Стратегия за развитие и план за действие и финансиране

 

 

  

С Т Р А Т Е Г И Я   З А   Р А З В И Т И Е

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №124 „БЪРБОРИНО“ 

за периода 2020–2024г.

 

        

 

I. Общи положения

Стратегията се  определя от съвкупност от педагогически идеи за задоволяване на настоящите, актуални и бъдещи нужди на децата. Тя се основава на ЗПУО, Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование, приоритети на МОН, на Общинската стратегия за развитието на образованието в общината и на спецификата на детската градина. Стратегията се определя от детето. Тя е насочена към непрекъснато развитие на децата, да добият умения с които да се адаптират лесно във всички направления на заобикалящия ги свят. Да научат общочовешките ценности и да съхраним уникалността на всяко дете. Да се утвърди авторитета на детското заведение като институция, отговяряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

 

IІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина и мястото й в системата за предучилищното образование в населеното място (функционален анализ)

 

 1.      Анализ на образователната политика на детската градина:

Детската градина приема деца от три до седем годишна възраст. Всички  деца от трета и четвърта възрастова група подлежат на задължително предучилищно образование. Образователния процес обхваща всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Има прекрасни условия за използване на иновативни педагогически технологии-във всяка група има компютър и иинтерактивна дъска. Педагогическите специалисти умело прилагат иновативните методи и подходи в своята работа, което допринася за отлични резултати в образователния процес и много добра училищна готовност на децата.

 

 1.      Анализ на управленската политика на детската градина:

Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. Подкрепа на децата и техните семейства- педагогика на сътрудничеството.

 

 

Педагогически специалисти:

 

Длъжност

Брой

ОКС

ПКС

Магистър

Бакалавър

Профес.

бакалавър

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

 

Директор

1

да

 

 

1

 

 

 

 

 

Учители/за 6 групи деца/-три по заместване

12

9

6

1

 

3

 

33

5

 

ЕПЛР

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Непедагогически персонал:

 

Длъжност

Брой

Образование/ допълнителна квалификация

………………

……………

……………

 

Пом.възпитат./за 6 групи деца/

12

Средно общо-4;средно специално-2

 

 

 

Кухня

2

Средно общо-1;средно специално-1

 

 

 

ЗАТС

1

Средно общо

 

 

 

Домакин

1

Средно общо

 

 

 

Общ работник

1

Средно общо

 

 

 

Пом.кухня и пом.възп.коридори

Незаети бройки-2

 

 

 

 

Мед.спец.

3

 

 

 

 

Счетоводител

1

Висше-бакалавър

 

 

 

Пом.на учителя

1

Средно общо

 

 

 

Счетоводител/майчинство

1

Средно специално

 

 

 

Педагогическия екип е в работоспособна възраст , с желание за квалификация и надграждане в областта на предучилищната педагогика:от 21 до 30годишна възраст има три учителки; от 31 до 40 г.- четири, от 41 до 50 г.-пет, от 51 до 60г.-три, от 61-до 65г.-една и над 65г.-също една учителка/ в тази справка влиза и Директор  , муз.ръководител и ЕПЛР/. Има Директор с първо ПКС,  три учителки с второ ПКС, пет с пето ПКС, три с четвърто ПКС. В ДГ №124“Бърборино“ има 161 деца, разпределени по възраст в 6 групи. Има 1 смесена група, в която има 10 деца с инсулино зависим диабет Тип 1, две деца с нарушен глюкозен толеранс. Във всяка група има разпределени деца, които са на допълнителна подкрепа-те са 10 за цялата градина.

Детската градина разполага с обособени за децата занимални, спални , гардеробни и санитарни помещения. За персонала има гардеробни, сервизни помещения,санитарни възли. Има също така обособен кухненски блок, методичен кабинет-реконструиран на психомоторна зала, кабинет на директора, кабинет на администрацията в детската градина-ЗАС и Домакин, медицински кабинети в двете сгради. Всяка възрастова група има обособена площадка на двора с разнообразни съоръжения и уреди подходящи за съответната възраст. Има и стадион-игрище, с изкуствена среда, пейки и съоръжения за съответните спортове: футбол, баскетбол, хандбал, волейбол, народна топка. Базата е оборудвана с достатъчно технически средства, подпомагащи педагогическия процес- компютри-за всяка група и администрацията, принтери, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, копирни машини. Достатъчен библиотечен фонд- периодичен печат, специализирана педагогическа  и психологическа литература, утвърдени познавателни книжки и др.

 

Екипа непрекъснато търси възможности за включване на нови спонсори в различни дейности. Мотивира родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на материалната база. Включва се в общински програми за ремонти и реконструкции. Кандидатства по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детската градина, различни проекти и програми за финансиране. Има създадена система за външна изява на деца и учители-конкурси за детска рисунка, публикации в детски списания/сп“Бърборино“ предимно/. Създадена система за обмен на информация със семейството, детски градини и училища. Изградена организация за хуманна, функционална  и позитивна образователна среда в детското заведение. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.Мотивация за по-висока квалификация на учителита.

 

 

3. Социално-икономически анализ:

Поддържане на материално техническата база в детската градина: подмяна на компютрите в градинските групи, обогатяване на игровата и дидактичната база. Разработване на проекти с външно финансиране. Важно е обсобяването на две групи по метода „Монтесори“ в наличните салони в Модула на ДГ №124“Бърборино“-оборудване със съответните материали и обучение на екипите, желаещи да работят по този метод.

 

 

ІІІ. Идентификация на стратегиите

 

Стратегически анализ на микросредата (SWOT – анализ)

 

Силни страни

Слаби страни

 

. ДГ №124“Бърборино“ е с утвърден социален престиж-тя е единствена в страната с обособена разновъзрастова група за деца с инсулинозависим диабет Тип 1.

Наличен богат гардероб от костюми за творчески изяви. Възпитаване и образование в български национални традиции.

 

Недостатъчна възможност за прием на деца.

Липса на достатъчно финансови средства за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

Благоприятни възможности

Заплахи

Детската градина е общинска собственост и е третостепенен разпоредител с бюджет. Състои се от две двуетажни сгради, специално строени за тази цел. Много добро вътрешно разпределение на помещенията-6 групи и кабинети на специалисти и допълнителни педагогически услуги, медицински специалисти, администрация, кухненски блок, методичен кабинет преструктуриран на психомоторна зала. Вътрешно видеонаблюдение в общите помещения, СОТ, жива охрана, строг пропускателен режим, ТЕЦ. Отлични условия за възпитание и образование, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност и естетика, интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите  и индивидуални особености на всички деца. Дворът е с достатъчна площ и озеленяване. Изградено футболно игрище във вътрешното дворно пространство. Детските площадки са разпределени по групите. Наличие на модерни и сертифицирани съоръжения за игра на площадките

Нарастване на броя на децата с инсулинозависим диабет Тип 1 и на децата със СОП.

 

 

 

Анализ на макросредата (PEST – анализ)

 

Фактор

Силни страни

Слаби страни

Благоприятни възможности

Заплахи

1. Социални фактори

Добро местоположение,добре развита транспортна брежа около детската градина. Налице е много голям интерес към детското заведение, което работи с пълен капацитет специалисти. И детски групи. Осъществена е много добра приемственост между екипа и семейството/чрез индивидуални родителски срещи при постъпване/ и  детска градина-училище

 

Реализиране на  благотворителни прояви с участието на децата и екипа на детската градина, чрез дейността на Обществения съвет, Родителско настоятелство и родителските активи във всяка група, обществени и културни институции.

Неразбиране целите на детското заведение, разминаване в критериите за развитие и възпитание на децата, свръх претенции и неуважително отношение към педагогическите специалисти и целия екип от някои родители.

 1.      Икономически фактори

 

Делегиран бюджет..- детската градина е третостепенен разпоредител с бюджет.Определен единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете.Наличие на висококвалифициран екип от специалисти.Наличие на вътрешни правила за работна заплата, финансов контрольор от детското заведение. Има родителско настоятелство и действаща комисия по отчет и контрол на даренията. Работа по проекти.

Стандарта е много нисък и недостатъчен. Липса на възможност за собствени приходи. Недостатъчно средства за ползване на заместници  при отсъствие на педагогически кадри.

Разработване на проекти с външно финансиране. Привличане на спонсори.

Липса на педагогическа компетентност и същевременно завишени претенции от някои родители.

3. Фактори зависещи от управленската система

Усъвършенства методите по адаптация на децата при приема им в първа група.

Стратегически партньорства с външни организации: Уницеф,  Увеселителен парк „Боби и Кели“, Детски научен център „Музейко“;  Музей за история на София; ВМА; Фондация „Очи на яетири лапи“.

Много административна дейност за учителите.

Възможност за развитие на съвместни проекти с партньорите. Възможност за посрешане на млади кадри в образователната система. Използване на зала за предствления във ВМА.

 

 1.      Технологични фактори

Обучен персонал за работа по  STEM. Добра компютърна грамотност на персонала.

Остаряла технологична база.

Наличие на интерактивни дъски.

Пристрастяването на децата към технологиите. Модернизацията води до замяна на стандартните средства за обучение с  електрони средсва.

 

IV. Концепция за развитие на детската градина

 

 1.      Мисия на детската градина:

Основното предназначение на детската градина е да подпомага формирането и развитието на личността на децата в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и психомоторната сфера. Изграждане на среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход, стимулиране развитието на потенциалните му възможности, възпитаване  в дух на толерантност и уважение към личността, в дух на националните традиции. А за родителите-сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, увереност в това, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов. Приоритетите на детската градина са насочени към стремеж да задоволи нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата в една безопасна и естетическа издържана среда.Да се формират и усъвършенстват способности и компетенции на всички деца за интеграция в средата и към предизвикателствата на бъдещето, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

 

 1.      Визия на детската градина:

Превръщане и затвърждаване на детската градина като образователна институция, която разполага с пълен екип от професионалисти в сферата на образованието и работата с деца от три до седем годишна възраст. Професионално подготвени пространтва за игра, познание, общуване и творчество. Желана и значима среда за деца и родители. Престижно,уютно, привлекателно и любимо място на децата, което им осигурява емоционален комфорт, пълноценно развитие, игри, социализация, обучение и целенасочена подготовка за училище и приемственост. Педагози и родители работят заедно, за да развият сътрудничеството помежду си.Общуването, уважението, приемането на различията и интересите на детето формират основите на добрите взаимоотношения. Родителите имат нужда от познания за развитието на детето си, защото те ще им помогнат да придобият реална представа за него. Родителите трябва да се насърчават, за да са по заинтерсовани от възпитанието и обучението на своето дете. Провеждане на индивидуални родителски срещи с двамата родители и детето при постъпване в детската градина е водещо за добрата приемственост и адаптация. Съвместните мероприятия с родители, деца и специалисти преди постъпване в детското заведение допринасят за емоционално, положително възприемане на институцията .Детската градина и домът са тясно свързани помежду си.

 

 

 1.      Стратегически цели и организационни задачи:

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование и възпитание на всички деца. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Организационни задачи: Създаване на условия и възможности за включване на децата в различни дейности. Екипа на детската градина да използва иновативни методи на работа, непрекъснато да търси нови похвати за работа с децата, съобразени с динамиката на живота и развитието на обществото. Иницииране на нов стил на управление за търсене и намиране на „ образователни ниши „ за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите идр.

 

 

 1.      Стратегически приоритети на детската градина:

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. Детската градина да бъде предпочитана среда за децата от три до седем години, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално , личностно и здравно-физическо развитие.

V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества

Планираните мероприятия са съобразени с потенциала и възможностите на всяко дете и помагат за реализиране на мисията и достигане на стратегическите  цели. Предвидено е в емоционален, образователен и възпитателен аспект всяка седмица да има театрална постановка; всеки последен петък от месеца-излет в планината; месец януари-ски лагер с преспиване, седмично ски училище на Витоша и еднодневни шейни.За летните месеци-еднодневни екскурзии и спортно лятно училище/седмично/-петанк, плуване, футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, народна топка. Три спектакъла на голяма сцена- за Международния ден на диабета-14.11-децата от трета смесена диабетна група“Калинка“, за Коледа/участват децата от трета и четвърта група/ и за Благовещение/участват децата от първа и втора група/. Открити уроци във всяка възрастова група през м.април, за да видят родителите какво са научили децата през учебната година. Работилници с родителите, ден на отворените врати, ежегоден турнир по лека атлетика през м.май,участия в конкурси и изложби/според интереса на децата и предложената тема. Музикално обучение на всички деца в ОКИ „Красно село“ всеки месец.

 

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:

 •        в началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента;
 •        в случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
 •        при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование.

На основата на тази стратегия всяка година се разработва годишен план за дейността на детската градина, с посочени конкретните отговорници и срокове за изпълнение.

 

Стратегията за развитие на .......................................................................................... е приета на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № ......./..................20.....г. и е утвърдена със заповед № ...../...............20..... г. на директора на детската градина.

 

Директор:

Теменужка Димитрова

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!