (функционален анализ)

 

 1.      Анализ на образователната политика на детската градина:

Детската градина приема деца от три до седем годишна възраст. Всички  деца от трета и четвърта възрастова група подлежат на задължително предучилищно образование. Образователния процес обхваща всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Има прекрасни условия за използване на иновативни педагогически технологии-във всяка група има компютър и иинтерактивна дъска. Педагогическите специалисти умело прилагат иновативните методи и подходи в своята работа, което допринася за отлични резултати в образователния процес и много добра училищна готовност на децата.

 

 1.      Анализ на управленската политика на детската градина:

В политиката на управление на детската градина е заложено хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия, реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието, внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг, подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. Наша цел е позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

 

Педагогически специалисти:

 

Длъжност

Брой

ОКС

ПКС

Магистър

Бакалавър

Профес.

бакалавър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

 

Директор

1

да

 

 

1

 

 

 

 

 

Учители/за 6 групи деца/-три по заместване

12

9

6

1

 

3

 

3

5

 

ЕПЛР

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Непедагогически персонал:

 

Длъжност

Брой

Образование/ допълнителна квалификация

………………

……………

……………

 

Пом.възпитат./за 6 групи деца/

12

Средно общо-4;средно специално-2

 

 

 

Кухня

2

Средно общо-1;средно специално-1

 

 

 

ЗАТС

1

Средно общо

 

 

 

Домакин

1

Средно общо

 

 

 

Общ работник

1

Средно общо

 

 

 

Пом.кухня и пом.възп.коридори

2

 

 

 

 

Мед.спец.

3

 

 

 

 

Счетоводител

1

Висше-бакалавър

 

 

 

Пом.на учителя

1

Средно общо

 

 

 

Счетоводител/майчинство

1

Средно специално

 

 

 

Педагогическият екип е в работоспособна възраст, с желание за квалификация и надграждане в областта на предучилищната педагогика: от 21 до 30 годишна възраст има трима учители; от 31 до 40 г. - четири, от 41 до 50 г. - пет, от 51 до 60г. - три, от 61-до 65г. - един и над 65г. -  един (в тази справка влиза и директор, муз.ръководител и членовете на ЕПЛР).  Директорът има първо ПКС,  три учителки са с второ ПКС, три - с четвърто ПКС, пет - с пето ПКС.

В ДГ №124“Бърборино“ има 168 деца, разпределени по възраст в 6 групи.

ДГ №124 „Бърборино“ е единствената в страната с обособена група за деца с инсулинозависим захарен диабет, за които ежедневно се грижат трима медицински специалиста. Групата е смесена разновъзрастова, като 10 от децата са с инсулинозависим захарен диабет тип 1, 2 – с нарушен глюкозен толеранс. Нашите усилия са насочени към популяризиране на нуждите и потребностите на децата с този начин на живот.

В градината се обучават и възпитават 13 деца със СОП, подпомагани от Екипа за подкрепа на личностното развитие.

В двете сгради на детската градина – основна и модул, са обособени за децата занимални, спални помещения, гардеробни и санитарни помещения. Персоналът разполага с гардеробни, сервизни и санитарни помещения. Има също така обособен кухненски блок, методичен кабинет - реконструиран на психомоторна зала, кабинет на директора, кабинет на администрацията в детската градина -ЗАС и домакин, медицински кабинети в двете сгради, кабинет на психолог, кабинет на логопед и кабинет на ресурсен учител, два спортни салона в двете сгради и един музикален в модула.  Всяка възрастова група има обособена площадка на двора с разнообразни съоръжения и уреди, подходящи за съответната възраст. Има и стадион-игрище с изкуствена трева, пейки и съоръжения за съответните спортове: футбол, баскетбол, хандбал, волейбол, народна топка. Базата е оборудвана с достатъчно технически средства, подпомагащи педагогическия процес – персоналът разполага с компютри, принтери и копирни машини, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, богат библиотечен фонд - периодичен печат, специализирана педагогическа  и психологическа литература, утвърдени познавателни книжки и др.

Екипът на ДГ „Бърборино“ непрекъснато търси възможности за включване на нови спонсори в различни дейности. Мотивира родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на материалната база. Включва се в общински програми за ремонти и реконструкции. Кандидатства по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детската градина, различни проекти и програми за финансиране. Има създадена система за външна изява на деца и учители -конкурси за детска рисунка, публикации в детски списания (сп.“Бърборино“). Създадена система за обмен на информация със семейството, детски градини и училища. Изградена организация за хуманна, функционална  и позитивна образователна среда в детското заведение. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.Мотивация за по-висока квалификация на учителите.

 

3. Социално-икономически анализ:

Поддържане на материално техническата база в детската градина: подмяна на компютрите в градинските групи, обогатяване на игровата и дидактичната база. Разработване на проекти с външно финансиране. Важно е обсобяването на две групи по метода „Монтесори“ в наличните салони в Модула на ДГ №124“Бърборино“-оборудване със съответните материали и обучение на екипите, желаещи да работят по този метод. 

 

ІІІ. Идентификация на стратегиите

 

Стратегически анализ на микросредата (SWOT – анализ)

 

Силни страни

Слаби страни

 

 • ДГ №124“Бърборино“ е с утвърден социален престиж – тя е единствена в страната с обособена разновъзрастова група за деца с инсулинозависим диабет Тип 1.
 • Разполагаме с богат гардероб от костюми за творчески изяви. Възпитаваме и обучаваме децата в българските национални традиции.

 

 • Нужда от обновяване на остарялата техника в детската градина (компютри, монитори, принтери).
 • Нужда от допълнително финансиране за реконструкция на двата налични салона в модула и изграждането на санитарни помещения към тях за две малобройни групи за обучение на деца по метода на Мария Монтесори и обучение на специалисти за теази групи.

Благоприятни възможности

Заплахи

Детската градина е общинска собственост и е третостепенен разпоредител с бюджет.

 • Състои се от две двуетажни сгради. Разполага с добро вътрешно разпределение на помещенията - 6 групи и кабинети на специалисти и допълнителни педагогически услуги, медицински специалисти, администрация, кухненски блок, психомоторна зала.
 • Налично е вътрешно видеонаблюдение в общите помещения, СОТ, жива охрана, строг пропускателен режим, ТЕЦ.
 • Условията за възпитание и образование на децата са отлиюни, средата отговаря на изискванията за безопасност и естетика, интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите  и индивидуални особености на всички деца.
 • Дворът е с достатъчна площ и озеленяване. Изградено е футболно игрище във вътрешното дворно пространство. Детските площадки с  модерни и сертифицирани съоръжения за игра са разпределени за всяка група.

Нарастване на броя на децата с инсулинозависим диабет Тип 1 и на децата със СОП.

 

 

 

Анализ на макросредата (PEST – анализ)

 

Фактор

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни възможности

Заплахи

1. Социални фактори

-добро местоположение;

 -добре развита транспортна мрежа около детската градина;

 - много голям интерес към детското заведение, което работи с пълен капацитет специалисти;

-  много добра приемственост между екипа и семейството (чрез индивидуални родителски срещи при постъпване) и  детска градина - училище

 

Реализиране на  благотворителни прояви с участието на децата и екипа на детската градина, чрез дейността на Обществения съвет, Родителско настоятелство и родителските активи във всяка група, обществени и културни институции

Неразбиране целите на детското заведение, разминаване в критериите за развитие и възпитание на децата, свръх претенции и неуважително отношение към екипа на детската градина от страна на някои родители.

2.     Икономически фактори

 

- делегиран бюджет - детската градина е третостепенен разпоредител с бюджет;

 - определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете;

-наличие на висококвалифициран екип от специалисти;

- наличие на вътрешни правила за работна заплата, финансов;

контрольор от детското заведение;

-има родителско настоятелство и действаща комисия по отчет и контрол на даренията;

-работа по проекти.

-стандартът е много нисък и недостатъчен;

- липса на възможност за собствени приходи;

-недостатъчно средства за ползване на заместници  при отсъствие на педагогически кадри;

Разработване на проекти с външно финансиране. Привличане на спонсори.

Липса на педагогическа компетентност и същевременно завишени претенции от някои родители.

3. Фактори зависещи от управленската система

- Усъвършенства методите по адаптация на децата при приема им в първа група.

 - Стратегически партньорства с външни организации: Уницеф,  Увеселителен парк „Боби и Кели“, Детски научен център „Музейко“;  Музей за история на София; ВМА; Фондация „Очи на яетири лапи“.

Много административна дейност за учителите.

Възможност за развитие на съвместни проекти с партньорите. Възможност за посрещане на млади кадри в образователната система. Използване на зала за представления във ВМА.

 

4.     Технологични фактори

Обучен персонал за работа по  STEM. Добра компютърна грамотност на персонала.

Остаряла технологична база.

Наличие на интерактивни дъски.

Пристрастяването на децата към технологиите. Модернизацията води до замяна на стандартните средства за обучение с  електрони средсва.

 

IV. Концепция за развитие на детската градина

 

 1.      Мисия на детската градина:

Основното предназначение на детската градина е да подпомага формирането и развитието на личността на децата в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психомоторната сфера. Изграждане на среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход, стимулиране развитието на потенциалните му възможности, възпитаване в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции. А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, увереност в това, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов. Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетическа издържана среда. Да се формират и усъвършенстват способности и компетенции на всички деца за интеграция в средата и към предизвикателствата на бъдещето, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

 1.      Визия на детската градина:

Превръщане и затвърждаване на детската градина като образователна институция, която разполага с пълен екип от професионалисти в сферата на образованието и работата с деца от три до седем годишна възраст. Професионално подготвени пространтва за игра, познание, общуване и творчество. Желана и значима среда за деца и родители. Престижно, уютно, привлекателно и любимо място на децата, което им осигурява емоционален комфорт, пълноценно развитие, игри, социализация, обучение и целенасочена подготовка за училище и приемственост. Педагози и родители работят заедно, за да развият сътрудничеството помежду си. Общуването, уважението, приемането на различията и интересите на детето формират основите на добрите взаимоотношения. Родителите имат нужда от познания за развитието на детето си, защото те ще им помогнат да придобият реална представа за него. Родителите трябва да се насърчават, за да са по заинтерсовани от възпитанието и обучението на своето дете. Провеждане на индивидуални родителски срещи с двамата родители и детето при постъпване в детската градина е водещо за добрата приемственост и адаптация. Съвместните мероприятия с родители, деца и специалисти преди постъпване в детското заведение допринасят за емоционално, положително възприемане на институцията. Детската градина и домът са тясно свързани помежду си.

 1.      Стратегически цели и организационни задачи:

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование и възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Организационни задачи: Създаване на условия и възможности за включване на децата в различни дейности. Екипът на детската градина да използва иновативни методи на работа, непрекъснато да търси нови похвати за работа с децата, съобразени с динамиката на живота и развитието на обществото. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „ образователни ниши „ за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др.

 1.      Стратегически приоритети на детската градина:

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Детската градина да бъде предпочитана среда за децата от три до седем години, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално , личностно и здравно-физическо развитие.

 

V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества

Влизането на детето в детската градина е една транзиция, преход към нов етап от живота както на детето, така и на родителите. В основата на висококачествената предучилищна грижа стои връзката/отношението, което обгрижващите педагогически специалисти ще изградят с детето и семейството като цяло. Доверителните отношения са основният компонент, върху който започва да се изгражда цялостното благоприятно развитие на детето. Приемането на детето и подкрепата за успешна адаптация в детската градина започва още след входящите класирания. При записването, родителите са поканени, заедно с детето, на една обща среща, на която присъстват – двамата родители, заедно с детето, един от педагозите в групата, психолога и директора. Тази среща дава пространство на възрастните, ангажирани с грижата за детето, да обсъдят всичко, което ги вълнува около развитието на детето, неговите умения за адаптация към новостите, навиците, предпочитанията и способностите за самостоятелност. На първоначалната среща със семейството ние предоставяме визуално разписание на дневния режим в градината и дейностите, които очакват детето там. Говорим за някои основни умения, които ще помогнат на детето да се справя по-лесно с новите изисквания, с които ще трябва да се съобразява. Нашата цел е да спестим на детето (и на родителите) тревожността, с която е съпроводено постъпването на новото място и отделянето от родителите. Затова предоставяме на детето и неговите родители възможност за посещение на градината преди първия учебен ден. Организираме срещи за игра или тематични работилници с всички деца от бъдещата първа група, заедно с техните родители. За детето да посети градината си, както и да се срещне с бъдещата си учителка и другите деца от групата, е възможност да си представи живота, който ще води и му  дава една по-ясна представа за мястото, за което то все повече слуша да се говори. 

От началото на учебната година започва и оценката на индивидуалните потребности на всички деца и идентифициране на зоните с необходимост от подкрепа. Тази оценка се извършва посредством Скрининг-теста за тригодишни деца (3г -3,6 год.), като за децата, които са над тази възраст, се използват други скринингови инструменти (напр. DP-3 или DESK 3-6 R). Оценката на индивидуалните потребности се извършва от обучен специалист (психолог или логопед) индивидуално на всяко дете, след което се дава обратна връзка на родителите съвместно с един от учителите в групата. За децата, за които има необходимост от подкрепа в някоя от сферите на развитие, се дават конкретни насоки на родителите или се планира последваща работа с детето, за да се преодолеят трудностите. В зависимост от степента на затруднение някои от децата получават допълнителна подкрепа от специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител.

В началото на всяка учебна година логопедът извършва оценка на говора на всички деца, записани в детската градина. Проверката цели установяване на неправилна артикулация на един звук или на звукове от една фонетична група (липси, замени и/или изопачено произнасяне на звуковете). Също така се прави и първична оценка на състоянието на артикулационния апарат, дишане и фонация. 

Всяка година в ДГ №124 „Бърборино” се обучават над 50 деца с комуникативни нарушения. Всяко едно от тях е с нарушена артикулация, независимо дали артикулационното нарушение е в изолиран вид, или е симптом в клиничната картина на друго нарушение. Доказано е, че ежедневното трениране на говорните органи спомага преодоляването на неправилното произношение, като в някои случаи това се случва спонтанно, без намесата на логопед. Затова въведохме практиката, ежедневно във всяка група да се провежда артикулационна гимнастика като част от дневния режим. Артикулационната гимнастика, основна част от артикулационната терапия, подобрява кръвообращението, нервната проводимост и подвижността на артикулационните органи; подсилва мускулатурата на бузите, устните и езика; формира умения за задържане на конкретна артикулационна позиция; намалява напрежението на артикулационните органи; спомага за постановката и правилното произнасяне на говорните звукове.

Успешният преход от детската градина към училище е резултат на образователната подготовка и на когнитивните умения на децата, на тяхната емоционална готовност и способностите за адаптация. За да подкрепим този процес, провеждаме скринингово изследване на нивото на фонологично осъзнаване на децата в 4-та група. Изследванията в областта показват, че фонологичното осъзнаване е един от ключовите фактори за успешното ограмотяване. Трудностите във фонологичното преработване могат да се окажат предпоставка за трудности в овладяването на четенето и писането. С цел превенция прилагаме разработена програма за усъвършенстване на фонологичното осъзнаване.

Също така организираме срещи с родителите на бъдещите първокласници, където те, заедно с психолога, могат да потърсят отговорите на всички въпроси, свързани с новия етап в обучението и развитието, както и да открият нови възможности да подпомогнат детето по пътя на приемането на новата му роля на ученик.

Тъй като основна цел на екипа на ДГ „Бърборино“ е да предоставим възможност на децата да разгърнат пълния си потенциал, осъществяваме съвместна дейност с Музикотерапевтичен институт – София. Музиката е съществено средство за комуникация, чрез нея децата изразяват свободно себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Музикотерапията не само успокоява и мотивира децата, но им помага за концентрацията на вниманието и осъществяване на комуникация дори при липса на вербални умения. За децата в нашата градина специално е разработен диск с релаксираща музика с индивидуални блокове за съответната възраст, която да ги подготви за етапа на следобедна почивка.  Студенти по музикотерапия провеждат игри с децата в групите. 

Предвид недостига на места за записване на деца в детски градини в район Красно село и наличието на два свободни салона в модула на ДГ „Бърборино”, Екипът на градината счита за важно да се обособят две малобройни групи в двата салона, в които децата да бъдат обучавани и възпитавани по метода на Мария Монтесори. Обособяването на тези групи би отговаряло на изискванията на РЗИ, би намалило недостига на места в района и ще подкрепи използването на ориентирани към индивидуалните потребности на всяко дете образователни подходи.

 

Мероприятията, които организираме за децата в ДГ „Бърборино“ са съобразени с потенциала и възможностите на всяко дете и помагат за реализиране на мисията и достигане на стратегическите  цели. За да бъдат подкрепени децата в емоционален, образователен и възпитателен аспект е предвидено всяка седмица да има театрална постановка, всеки последен петък от месеца - излет в планината, през месец януари - ски лагер с преспиване, седмично ски училище на Витоша и еднодневни шейни. За летните месеци се организират еднодневни екскурзии и спортно лятно училище (седмично) - петанк, плуване, футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, народна топка. Провеждаме три спектакъла на голяма сцена - за Международния ден на диабета - 14.11 с децата от трета смесена разновъзрастова група “Калинка“ с деца с инсулнозависим захарен диабет; за Коледа (участват децата от трета и четвърта група) и за Благовещение (участват децата от първа и втора група). Провеждаме открити уроци във всяка възрастова група през м.април, за да предоставим възможност на родителите да наблюдават какво са научили децата през учебната година. Организираме работилници с родителите, ден на отворените врати, ежегоден турнир по лека атлетика през м.май, участия в конкурси и изложби (според интереса на децата и предложената тема), музикално обучение на всички деца в ОКИ „Красно село“ всеки месец.

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:

 •          в началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента;
 •          в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
 •          при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за дейността на детската градина, с посочени конкретните отговорници и срокове за изпълнение.

Заповед № 22-22/15.09.2020 г.

Приета с решение на Педагогически съвет с Протокол №1/ 15.09.2020г.

Актуализирана и приета с решение на Педагогически съвет с Протокол №1/ 03.09.2021г. с входящ номер 2310/07.09.2021 със Заповед №385-350/ 03.09.2021г.

 

Директор:

Теменужка Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Стратегия за развитието на детската градина

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина №124 „ Бърборино“

за периода 2020 – 2024 година

Стратегически

цели

Дейности

Отговорни

за изпълнението

Срок за изпълнениe

Финансиране

Индикатори

 

 

 

 

 

 

източници

 

 

 

 

 

1.Изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт на детското заведение.

 

2.Управление чрез маркетинг

 

3.Търсене на пътища за по-голяма ефективност и  рекламиране  на  дейността на детската градина

4.Качествено и ефективно удовлетворяване на потребностите на деца, родители детска градина, общество.

 

5. Непрекъснато повишаване на компетентността на педагогическите кадри.

 

6.Изграждане на гъвкава квалификационна система.

 

7.Създаване на условия  и възможности за гъвкавост в подходите, съобразно потребностите на децата.

 

8.Интегриране на деца със специални образователни потребности и от различни етноси.

 

9.Активизиране на  взаимодействието детска градина – семейство.

 

 

 

1.Административно-управленска дейност

 

1.1Търсене на нови контакти с институции и организации за подпомагане дейността на детската градина.

 

 

1.2.Изработване на интернет страница.

 

 

1.3.Участие в проекти и програми (общински,  регионални, национални, международни).

 

 

1.4.Популяризиране на постижения на деца и учители.

 

 

 

 

1.5.Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

 

 

1.6.Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

 

 

 

 

   Директор

   Педагогически специалисти

   ЕПЛР

 

 

  

Педагогически специалисти

  ЕПЛР

 

 

Директор

 Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти   

ЕПЛР

 

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

 

2020-2024г.

 

 

 

 

 

постоянен

 

 

          

     ежегодно

 

 

 

 

       

     2020-2024г.

 

 

 

 

 

     

     2020-2024г.

 

 

 

    

     2020-2024г.

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

          

      

      ДГ

бюджет

 

 

ДГ

 

 

            

           

           

         ДГ

 

 

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

 

Съвместни дейности

 

 

 

 

 

Интернет страница

 

 

 

Спечелени проекти, програми и други

 

 

 

 

Грамоти и награди на видно място/медии/и др.

 

 

 

 

Участия

 

 

 

 

Реализиране на дейностите

 

 

 

 

 

2.Образователно-възпитателна дейност.

 

2.1.Използване на съвременни методи и подходи за развитие –интерактивни методи, компютърни програми и др.

 

2.2.Използване на индивидуална и групова организация на работа.

 

2.3.Обогатяване системата на диагностиката. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

 

2.4.Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

 

2.5.Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Сформиране на школи по интереси – заплащане от родителите:

–    за децата – немски и английски език, народни и латино танци, приложно изкуство, йога за деца, плуване, футбол,  ментална аритметика, лека атлетика и петанк.

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти 

ЕПЛР

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020-2024г.

 

 

 

 

  2020-2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020-2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ДГ

 

 

 

 

ДГ

  

 

 

 

 

 

         

         

         ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   Родител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупени ИКТ средства

 

 

 

 

 

 

 

Закупени материали и инструментариум за диагностика.

 

 

Осигуряване на учебни помагала и книжки за всички групи.

Осигуряване на дидактичен материал за всички групи.

Осигуряване на методическа литература за учителите.

Осигуряване на спортни пособия и уреди.

Осигуряване на интерактивни дъски в групите.

Сформирани групи.

 

 

 1.   Квалификационна дейност.

 

3.1. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища. Участие в европейски проект „Квалификация на педагогическите специалисти”

 

3.2. Обмяна на опит.

 

 

 

3.3. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

 

3.4. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия и педагогически иновации.

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР

 

 

 

     Ежегодно

 

 

 

 

 

 

2020-2024г.

 

 

 

2020-2024г.

 

 

 

2020-2024г.

 

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

          ДГ

 

  

 

          ДГ

 

 

 

 

Участия, удостоверения, кредити

 

 

 

 

Съвместни мероприятия

 

 

Свидетелства

 

 

 

Удостоверения

 

 

 

 

 

4. Социално-битова и финансова дейност

 

4.1.Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

–    осъвременяване на интериора на всички занимални;

– подновяване на дворното пространство;

– обогатяване на игровата и дидактичната база.

 

4.2.Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

 

4.4.Организиране на различни дейности – походи, еднодневни екскурзии, спорт, културни дейности и др.

 

 

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Счетоводител

 

Директор

Служба по трудова медицина

 

 

Директор

Педагогически специалисти

ЕПЛР 

 

 

 

 

 

2020-2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен

 

 

2020-2024г.

 

 

 

ежегодно

 

 

 

 

ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          ДГ

 

 

ДГ

 

 

 

ДГ

 

 

 

Извършени ремонти, закупени материали  и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчети

 

 

Профилактични прегледи

 

 

Проведени мероприятия

 

 

  5.Финансово осигуряване изпълнението на стратегията.

 

  Финансиране от държавния и общинския бюджет.

  Разработване на проекти с външно финансиране.

  Реализиране на благотворителни кампании.

  Собствен труд на служители на детската градина.

  Откриване на летни школи по интереси – английски и немски език, латино и народни танци, приложни изкуства, плуване, футбол, тенис,  йога за деца, петанк.

 

Изготвил: ……………………………

Т.Димитрова – Директор на ДГ №124 „Бърборино”               

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!